MAO:H118/​2021

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero20005/03.04.04.00.06/2021
Ratkaisun päivämäärä22.6.2021
Tuomion numeroH118
Laki, lainkohtaTavaramerkkilaki 11 §, 12 §
Tavaramerkin nimiTHE GOOD CIDER OF SAN SEBASTIAN Since 1918 (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Envasados Eva S.A.
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asia koski kuviomerkin erottamiskyvyn arviointia. Envasados Eva S.A. oli vaatinut, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1545220 THE GOOD CIDER OF SAN SEBASTIAN Since 1918 (kuvio) hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Asiassa oli MAO:ssa kysymys siitä, oliko kansainvälinen rekisteröinti numero 1545220 katsottava erottamiskykyiseksi tavaroille ”Ciders” luokassa 33. MAO totesi, että kuvailevaa merkkiä ei TMerkkiL 11 §:n mukaisesti pidetä erottamiskykyisenä. Merkin kuvailevuutta on kussakin yksittäistapauksessa arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. MAO katsoi, että nyt kyseessä olleiden tavaroiden merkityksellisen kohdeyleisön muodosti tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista koostuva suuri yleisö.

Asiassa oli siten arvioitava kansainvälisen rekisteröinnin merkityksen pohjalta, oliko kansainvälisen rekisteröinnin ja sen kattamien tavaroiden välillä katsottava olevan kyseisen kohdeyleisön näkökulmasta riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Kansainvälinen rekisteröinti koostui vinoneliön muotoisen kuvion sisällä olevista sanaosista ”THE GOOD CIDER”, ”OF SAN SEBASTIAN” ja ”Since 1918”, joista jälkimmäisin sanaosa oli alleviivattu ja sijoitettu kahden ensimmäisen, allekkain sijoitetun sanaosan molemmin puolin. Sanaosa ”THE GOOD CIDER” oli kirjoitettu muita sanaosia selvästi isommalla kirjasinkoolla, minkä lisäksi sanan ”OF” molemmin puolin oli sijoitettu viivat.

MAO totesi, että kansainvälisen rekisteröinnin sanaosat ilmaisivat kokonaisuutena, että kyseessä ovat hyvät siiderit, jotka ovat peräisin San Sebastian -nimisestä paikasta, ja joita on valmistettu vuodesta 1918 alkaen. Suomalaisen keskivertokuluttajan voitiin MAO:n mukaan katsoa ymmärtävän kansainvälisen rekisteröinnin tämän merkityksen.

MAO katsoi, että kohdeyleisö ymmärtää tavaroiden ”siiderit” yhteydessä välittömästi, että kansainvälinen rekisteröinti ilmaisee tavaroiden lajia, laatua ja alkuperää, eikä se ole omiaan erottamaan valittajan tavaroita toisten vastaavista tavaroista. Kansainvälisen rekisteröinnin melko vähäisen ja tavanomaisena pidettävän kuviollisuuden ei myöskään katsottu tekevän merkistä kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyistä.

MAO huomautti, että merkin erottamiskyvyn arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti erikseen. Valittajan viittaamista muiden haltijoiden merkkejä koskevista rekisteröinneistä tai sen muista, sanaosan ”THE GOOD CIDER” sisältävistä rekisteröinneistä ei voitu päätellä, että kansainvälistä rekisteröintiä olisi pidettävä erottamiskykyisenä luokan 33 tavaroille.

MAO päätyi katsomaan, ettei kansainvälinen rekisteröinti THE GOOD CIDER OF SAN SEBASTIAN Since 1918 (kuvio) ollut erottamiskykyinen luokan 33 tavaroille ”Ciders”. MAO hylkäsi valituksen.

(JT)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 16.11.2020

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, kansainvälinen rekisteröinti, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.