MAO:92/​21

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/362
Ratkaisun päivämäärä19.3.2021
Tuomion numero92
Laki, lainkohtaKaupparekisterilain 2 §, 3 §, 4–13 d §.
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Jyväskylän Helluntaiseurakunta
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kysymys siitä, oliko Patentti- ja rekisterihallitus kaupparekisterilain 3 §:n 2 momentti huomioon ottaen menetellyt lainmukaisesti, kun se oli valituksenalaisella päätöksellään evännyt Jyväskylän Helluntaiseurakunnan perusilmoituksen rekisteröinnin. Jyväskylän Helluntaiseurakunta oli tehnyt PRH:lle perusilmoituksen, jossa se oli ilmoittanut yhteisönsä ja aputoiminimen Tapahtumakeskus Helmi rekisteröimisestä kaupparekisteriin sekä ilmoittanut aputoiminimellä harjoitettavaksi toiminnaksi ”Tilojen vuokraus yleisötapahtumia varten”. Jyväskylän Helluntaiseurakunta on uskonnonvapauslaissa tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan paikallisyhteisö, joka on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Jyväskylän Helluntaiseurakunta harjoittaa ilmoittamansa mukaisesti varsinaisen toimintansa ohella ja sen tukemiseksi myös liiketoimintaa.

Jyväskylän Helluntaiseurakunta vaati, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja Jyväskylän Helluntaiseurakunta merkitään kaupparekisteriin ja sen esittämä aputoiminimi rekisteröidään. PRH vaati, että MAO hylkää valituksen. 

MAO totesi, että kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentissa on lueteltu ne elinkeinonharjoittajat, jotka ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen. On selvää, että uskonnonvapauslaissa tarkoitetulla uskonnollisella yhdyskunnalla ei lain mukaan ole tätä velvollisuutta. Perusilmoituksen saa kuitenkin kaupparekisterilain 3 §:n 2 momentin mukaan tehdä myös sellainen elinkeinonharjoittaja, joka 1 momentin mukaan ei ole velvollinen sitä tekemään.

PRH oli MAO:lle antamassaan lausunnossa esittänyt, että kaupparekisterilain 3 §:n 2 momenttia koskevien esitöiden mukaan vapaaehtoisella ilmoituksella on ollut tarkoitus poistaa rekisteriviranomaisen velvollisuus tutkia, täyttääkö perusilmoituksen tekijä kaupparekisterilaissa tämän ilmoitusvelvollisuudelle säädetyt erityiset edellytykset ja että oikeutta ei ole tarkoitettu ulottaa muihin kuin kaupparekisterilaissa mainittuihin toimijoihin.

MAO totesi, että kaupparekisterilain 3 §:n 2 momentin esitöiden (HE 238/1978 vp s. 38) mukaan lailla on laajennettu aiempaa käytäntöä, jonka mukaan vain määrätyn tyyppisillä elinkeinonharjoittajilla oli pääsy kaupparekisteriin. Edelleen esitöiden mukaan lailla oli haluttu taata kaikille elinkeinonharjoittajille mahdollisuus tehdä vapaaehtoinen perusilmoitus. Esitöistä ei käy ilmi, että pykälässä olisi tarkoitettu rajoittaa oikeutta perusilmoituksen tekemiseen muiden kuin laivanisännistön osalta.

Lisäksi MAO katsoi, että kaupparekisterilain 3 §:n 2 momentin sanamuodon mukainen tulkinta sai tukea säännöksen esitöistä ja joka tapauksessa kaupparekisterilain 3 §:n 2 momenttia ei sen sanamuodon vastaisesti voitu tulkita siten, että elinkeinonharjoittajalla, joka oli rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai sen paikallisyhteisö ei ollut oikeutta tehdä perusilmoitusta.

Edellä esitetty huomioon ottaen MAO katsoi, että PRH:n ei olisi tullut mainitsemillaan perusteilla evätä Jyväskylän Helluntaiseurakunnan sekä sen aputoiminimen ”Tapahtumakeskus Helmi” perusilmoituksen merkitsemistä kaupparekisteriin. Tämän vuoksi MAO kumosi valituksenalaisen PRH:n päätöksen rekisteröinnin epäämisestä Jyväskylän Helluntaiseurakunnan yhteisömuodon perusteella. MAO:n ei tullut asian käsittely- ja muutoksenhakujärjestyksestä johtuen ottaa asiaa muiden rekisteröinnin edellytysten osalta ensi asteena ratkaistavakseen, vaan asia oli näiltä osin palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

(HM)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 29.6.2020.

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanataputoiminimi, elinkeinotoiminta, toiminimet
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.