Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus, eli lyhyemmin PRH, on teollisoikeuksien rekisteriviranomainen. PRH:n toiminta ei kuitenkaan rajoitu vain teollisoikeuksia koskevien hakemusten käsittelyyn, vaan aineettomien oikeuksien rekisteröinnin ohella PRH hoitaa myös monia muita liike-elämän näkökulmasta hyvin keskeisiä tehtäviä. Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 1 §:n mukaan PRH ”edistää teknistä ja taloudellista kehitystä ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti”.

Jo toimintansa alkutaipaleella yritykset ovat tekemisissä PRH:n kanssa, sillä yrityksen perustamista koskeva kaupparekisteri-ilmoitus tehdään PRH:lle. Yritysten lisäksi PRH rekisteröi muun muassa yhdistykset, säätiöt, LEI-tunnukset (kansainväliset yritystunnukset), uskonnolliset yhdyskunnat sekä yrityskiinnitykset. Lisäksi PRH järjestää tilintarkastukseen liittyviä kokeita ja tutkintoja sekä vastaa tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta.

Aineettomien oikeuksien maailmassa PRH:n roolina on käsitellä patenttia, hyödyllisyysmallia, mallioikeutta, tavaramerkkiä sekä integroidun piirin piirimallia koskevia asioita. Teollisoikeuksiin liittyvien tehtäviensä ohella PRH kuitenkin myös valvoo tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan laillisuutta. Muun muassa seuraavin tavoin PRH vaikuttaa IPR-järjestelmän toimintaan:

• Teollisoikeuksia koskevien hakemusten käsittely. Kun hakemus toimitetaan PRH:lle, se tutkii patentin myöntämisen tai muun yksinoikeuden rekisteröimisen edellytykset. Asiantuntevan viranomaisen suorittama tutkimus antaa myös yksinoikeuden hakijalle lisää varmuutta siitä, että oma keksintö, malli tai merkki todella saa suojaa eikä loukkaa jonkun muun jo olemassa olevaa oikeutta.

• Ennakkotutkimuspalvelut. PRH voi tilauksesta suorittaa ennakkotutkimuksen koskien sitä, vaikuttaisiko jokin tietty keksintö, malli tai merkki olevan suojattavissa vai löytyykö rekistereistä mahdollisesti jo samankaltaisia ratkaisuja.

• Rekisterien ylläpito. Teollisoikeuksien rekisterit ovat monipuolisia tietolähteitä, jotka mahdollistavat esimerkiksi liiketoiminnan strategisen suunnittelun ja uusia keksintöjä koskevan tiedon leviämisen. Suomessa voimassa olevia aiempia oikeuksia pystyy tutkimaan PatInfossaMallitietokannassa sekä Tavaramerkkitietokannassa. Kansallisella tasolla nämä ovat erittäin hyödyllisiä työkaluja, jotka auttavat yritystä arvioimaan omien tuotteidensa suojattavuutta ja omaa toiminnanvapauttaan.

• Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon ylläpito. Koska laajalti tunnetut tavaramerkit saavat suojaa yli tavara- ja palveluluokkarajojen, on tavaramerkin hakijan otettava oman tavaraluokkansa aiempien merkkien lisäksi huomioon myös laajalti tunnetut merkit. Netissä julkisesti saatavilla oleva luettelo tekee tiedon saamisen helpoksi.

• Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin valvonta. PRH valvoo, että tekijänoikeusjärjestöt noudattavat toiminnassaan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annettua lakia.

• Neuvonta ja koulutus. PRH:n asiakaspalvelusta voi (ja kannattaakin) kysyä lisätietoa, kun jokin asia oman aineettoman omaisuuden suojaamisessa mietityttää. PRH myös järjestää koulutusta ja julkaisee materiaaleja, joiden avulla voit oppia lisää aineettomista oikeuksista.

Muita virastoja:

Euroopan patenttivirasto (EPO)

Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO)

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

EU:n nimisuojajärjestelmä
EU:n nimisuojajärjestelmän toimeenpanevana viranomaisena Suomessa on maa- ja metsätalousministeriö.