HO:1978:0

Instanssin nimiHO
Instanssin kaupunkiHelsinki
Diaarinumero??
Ratkaisun päivämäärä1.11.1978
Tuomion numero0
Laki, lainkohtaTekijäL
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)M
Osapuolet, vastaaja(t)Osuuskunta Asuntomessut

Skannattu. Tietokantaan 25.5.2005/phh

Helsingin hovioikeus
Marraskuun 1 päivänä 1978
Diaarinumero ?
Tuomion numero ?

KKO
Esitelty 21.9.1979.
Annettu 20. 5. 1980.
N:o 2557/79.
R 78/1337.

K 0 R K E I M M A N O I K E U D E N
päätös liitettäväksi hakemuskirjaan, jossa Vantaalta oleva taiteilija M esittämillään perusteilla anoo oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3§:n 2 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta Helsingin hovioikeuden 1.11.1978 antamaan tuomioon tekijänoikeuden loukkaamiseen perustuvaa korvausta koskevassa jutussa, jossa hovioikeudessa ovat olleet M muutoksenhakijana ja Helsingistä oleva Osuuskunta Asuntomessut vastaajana.

KORKEIN OIKEUS on, sen jälkeen kun Osuuskunta Asuntomessut on antanut siltä vaaditun vastauksen, tutkinut taiteilija M:n tähän liitetyn oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaista muutoksenhakulupaa koskevan anomuksen siihen kuuluvine asiakirjoineen ja katsonut, ettei ole syytä suostua anomukseen, joka siis on hylätty. M:n on suoritettava osuuskunnalle korvaukseksi sille vastauksen antamisesta aiheutuneista kuluista kuusisataa viisikymmentä (650) markkaa. Helsingissä Korkeimmassa oikeudessa toukokuun 20 päivänä 1980.

HELSINGIN HOVIOIKEUS

H e l s i n g i n h o v i o i k e u d e n tuomio Helsingin raastuvanoikeudesta vedotussa, raastuvanoikeuden maaliskuun 19 päivänä 1974 julistamallaan, tähän liitetyllä päätöksellä (154 §) ratkaisemassa tekijänoikeuden loukkaamiseen perustuvaa korvausta koskevassa jutussa, jossa ovat muutoksenhakijoina taiteilija M ja vastaajana Osuuskunta Asuntomessut, molemmat Helsingin kaupungista. Annettu Helsingissä marraskuun I päivänä 1978.
Hovioikeus on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:
M on Osuuskunta Asuntomessuille maaliskuun 6 päivänä 1974 tiedoksi toimituttamansa haasteen nojalla kertonut, että Osuuskunta Asuntomessut oli Helsingissä näyttelyhuoneistossaan asettanut näytteille hänen Helsingin Sanomissa syyskuun 17 päivänä 1972 ”Helsingin Seudun lähiöiden kokokuva” nimellä otsikoidun sanomalehtikirjoituksen yhteydessä julkistamastaan karttapiirroksesta teettämänsä valokuvajäljennöksen häneltä etukäteen lupaa kysymättä. Valokuvasuurennokseksi muutettu sanomalehden sivu karttapiirroksineen oli asetettu näyttelyhuoneistossa esille ensimmäiseksi ovesta tultaessa kuvaamaan näyttelyn sisältöä. koska M:lle tekijänoikeuslain mukaan kuului yksinomainen oikeus valmistaa tekijänoikeuden alaisesta karttapiirroksesta kappaleita ja julkistaa teoksensa myös valokuvaussuurennokseksi muutetussa muodossa ja koska osuuskunta ei ole kiistänyt tosiasiallista menettelyään, mutta oli kieltäytynyt suorittamasta vaadittua hyvitystä, M on vaatinut, että Osuuskunta Asuntomessut velvoitettaisiin suorittamaan hänelle tekijänoikeudellisen teoksensa luvattomasta käyttämisestä hyvitykseksi 100 markkaa ja vahingonkorvaukseksi 500 markkaa korkoineen.
Osuuskunta Asuntomessujen vastustettua kannetta raastuvanoikeus, jossa asianosaiset ovat vaatineet korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, on ratkaissut jutun tähän liitetystä päätöksestä ilmenevällä tavalla.
H o v i o i k e u s on tutkinut jutun ja katsoo, ettei ole syytä muuttaa raastuvanoikeuden päätöstä. M velvoitetaan korvaamaan Osuuskunta Asuntomessujen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa kahdellasadalla viidelläkymmenellä markalla.
Oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 5 § :ii mukaan tähän ratkaisuun ei voida myöntää muutoksenhakulupaa saman luvun 3 §:n 1 kohdassa mainituilla perusteilla.

HELSINGIN RAASTUVANOIKEUDEN PÄÄTÖS 19.3.1978 § 154

Raastuvanoikeus on tutkinut jutun ja katsoo selvitetyksi, että vastaaja Osuuskunta Asuntomessut on näyttelyhuoneistossaan Helsingin kaupungissa vuonna 1972 ”Minne asumaan” -näyttelyssä esittänyt julkisesti Helsingin Sanomissa syyskuun 17 päivänä 1972 otsikolla ”Helsingin seudun lähiöiden koko kuva” julkaistun sanomalehtikirjoituksen yhteyteen liittyvän, kantajan M:n laatiman kartan siten, että kartta sanomalehtisivun käsittävässä valokuvasuurennoksessa on ollut ripustettuna näyttelyhuoneiston kattokiskossa olleeseen noin 100 x 120 senttimetrin kokoiseen esittelytauluun, jonka vastaaja kuitenkin on poistanut näyttelystä jo ennen vuoden 1973 alkua, jolloin näyttelyn järjestäjiksi alkuperäisten näytteillepanijoiden Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä Vantaan kauppalan lisäksi olivat tulleet eräät rakennusalan kaupalliset yritykset.

Sen vuoksi ja kun jutussa myös on näytetty, että yllämainitun sanomalehdessä julkaistun kartan ja sitä vastaavien muiden teosten esittäminen kyseisessä yleishyödylliseksi katsottavassa näyttelyssä ei ollut pääasia, ja että pääsy näyttelyyn on ollut maksuton, eikä näyttelyä ole järjestetty ansiotarkoituksessa, raastuvanoikeus katsoo, ettei kantajan tekijänoikeutta kysymyksessä olevaan aikaisemmin julkaistuun karttaan ole edellä kuvatulla näytteillepanemisella loukattu, ja harkitsee oikeaksi hylätä kanteen sekä velvoittaa kantajan M:n neljälläsadalla (400) markalla korvaamaan vastaajan Osuuskunta Asuntomessujen oikeudenkäyntikulut jutussa.

Alempi oikeusaste

HELSINGIN RAASTUVANOIKEUDEN PÄÄTÖS 19.3.1978 § 154 (liitteenä)

Ylempi oikeusaste

KKO:n päätös N:o 2557/79 siitä, että valituslupaa ei myönnetä:Esitelty 21.9.1979. Annettu 20. 5. 1980. Diaarinumero: R 78/1337.

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanathyvitys, korvaukset, tekijänoikeusloukkaus, valokuva
Huomautukset

Teksti on skannattu, ja siihen on voinut jäädä virheitä.