KHO:2017:150

Instanssin nimiKHO
Diaarinumero1328/2/15
Ratkaisun päivämäärä28.9.2017
Tuomion numero4779
Laki, lainkohtaTavaramerkkiL 1.2 § (39/1993), TavaramerkkiL 13 § (56/2000), Tavaramerkkidirektiivi 2 artikla, 3(1) b alakohta, SEUT 267
Tavaramerkin nimi(väritavaramerkki; väriselitys: sininen ja harmaa)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Oy Hartwall Ab
Osapuolet, vastaaja(t)PRH / MAO

Oy Hartwall Ab (Hartwall) oli 20.9.2012 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) väritavaramerkkihakemuksen luokassa 32 tavaroille: kivennäisvedet. Tavaramerkki oli hakemuksessa esitetty värillisen kuvion muodossa (sininen nauha ohuesti harmaalla reunustettuna), ja merkin värit oli eritelty kansainvälisesti hyväksytyn väriluokitusjärjestelmän mukaisesti.

PRH oli hylännyt tavaramerkkihakemuksen sillä perusteella, että Hartwall ei ollut esittänyt tarpeeksi vahvaa käyttönäyttöä väritavaramerkin erottamiskyvystä. Käyttönäyttönä yhtiö oli toimittanut PRH:lle markkinatutkimuksen sekä kahden yhtiön palveluksessa olevan henkilön todistukset siitä, että haettua merkkiä oli käytetty yhtiön tuotteiden tunnuksena. PRH:n hylkäyspäätöksen jälkeen yhtiö oli valittanut asiassa MAO:en, joka oli hylännyt valituksen katsoen, ettei haettu väritavaramerkki ollut täyttänyt graafisen esitettävyyden vaatimusta. MAO:n mielestä haetussa merkissä olleita värejä ei ollut yhdistetty unionin oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla ennalta määrätysti ja muuttumattomasti, koska haetusta kolmiulotteisesta poimuilevasta värisommitelmasta ei selkeästi ilmennyt, pysyikö värien osuus samana läpi koko sommitelman.

Hartwall valitti MAO:n päätöksestä KHO:en sillä perusteella, että MAO oli virheellisesti soveltanut graafisen esityksen vaatimusta. Valituksensa perusteluissa yhtiö esitti, että sen hakema värimerkki oli erottamiskykyinen, eikä PRH:n vaatimaa käyttönäyttöä voitu edellyttää, koska hakemus ei koskenut abstraktia väriyhdistelmää. Vastineessaan PRH pitäytyi aikaisemmassa kannassaan ja totesi, että värirekisteröinti edellyttää vahvaa käyttönäyttöä sen osoittamiseksi, että värit ovat tulleet haetuille tavaroille erottamiskykyiseksi.

KHO:ssa ratkaistavana oli kysymys siitä, voidaanko Hartwallin kuviomuodossa esitetty väriyhdistelmä rekisteröidä väritavaramerkkinä. KHO tarkasteli asiassa EUT:n väritavaramerkkirekisteröintejä koskevaa oikeuskäytäntöä, mutta totesi asian jäävän epävarmaksi.

KHO päätti esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle asiassa ennakkoratkaisupyynnön. Tuomioistuin pyysi ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:

  1. onko tavaramerkin erottamiskykyä tutkittaessa väliä, kummassa muodossa rekisteröintiä on haettu: kuvio- vai värimerkkinä? Mikäli on,
  2. voidaanko kuviomuodossa esitetty tavaramerkki rekisteröidä värimerkkinä, vai ainoastaan kuviomerkkinä? Jos voidaan,
  3. edellyttääkö unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vaaditulla tavalla graafisesti kuvatun merkin rekisteröiminen värimerkkinä lisäksi käyttönäytön esittämistä?

KHO lykkäsi asian käsittelyä siihen saakka, kunnes EUT antaa asiassa ennakkoratkaisun. Lopullinen päätös annetaan ennakkoratkaisun jälkeen.

(MM)

Alempi oikeusaste

MAO 31.3.2015 nro 238/15

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, kuviomerkki, tavaramerkit
Huomautukset

VKyse Euroopan unionin tuomioistuimelle tehdystä ennakkoratkaisupyynnöstä.Ratkaisu luettavissa osoitteessa: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1506420372945.html