MAO:H126/​2021

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero20095/03.04.02.01.00/2020
Ratkaisun päivämäärä24.6.2021
Tuomion numeroH126
Laki, lainkohtaOikeudenkäymiskaari 21 luku 4 §, 21 luku 7 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Tiina Kranssi Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Jugaad Konsult Oy

Tapaus koski kanteen peruuttamisen vaikutusta oikeudenkäyntikuluvastuun jakautumiseen. Tapauksen taustalla oli toiminimiriita. Jugaad Konsult Oy oli muuttanut Tiina Kranssi Oy:n tiloihin tarkoituksenaan harjoittaa samanlaista lounaskahvilatoimintaa. Se oli rekisteröinyt Tiina Kranssi Oy:n aiemmin käyttämän toiminimen Kurkitupa aputoiminimekseen kesäkuussa. Tämän jälkeen se oli lähestynyt Tiina Kranssi Oy:tä sähköpostiviestillä joulukuussa informoiden aikomuksestaan jatkaa toimintaa toiminimellä Kurkitupa vuoden alusta lähtien. Tiina Kranssi Oy oli vastannut sähköpostiviestiin vaatien Jugaad Konsult Oy:tä lopettamaan aputoiminimen käytön ja poistamaan sen rekisteristä.

Kun Tiina Kranssi Oy ei ollut saanut kieltovaatimukseensa vastausta, se pani joulukuun lopussa vireille kanteen, jossa se vaati, että markkinaoikeus kieltää Jugaad Konsult Oy:tä käyttämästä rekisteröimäänsä aputoiminimeä ja kumoaa aputoiminimeä koskevan rekisteröinnin. Yhtiö vetosi siihen, että se on käyttänyt sanamuodoltaan identtistä vakiintunutta toiminimeä. Yhtiö peruutti kanteen pääasiakysymyksen osalta sen jälkeen, kun kollisioaputoiminimi oli poistettu rekisteristä, mutta vaati edelleen oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Jugaad Konsult Oy vaati kuluvaatimuksen hylkäämistä.

Tiina Kranssi Oy perusti kuluvaatimuksensa siihen, että se oli kanteen peruuttamisesta huolimatta voittanut asian, koska Jugaad Konsult Oy oli omatoimisesti luopunut aputoiminimen käyttöä koskevasta suunnitelmasta ja rekisteröinnistä kanteen seurauksena. Sillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin laittaa oikeudenkäynti vireille, koska vastapuoli ei ollut vastannut sen tuomioistuinmenettelyn ulkopuolella lähetettyyn kieltovaatimukseen. Jugaad Konsult Oy vetosi siihen, että se ei ollut tietoinen Tiina Kranssi Oy:n yhteydenotosta ja se oli myös jo ennen haastehakemuksen jättämistä laittanut aputoiminimen muuttamista koskevan ilmoituksen vireille. Joka tapauksessa se piti oikeudenkäyntikuluja tarpeettomina ja kohtuuttomina markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavaa määrää ylittäviltä osin.

Oikeudenkäyntikuluvastuun jakautumisen pääsääntö kanteen peruuttamistilanteissa on se, että kanteen peruuttanut taho vastaa myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluista (OK 21:7.2) Kanteen peruuttaminen samaistetaan näin ollen jutun häviämiseen. Poikkeuksena ovat erityiset syyt, joiden käsillä ollessa tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikuluvastuusta pääsäännöstä poikkeavasti. Markkinaoikeus jäsensi tapauksen ydinkysymyksen siten, onko omatoiminen luopuminen aputoiminimen rekisteröinnistä ja sen käytöstä katsottava erityiseksi syyksi.

Markkinaoikeus katsoi toteen näytetyksi, että Jugaad Konsult Oy oli Tiina Kranssi Oy:n sähköpostiviestin jälkeen ryhtynyt välittömästi tämän jälkeen toimenpiteisiin luopuakseen rekisteröinnistä ja sen käyttöä koskevasta suunnitelmasta. Toimenpiteet oli tehty ennen haastehakemuksen jättämistä, joten ne eivät olleet tarkkaan ottaen johtuneet kannevaatimuksista. Jugaad Konsult Oy ei ollut kuitenkaan ilmoittanut Tiina Kranssi Oy:lle toimenpiteistään, joten markkinaoikeus katsoi että sen ei ollut tullutkoon olla tietoinen niistä.

Markkinaoikeus haki erityisiä syitä koskevalle arvioinnille tulkintatukea OK 21:4.1:sta. Säännöksen mukaan jos voittanut asianosainen on aloittanut oikeudenkäynnin ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, taikka muutoin tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin, hän on velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut, jollei asiassa ilmenneisiin seikkoihin nähden ole aihetta määrätä, että kumpikin asianosainen saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Säännöksessä asetetaan siis kulusanktio tarpeettoman oikeudenkäynnin aiheuttamisesta. Markkinaoikeus katsoi, että Jugaad Konsult Oy:n laiminlyönti ilmoittaa vastapuolelle aloittamistaan toimenpiteistä, joiden perusteella oikeudenkäynti muuttui tarpeettomaksi, ilmensi huolimattomuutta. Kun vielä Tiina Kranssi Oy oli varannut mahdollisuuden täyttää vaatimukset vapaaehtoisesti ennen kanteen vireillepanoa, markkinaoikeus katsoi, että tapauksessa täyttyvät OK 21:7:n mukaiset erityiset syyt. Näin ollen markkinaoikeus velvoitti Jugaad Konsult Oy:n maksamaan myös Tiina Kranssi Oy:n oikeudenkäyntikulut, joiden määrää se ei pitänyt kohtuuttomana.

Ratkaisu on luettavissa täältä.

(HL)

Asiasanatkanteen peruuttaminen, oikeudenkäyntikulut