MAO:26/​21

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/190
Ratkaisun päivämäärä28.1.2021
Tuomion numero26
Laki, lainkohtaToiminimilaki 1 §, 7 §, 19 §, 20 §, 31 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)X-WK Logistics Oy Ab
Osapuolet, vastaaja(t)Blue Water Shipping Oy

Asia koski aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista käyttämättömyyden perusteella. X-WK Logistics Oy Ab (jäljempänä X-WK) oli vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Blue Water Shipping Oy:n (jäljempänä BWS) aputoiminimen WIKESTRÖM & KROGIUS rekisteröinnin. Lisäksi X-WK vaati, että MAO velvoittaa BWS:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat palkkiosta muodostuvat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. BWS vaati, että MAO jättää kanteen tutkimatta.

Tapauksessa BWS:lle oli 16.10.2013 rekisteröity aputoiminimi WIKESTRÖM & KROGIUS, jonka toimiala oli kuljetus, huolinta ja logistiikkapalvelut. Aputoiminimi rekisteröitiin BWS:lle sen jälkeen, kun se oli yhdessä Blue Water Shipping A/S:n kanssa 1.9.2013 hankkinut Oy Wikeström & Krogius Ab:n liiketoiminnan. BWS:n päätti ottaa yrityksen käyttöön kyseisen aputoiminimen niitä toimintoja varten, jotka siirtyvät sille liiketoimintakaupan yhteydessä 1.9.2013 ja koskivat kuljetus-, huolinta- ja logistiikkapalveluiden tarjoamista. X-WK vaati aputoiminimen WIKESTRÖM & KROGIUS rekisteröinnin kumoamista sillä perusteella, ettei sitä ollut käytetty kumoamisvaatimusta edeltävien viiden vuoden aikana eli ajanjaksolla 8.5.2015–8.5.2020.

MAO totesi, että X-WK harjoittaa elinkeinotoimintaa aputoiminimen mukaisella toimialalla, eikä se siten välttämättä voinut rekisteröidä kyseiselle toimialalle vastaavaa taikka siihen sekoitettavissa olevaa tai sekaannusvaaraa aiheuttavaa tunnusmerkkiä. X-WK:lle voitiin katsoa aiheutuvan aputoiminimen rekisteröinnistä toiminimilain 20 § 1 momentissa tarkoitettua haittaa, joten BWS:n vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä oli hylättävä.

BWS:n asiakirjatodisteista ilmeni, että aputoiminimeä oli käytetty sähköpostiviestien allekirjoituskentässä liiketoimintakaupalla siirtyneessä liiketoiminnassa vuosina 2015–2017. Sähköpostiviesteissä oli varsinaisen viestin jälkeen ollut allekirjoituskentässä ensimmäisenä toiminimi Blue Water Shipping A/S. Lisäksi kentässä olivat muun muassa tekstit ”Wikeström & Krogius is part of Blue Water Shipping” ja ”Wikeström & Krogius”. MAO katsoi, että aputoiminimen käyttöä arvioitaessa voitiin antaa merkitystä sille, että BWS:n työntekijät olivat hoitaneet muun ohella sähköpostiviestein yhteydenpitoa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin aputoiminimen toimialaan liittyvässä liiketoiminnassa. MAO totesi, että aputoiminimeä voitiin käyttää markkinoinnissa itsenäisenä tunnusmerkkinä ilmaisematta yhteyttä varsinaiseen toiminimeen. Asian arvioinnissa oli siten merkityksetöntä, ettei kysymyksessä olevista sähköpostiviesteistä ilmennyt BWS:n varsinainen toiminimi. Sähköpostiviestit oli kuitenkin lähetetty Blue Water Shipping A/S:n nimissä ja viesteissä oli mainittu Wikeström & Krogius ainoastaan tavalla, joka ilmaisi sen olevan osa Blue Water Shippingiä.

BWS:n käytössä oli ollut 1.9.2013 liiketoimintakaupan seurauksena siirtyneitä puoliperävaunuja, joissa oli ollut muun muassa teksti ”Wikeström & Krogius”. Vaunuja koskivat 60 kuukauden pituiset leasingsopimukset ja ne oli poistettu käytöstä viimeistään vuonna 2017. MAO katsoi jääneen näyttämättä, että BWS olisi 8.5.2015 alkaen ottanut käyttöön uusia Wikeström & Krogius -merkinnällä varustettuja puoliperävaunuja. BWS ei ollut toteuttanut tarkasteltuna ajanjaksona mitään aktiivisia toimenpiteitä aputoiminimen käyttämiseksi puoliperävaunuissa, vaan aputoiminimi on jätetty esille niihin puoliperävaunuihin, joissa se on ollut jo ennen vuoden 2013 liiketoimintakauppaa.

BWS:n asiakirjatodisteista ilmeni, että konsernin bws.dk-verkkosivustolla oli 4.1.2017 esitetty muun muassa teksti ”Wikeström & Krogius is a part of Blue Water Shipping” sekä vuonna 2018 tavaramerkiksi rekisteröity WK Wikeström & Krogius -tunnus. Lisäksi sivulla on ollut yhtiöiden historiaa esitellyt historiakuvaus. MAO totesi, että historiakuvaus ei sellaisenaan osoittanut aputoiminimen käyttöä 8.5.2015 alkaen eikä ilmauksista voinut päätellä, että aputoiminimeä olisi käytetty verkkosivulla aputoiminimenä.

BWS esitti, että aputoiminimeä oli käytetty Turun Satama Oy:n satamakäsikirjoissa vuosina 2015, 2016 ja 2018. Vuoden 2015 osalta MAO katsoi jääneen näyttämättä, että vuoden käsikirja osoittaisi aputoiminimen käyttöä viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Vuosien 2016 ja 2018 ”WIKESTRÖM & KROGIUS” oli esitetty kohdassa ”Vahinko- ja lastintarkastus”. MAO katsoi jääneen näyttämättä, että kyseinen toiminta olisi aputoiminimen toimialan kuljetus, huolinta ja logistiikkapalvelut mukaista elinkeinotoimintaa, eivätkä kyseiset ilmoitukset siten osoittaneet aputoiminimen käyttöä sen toimialan mukaisessa elinkeinotoiminnassa.

Asiassa ei näytetty, että aputoiminimi olisi ilmennyt uusissa painetussa tai asiakkaille jaettavissa markkinointimateriaaleissa alkuvuoden 2015 jälkeen. MAO katsoi, että näissä olosuhteissa sähköpostiviestit, puoliperävaunut, bws.dk-verkkosivusto tai Turun Satama Oy:n satamakäsikirjat eivät osoittaneet sitä, että aputoiminimeä olisi käytetty nimenomaan BWS:n tietyn liiketoiminnan erityisenä nimenä ja siten toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 8.5.2015 alkaen viiden vuoden aikana. BWS ei esittänyt, että käyttämättömyyteen olisi ollut jokin hyväksyttävä syy. Näin ollen MAO kumosi BWS:n aputoiminimen WIKESTRÖM & KROGIUS rekisteröinnin käyttämättömyyden perusteella ja velvoitti BWS:n korvaamaan X-WK:n palkkiosta muodostuvat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

(HM)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanataputoiminimi, toiminimet
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.