Yhdistyksen säännöt

IPR University Center Association r.f. -nimisen yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on IPR University Center Association ry, ruotsiksi IPR University Center Association rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, tukea ja kehittää immateriaalioikeuden alan asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti ottaen huomioon talouden ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– tekee aloitteita yliopistoissa annettavaksi immateriaalioikeuden perusopetukseksi;
– suunnittelee ja järjestää immateriaalioikeuden alan keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja tutkijatapaamisia;
– edistää alan julkaisutoimintaa ja tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä muun muassa oman julkaisusarjan kautta;
– ylläpitää yhteyksiä elinkeinoelämään ja alan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee yliopistojen keskinäisen IPR University Center -nimisen laitoksen toimintaa kanavoimalla taloudellista tukea laitoksen tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena ja tarvittaessa perustaa tätä tarkoitusta varten yhtiön.

3§ Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan vuoden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenmaksu 

Varsinaiselta jäseneltä ja kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on oltava henkilökohtainen varamies.

Hallitukseen pyritään valitsemaan IPR University Center –nimisen laitoksen johtaja.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja asettaa tarvittavat toimikunnat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta¬jan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis- toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kannattajajäsenellä viisi (5) ääntä ja varsinaisella jäsenellä kaksi (2) ääntä.

Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saa¬neet; jos valittavana on yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan yli puolet anne¬tuista äänistä.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.