MAO:H59/​2021

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero20058/03.04.02.01.01/2020
Ratkaisun päivämäärä21.4.2021
Tuomion numeroH59
Laki, lainkohtaOikeudenkäymiskaari 7 luku 3 §, Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettu laki 2 ja 3 §
Riidanalaisen patentin numeroFI 114814
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Lumon Invest Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Riikku Group Oy

Asia koski turvaamistoimen edellytysten arviointia. Lumon Invest Oy (”hakija”) oli vaatinut, että MAO 1) kieltää OK 7 luvun 3 §:n nojalla 500.000 euron sakon uhalla Riikku Group Oy:tä (”vastapuoli”) valmistamasta, markkinoimasta ja tarjoamasta Suomessa lasitusjärjestelmiä, joissa on patentin numero FI 114814 mukainen lukituslaitteisto; 2) määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 ja 3 §:n nojalla ulosottomiehen ensisijaisesti ottamaan jäljennökset tai valokuvaamaan vastapuolen hallussa olevia asiakirjoja taikka toissijaisesti panemaan mainitun aineiston takavarikkoon, sekä 3) määrää vastapuolen luovuttamaan ulosottomiehelle vaatimuskohdassa 2 vaaditun turvaamistoimenpiteen toteuttamisen edellyttämät salasanat ja käyttäjätunnukset. Vastapuoli oli vaatinut, että MAO hylkää hakemuksen.

OK 7 luvun 3 §:n mukaisesti turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi paitsi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo myös oikeuden loukkauksen vaara. MAO totesi KKO:n katsoneen OK 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua turvaamistointa koskevassa oikeuskäytännössään hukkaamisvaaran olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Sama vaaraedellytys on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi myös OK 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen osalta.

Asiassa oli riidatonta, että vastapuoli oli syyskuussa 2020 muuttanut parvekelasituksissaan käyttämäänsä lukituslaitteistoratkaisua. Vastapuolen asiassa esittämän mukaan sen parvekelasituksissa käytettyä aiempaa lukituslaitteistoratkaisua ei oltu toimitettu lokakuun 2020 jälkeen eikä sitä oltu asennettu marraskuun 2020 jälkeen.

Hakija oli esittänyt vastapuolen muutetun lukituslaitteistoratkaisun osalta, ettei kyseinen lukituslaitteistoratkaisu toteuttanut kannepatentin yhtä piirrettä. Asiassa oli siten riidatonta, ettei vastapuolen muutettu lukituslaitteistoratkaisu toteuttanut kannepatentin kaikkia piirteitä eikä siten loukannut kannepatenttia.

MAO totesi, että vastapuoli oli jo ennen käsillä olevan turvaamistoimiasian vireilletuloa MAO:ssa ryhtynyt toimenpiteisiin käyttämänsä lukituslaitteistoratkaisun muuttamiseksi tavalla, joka oli johtanut siihen, ettei muutettu lukituslaitteistoratkaisu riidattomasti loukannut kannepatenttia. Hakija ei ollut kiistänyt tätä, eikä asiassa oltu esitetty mitään viitteitä siitä, että vastapuoli tulisi muuttamaan lukituslaitteistoratkaisun takaisin aikaisemmaksi lukituslaitteistoratkaisuksi. Käsillä olevissa olosuhteissa hakijan oikeuden loukkauksen vaaraa voitiin siten pitää varsin epätodennäköisenä. MAO päätyi katsomaan, että OK 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimen myöntämisen yhtenä edellytyksenä oleva vaaraedellytys ei täyttynyt, minkä johdosta vaatimus OK 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimen myöntämisestä oli hylättävä.

MAO totesi todistelun turvaamislain mukaisen turvaamistoimen määräämisen edellyttävän muun muassa, että turvaamistoimen kohteeksi vaaditulla aineistolla voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa. Hakija oli perustellut todistelun turvaamislain mukaisten vaatimusten hyväksymistä sillä, että niiden kohteena oleva aineisto oli merkityksellinen loukkauksen laajuutta ja siitä aiheutunutta vahinkoa määrättäessä.

Vastapuoli oli esittämänsä mukaan ja hakijan kiistämättä toimittanut lukituslaitteistoratkaisujen osalta hakijalle tiedot niin kokonaismyyntimääristä kuin myyntihinnoista aikavälillä tammikuu 2019 – lokakuu 2020.

MAO katsoi, ettei vaatimusten kohteena olevalla aineistolla, siltä osin kuin kyseistä aineistoa ei oltu jo luovutettu vastapuolen toimesta hakijalle, voitu olettaa olevan todistelun turvaamislaissa tarkoitetulla tavalla merkitystä todisteena mahdollisessa pääasiassa. Edellytyksiä vaadittujen todistelun turvaamislain mukaisten vaatimusten hyväksymiselle ei näin ollen ollut olemassa, ja vaatimukset turvaamistointen myöntämisestä oli hylättävä.

MAO hylkäsi hakemuksen.

(JT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanatpatentit, turvaamistoimet
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.