KHO:2013:1405

Instanssin nimiKHO
Instanssin kaupunkiHelsinki
Diaarinumero1681/3/11
Ratkaisun päivämäärä22.4.2013
Tuomion numero1405
Laki, lainkohtapatenttilaki 2 § ja 25§
Riidanalaisen patentin numero118460
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Metso Power Oy, Tampere
Osapuolet, vastaaja(t)Foster Wheeler Energy Corporation, Amerikan yhdysvallat

Foster Wheeler Energy Corporation (Foster Wheeler) oli hakenut patenttia keksinnölleen nimeltä Menetelmä leijukerrosreaktorin kaasumaisten halogeeniyhdistepäästöjen vähentämiseksi. PRH myönsi yhtiölle patentin numerolla 118460. Metso Power Oy (Metso) teki patenttilain 25 §:n nojalla väitteen patentin 118460 kumoamiseksi, koska patenttivaatimusten mukainen keksintö ei yhtiön mukaan ollut uusi eikä se eronnut olennaisesti väitteeseen liitettyjen julkaisujen D1-D7 mukaisesta tunnetusta tekniikasta. PRH hylkäsi patenttilain 25 §:n 2 momentin nojalla Metson väitteen ja piti patentin 118460 voimassa. PRH:n päätöksen perustelujen mukaan patenttivaatimuksessa 1 esitetty menetelmä oli uusi, koska yhdestäkään julkaisusta D1-D7 eivät käyneet ilmi kaikki vaatimuksessa 1 esitetyt piirteet. Riitapatentissa esitetty keksintö ei siten ollut alan ammattimiehelle ilmeinen ja keksintö erosi olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Metso vaati PRH:n valituslautakunnalta patentin kumoamista, koska patentti ei yhtiön mukaan ollut uusi eikä eronnut olennaisesti tunnetusta tekniikasta. Alan ammattimiehelle on myös ilmeistä yhdistää julkaisussa D1 ja D2 esitetty tekniikka. Foster Wheeler antoi Metson valituksen johdosta uudet patenttivaatimukset, joissa vaatimusta 1 täsmennettiin ilmoittamalla lämpötilan säätöalueen rajat. Metson antamassa vastaselityksessä painotettiin, että valituksessa esitetyt perustelut koskivat myös muutettua vaatimusta. Valituslautakunta kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian PRH:lle patentin 118460 pitämiseksi voimassa muutetussa muodossa. Perusteluina valituslautakunta esitti, että Metson väitteen liitteissä ei esitetty lämpötilan säätämistä samalle alueelle, kun riitapatentin vaatimuksissa esitettiin. Vaatimus 1 ei myöskään ollut siten epäselvä, että sen ymmärtämiseksi pitäisi turvautua selitykseen. Näin ollen patentin 118460 uusien vaatimusten mukainen menetelmä erosi olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Metso vaati valituksessaan KHO:lle, että valituslautakunnan päätös ja patentti 118460 tulisi kumota. Riitapatentissa esitetty keksintö ei yhtiön mukaan eronnut oleellisesti julkaisun D1 mukaisesta menetelmästä. Muutetussa patenttivaatimuksessa esitetty lämpötila-alue ei ole keksinnöllinen alan ammattimiehen tietämyksen mukaan. Myös vaatimuksissa 2-7 esitetyt asiat eivät ole patenttilain 2 §:n mukaisesti uusia tai eroa olennaisesti tunnetusta tekniikasta. Valituslautakunta antoi valituksen johdosta KHO:lle lausunnon, jonka mukaan alan ammattimiehelle ei ole ilmeistä valita patentissa 118460 esitetty lämpötila-alue. Foster Wheeler antoi selityksen ja vaati Metson valituksen hylkäämistä, koska viitejulkaisusta D1 tunnettu menetelmä poikkeaa patentin vaatimuksessa 1 esitetystä menetelmästä ja se on selvästi erilainen kuin patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö.

KHO tutki asian ja hyväksyi Metson valituksen. Patentin 118460 keksinnöllisyyden arvioinnissa keskeisenä viitejulkaisuna oli julkaisu D1. KHO lausui, että patenttivaatimuksiin lisätty lämpötila-alue 274-324 C voisi sinänsä muodostaa eron julkaisun D1 mukaiseen keksintöön. Tunnettua tekniikkaa edustavissa julkaisuissa on kuitenkin mainittu lämpötila-alueet 200-400 C ja 200-600 C. Jotta näiden tunnettujen lämpötila-alueiden sisältä valittu alue voisi olla keksinnöllinen, tulisi valinnalla aikaansaada uusi ja yllättävä vaikutus. Tällaista ei kuitenkaan ollut osoitettu. Koska patentin 118460 mukainen keksintö ei olennaisesti eronnut tunnetusta tekniikan tasosta, ei se täyttänyt patenttilain 2§:n 1 momentin edellytyksiä. KHO kumosi PRH:n valituslautakunnan päätöksen ja palautti asian PRH:lle patentin 118460 kumoamiseksi. (AL)

Alempi oikeusaste

PRH:n valituslautakunta nro 2010/P/035, annettu 23.3.2011.

Asiasanatkeksinnöllisyys, patentit, patenttivaatimukset