MAO:87/​21

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/427
Ratkaisun päivämäärä12.3.2021
Tuomion numero87
Laki, lainkohtaOikeudenkäymiskaari 7 luku 3 §
Tavaramerkin nimiK-apteekki.fi
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Kesko Oyj
Osapuolet, vastaaja(t)Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab

MAO oli 2.11.2020 antamallaan päätöksellä numero 482/20 hylännyt Kesko Oyj:n (”kantaja”) vaatimuksen turvaamistoimen määräämisestä väliaikaisena vaatimusten 1a, 1b ja 2 osalta. Mainitulla päätöksellään MAO oli kuitenkin hyväksynyt kantajan vaatimuksen 3 väliaikaisesti. Todettu kantajan vaatimuksen 3 mukainen määräys oli määrätty olemaan voimassa siihen saakka, kunnes asiassa annetaan lopullinen turvaamistoimea koskeva päätös tai asiassa toisin määrätään.

Kantaja vaati vaatimuksellaan 3, että MAO kieltää Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:tä (”vastaaja”) 100.000 euron määräisen uhkasakon nojalla OK 7 luvun 3 §:n nojalla luovuttamasta tai siirtämästä sille rekisteröityä verkkotunnusta k-apteekki.fi kenellekään muulle taholle kuin kantajalle siihen saakka, kunnes kantajan ja vastaajan välinen verkkotunnuksen k-apteekki.fi ja tunnuksen ”K-apteekki.fi” käyttöä koskeva erimielisyys on ratkaistu tai asiassa määrätään toisin. Vastaaja vaati, että MAO hylkää kantajan turvaamistoimihakemuksen kokonaisuudessaan eli myös siltä osin kuin turvaamistoimi oli määrätty väliaikaisena.

Verkkotunnus k-apteekki.fi oli merkitty vastaajalle 15.3.2017. Vastaajalle oli myös rekisteröity kansallinen tavaramerkki K-APTEEKKI.FI luokassa 10 muun ohessa aviollisille seksiapuvälineille ja seksiapuvälineille. Kyseisen tavaramerkin hakemispäivä oli 25.8.2020. Kantajalle oli rekisteröity kansallinen tavaramerkki K-Apteekki luokissa 3, 5, 35 ja 44. Kyseisen tavaramerkin hakemispäivä oli 7.5.2019.

Kantaja oli väittänyt tulleensa tietoiseksi vastaajan verkkotunnuksesta k-apteekki.fi vasta helmikuussa 2020. Vastaaja oli puolestaan väittänyt kantajan olleen tietoinen kyseisestä 15.3.2017 merkitystä verkkotunnuksesta jo ennen 7.5.2019, jolloin kantaja oli hakenut kansallisen tavaramerkkinsä K-Apteekki rekisteröitäväksi. MAO päätyi tältä osin katsomaan, ettei kantaja ollut saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi vastaajaa kohtaan vaatimansa oikeus verkkotunnukseen k-apteekki.fi nähden aikaprioriteetiltaan myöhemmän kansallisen tavaramerkkinsä K-Apteekki perusteella.

Kantaja oli lisäksi vedonnut K-tunnuksensa 1940-luvulta alkaneeseen käyttöön ja sen laajaan tunnettuuteen. Kantajan mukaan sen päätunnus ”K” oli vakiintunut ja tullut laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi jo ennen verkkotunnuksen k-apteekki.fi merkintää 15.3.2017. Vastaaja oli tältä osin todennut, että kantajan 30.9.2018 päättynyt merkintä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon oli koskenut kantajan entistä logoa, jota ei oltu käytetty viiteen vuoteen. Lisäksi, koska merkintä oli koskenut yksinomaan logon tunnettuutta, ei se vastaajan mukaan osoita minkäänlaista yksinoikeutta K-kirjaimeen itsessään. MAO päätyi tältä osin katsomaan, ettei kantaja ollut saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi vastaajaa kohtaan vaatimansa oikeus päätunnuksensa ”K” perusteella.

Kantajan mukaan vastaajan SopMenL:n ja siten myös hyvän liiketavan vastainen vilpillinen vahingoittamis- ja hyötymistarkoitus ilmeni vastaajan verkkosivujen viimeisimmän muutoksen sisällöstä. Kantajan mukaan vastaaja oli pyrkinyt menettelyllään tosiasiassa pakottamaan kantajan hankkimaan verkkotunnuksen k-apteekki.fi vastaajan sanelemaan hintaan. Vastaajan mukaan sen toiminta ei ollut missään vaiheessa sopimatonta. Vastaaja oli lisäksi esittänyt, että väitteet siitä, että verkkotunnuksen käyttö seksivälineiden yhteydessä olisi sopimatonta ja halventavaa, ovat perusteettomia. MAO päätyi tältä osin katsomaan, ettei kantaja ollut saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi vastaajaa kohtaan vaatimansa oikeus väittämänsä sopimattoman menettelyn perusteella.

MAO katsoi, ettei kantaja ollut saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi vastaajaa kohtaan väittämänsä oikeus ja että sen oikeutta loukattaisiin. Näin ollen edellytyksiä OK 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimen määräämiselle ei ollut miltään osin jo sen johdosta, ettei vaade-edellytyksen oltu katsottava täyttyvän. Asiassa ei siten ollut tarpeen lausua muista kyseisen oikeussuojakeinon määräämisen edellytyksistä. MAO hylkäsi kantajan hakemuksen ja määräsi 2.11.2020 antamallaan päätöksellä numero 482/20 määräämänsä väliaikaisen turvaamistoimen peruutettavaksi.

(JT)

Asiasanatsopimaton menettely, tavaramerkit, turvaamistoimet, verkkotunnukset
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 11.5.2021.