IPR-alan nimikkeitä

Monet yritykset eivät rekrytoi oman kattonsa alle IPR-tiimiä, joka pystyisi hoitamaan kaikki yrityksen aineettoman varallisuuden suojaamiseen liittyvät tehtävät. Tämä voi tuntua tarpeettomalta erityisesti, jos yrityksellä ei ole jatkuvaa tarvetta IPR-asiantuntijan avulle tai kun kyseessä on esimerkiksi muutaman hengen startup. Vaikka yrityksen omaan henkilökuntaan ei kuuluisikaan aineettomiin oikeuksiin perehtynyttä työntekijää, voi aika ajoin asiantunteva apu IPR-asioissa olla kullan arvoista. Toisaalta myös suuret kansainväliset yritykset voivat kaivata ulkopuolista IPR-apua erityisesti halutessaan suojata tuotteitaan ja brändiään ulkomaisilla markkinoilla. Tällaisissa tilanteissa yrityksen kannattaa harkita tarvitsemiensa palveluiden ostamista aineettomiin oikeuksiin erikoistuneelta toimistolta.

Asianajotoimistojen lisäksi tällaisia IPR-asiantuntijapalveluita tarjoavat patenttitoimistot, joilla yleensä on juridisen osaamisen ohella paljon ymmärrystä erityisesti patentointiin liittyvästä teknisestä puolesta. Aineettomiin oikeuksiin erikoistuneissa toimistoissa saattaakin työskennellä ihmisiä, joilla on toisiinsa nähden melko erilaisia koulutus- ja työelämätaustoja. Oikeustiedettä opiskelleiden lakimiesten ohella toimistoissa työskentelee esimerkiksi erilaisiin teollisoikeuksiin erikoistuneita asiamiehiä, insinöörejä, assistentteja sekä kääntäjiä.

• Asianajajalla tai lakimiehellä on tutkinto oikeustieteestä. Kuka tahansa ylemmän korkeakoulututkinnon oikeustieteessä suorittanut voi nimittää itseään lakimieheksi, mutta ei asianajajaksi. Asianajaja on suojattu ammattinimike, jota ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsenet voivat käyttää. Asianajajaksi voidaan hyväksyä ainoastaan henkilö, joka täyttää laissa säädetyt edellytykset koskien mm. asianajajatutkinnon suorittamista ja käytännön kokemuksen hankkimista. (Laki asianajajista 1 ja 3 §)

• Teollisoikeusasiamiehille on olemassa neljä erilaista nimikettä: patenttiasiamiestavaramerkkiasiamiesmallioikeusasiamies sekä kaikki edellä mainitut osa-alueet hallitseva teollisoikeusasiamies. Myös asiamiesten nimikkeet ovat suojattuja ammattinimikkeitä, joita vain auktorisoidut asiamiehet voivat käyttää. Laillistettuna asiamiehenä toimiminen edellyttää teollisoikeudellisten toimeksiantojen ja lainsäädännön osaamista testaavan asiamiestutkinnon suorittamista sekä eräiden muiden laissa säädettyjen edellytysten täyttymistä. Asiamiestutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään vuoden verran käytännön kokemusta teollisoikeudellisista toimeksiannoista sekä soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuva tutkinto patenttiasiamiestutkinnon kohdalla on etenkin tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto ja tavaramerkki- tai mallioikeusasiamiestutkinnon kohdalla esimerkiksi oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. (Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä 3 §, 5 §, 7 §)

• Patentti-insinööreillä on sellaista tekniikan ja luonnontieteiden ymmärrystä, jota patenttien parissa työskentely vaatii. Patenttiasiamiesten ja patenttilainsäädäntöön perehtyneiden juristien ohella he osaavat auttaa yrityksiä keksintöjen suojaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

• IPR-assistentin toimenkuva voi pitää sisällään varsin monipuolisia tehtäviä, kuten kirjeenvaihtoa viranomaisten ja asiakkaiden kanssa, asiakkaiden neuvontaa, asiamiesten avustamista hakemusprosessien eri vaiheissa sekä määräaikojen valvontaa. Assistentin tehtäviin tullaan erilaisista koulutustaustoista, mutta soveltuva pohjakoulutus voi olla esimerkiksi tradenomitutkinto.

Toimistot tarjoavat usein aineettomiin oikeuksiin liittyviä palveluita sen verran kokonaisvaltaisesti, että yritys voi antaa kaikenlaiset aineettomiin oikeuksiin liittyvät asiat saman yhteistyökumppanin hoidettavaksi. IPR-toimiston palveluihin kuuluvat tyypillisesti esimerkiksi seuraavat toimet:

  • IPR-strategian laatiminen yritykselle
  • ennakkotutkimukset koskien erilaisten kohteiden suojattavuutta
  • teollisoikeuksia koskevien hakemusten laatiminen ja kirjeenvaihto rekisteriviranomaisen kanssa rekisteröimisprosessin kuluessa
  • muiden viranomaismenettelyjen, kuten väitteiden ja valitusten, hoitaminen
  • yrityksen kilpailijoiden rekisteröintitoiminnan seuraaminen
  • IPR-portfolion huoltaminen: rekisteröintien uudistaminen ja turhien rekisteröintien karsinnassa auttaminen
  • sopimusten laatiminen
  • yrityksen IPR:n valvonta ja puolustaminen
  • yrityksen henkilökunnan kouluttaminen IPR-asioissa