Julkisasiamies: C-5/08

Instanssin nimiEUT:n julkisasiamies
DiaarinumeroC-5/08
Ratkaisun päivämäärä12.2.2009
Tuomion numeroC-5/08
Laki, lainkohtaDirektiivi 2001/29, 2 ja 5 artikla
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Infopaq International A/S
Osapuolet, vastaaja(t)Danske Dagblades Forening

Tiivistelmä/TV

Infopaq on yritys, joka asiakkaidensa toimeksiannoista tekee mediaseurantaa ja media-analyysejä, jotka koostuvat tanskalaisissa päivälehdissä ja aikakauslehdissä julkaistuista valikoiduista artikkeleista. Artikkelit valikoidaan asiakkaiden kanssa sovituin kriteerein käyttäen niin sanottua tietojenkeruuprosessia. Infopaq toimittaa yhteenvedot asiakkaille sähköpostitse.

Tietojenkeruuprosessi koostuu vaiheista, joiden lopputuloksena artikkelin avainsana ja viisi sanaa sen molemmilta puolin tulostettiin. Syntyi 11 sanan tekstiote, jossa oli viitetieto lähteestä. Tämän jälkeen skannattu tiedosto tuhottiin.

DDF on tanskalaisten päivälehtien ammattijärjestö, joka tukee jäseniään tekijänoikeudellisissa kysymyksissä. DDF katsoi Infopaqin toiminnan olevan artikkelien muokkaamista, jota yritys harjoitti ilman tekijänoikeuden haltijoiden lupaa. Infopaqin näkemyksen mukaan lupaa ei tarvittu ja se pyysi kansallista tuomioistuinta vahvistamaan näkemyksensä.

Infopaq ja DDF olivat samaa mieltä siitä, että yleisesti yhteenvedon laatiminen voidaan tehdä ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Osapuolet ovat kuitenkin eri mieltä siitä, onko Infopaqin toiminta tietoyhteiskuntadirektiivissä (2001/29, 2 artikla) tarkoitettua kappaleen valmistamista ja kuuluvatko Infopaqin toimet kappaleen valmistamisoikeutta koskevan poikkeuksen piiriin (5 artiklan 1 kohta).

 

Ennakkoratkaisukysymykset

Kansallinen tuomioistuin esitti asiassa useita ennakkoratkaisukysymyksiä EYT:lle koskien kappaleen valmistamista, väliaikaisuutta ja laillista käyttöä.

 

Julkisasiamies Trstenjakin ratkaisuehdotus

Julkiasiamies tiivisti, että ennakkoratkaisukysymyksessä oli kyse kappaleen valmistamista koskevan oikeuden tulkinnasta ja tähän oikeuteen liittyvistä poikkeuksista ja rajoituksista. Esitetyt ennakkoratkaisukysymykset jaettiin kolmeen erilliseen ongelmaan: 1) kappaleen valmistamisen käsitteen tulkinta, 2) kappaleen valmistamista koskevien poikkeuksien tulkinta, kun tilapäinen kappaleen valmistaminen sallitaan tietyin edellytyksin, ja 3) erityistapauksissa tehtävät kappaleen valmistamista koskevat poikkeukset.

Kappaleen valmistamisen käsitteen osalta julkisasiamies totesi, että hakusanasta sekä sitä edeltävistä viidestä sanasta ja sitä seuraavista viidestä sanasta koostuvan sanomalehtiartikkelin tekstiotteen tallentaminen, ja sen jälkeen tapahtuva tulostaminen ovat direktiivissä tarkoitettua kappaleen valmistamista. Hän perusteli näkemystään esimerkiksi sillä, että direktiivin johdanto-osassa erityisesti painotetaan käsitteen laajaa tulkintaa, mutta muistutti samalla, ettei tulkinta saa muodostua järjenvastaiseksi tai liioitelluksi, jos kysymyksessä on kappaleen valmistaminen tekijän teoksen pienestäkin osasta. 11 sanaa oli kuitenkin julkisasiamiehen näkemyksen mukaan melko pitkä lainaus.

Seuraavaksi julkisasiamies käsitteli sitä, oliko pääasiassa tehty toimi mahdollista toteuttaa ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta siten, että se kuuluu 5 artiklan poikkeuksen soveltamisalaan. Tietoyhteiskuntadirektiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta kappaleen valmistaminen olisi hyväksyttävää poikkeuksen nojalla: 1) kyse on tilapäisestä toimesta, 2) joka on väliaikainen tai satunnainen, 3) erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia, 4) jonka ainoa tarkoitus on mahdollistaa välittäjän toimesta tapahtuva teoksen tai muun aineiston siirto verkossa kolmansien osapuolien välillä tai sen laillinen käyttö, 5) eikä toimella ei ole itsenäistä taloudellista merkitystä. Julkisasiamies huomautti, että poikkeus on välttämätön uusien teknologien kannalta, koska se mahdollistaa esimerkiksi internetin normaalin käytön.

Julkisasiamiehen näkemyksen mukaan kappaleen valmistamista ei voida pitää väliaikaisena, kun tulostetaan kappaleen osa, joka koostuu yhdestä tai useammasta 11 sanan tekstiotteesta. Myöskään sillä teknisen prosessin vaiheella, jossa tilapäinen kappaleen valmistaminen tapahtuu, ei ole merkitystä arvioitaessa, onko kappaleen valmistaminen erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia. Koska kaikki 5 artiklan 1 kohdassa määritellyt ehdot eivät täyty, asiassa ei ole kyse tilapäisestä kappaleen valmistamisesta.

Julkisasiamies myös huomautti, että kokonaisten sanomalehtiartikkelien skannaaminen, muokkaaminen ja tulostaminen siten, että muodostuu 11 sanan tekstiote, ei ole sellainen erityistapaus, joka ei olisi ristiriidassa sanomalehtiartikkelien tavanomaisen hyödyntämisen kanssa tai haittaisi kohtuuttomasti oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja.

 

Viitattu oikeuskäytäntö: C-306/05 SGAE; C-245/00 SENA

Asiasanatjournalismi, kappaleen valmistaminen, kopiointi, sitaatit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa Curia-tietokannasta.