KHO:2020:89

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero37/3/20
Ratkaisun päivämäärä20.7.2020
Tuomion numero3239
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain (7/1964) 1 §, 6 § 1 momentti 2 kohta sekä 14 § 1 momentti 7 kohta ja 2 momentti 3 kohta ja tavaramerkkilaki (544/2019) 100 ja 106 § sekä 107 § 1 momentti
Tavaramerkin nimiNFC FIGHT NIGHT (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)PRH
Osapuolet, vastaaja(t)Zuffa, LLC

Asiassa oli kyse siitä, aiheuttaako luokan 25 tavaroille rekisteröity tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) sekaannusvaaran aiemmin luokan 41 palveluille rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin UFC, UFC (kuvio) ja UFC FIGHT NIGHT sekä siitä, oliko tavaramerkin rekisteröinnille este kyseisten EU-tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

PRH oli Zuffa, LLC:n väitteen johdosta katsonut, että sen EU-tavaramerkit ja A:lle myöhemmin rekisteröity tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) eivät olleet sekoitettavissa keskenään ja hylännyt väitteen.

MAO oli, toisin kuin PRH, katsonut, että tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ja aiemman tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT välillä oli sekaannusvaara. Tavaroiden ja palveluiden osalta MAO oli katsonut, että tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kattamat luokan 25 tavarat ”Taistelu-urheilulajien univormut; Urheiluasusteet [paitsi golfkäsineet]” olivat ainakin heikosti samankaltaisia valittajan aikaisemman tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT luokan 41 kattamien palvelujen ”Ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen” kanssa. Tämä perustui siihen, että urheiluasusteita tavallisesti käytettiin edellä mainittujen palveluiden yhteydessä.

MAO oli vertaillut merkkejä toisiinsa ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön näkökulmasta ja katsonut, että niitä oli pidettävä kokonaisuutena arvioiden hyvin samankaltaisina. Arviossaan MAO otti muun ohella huomioon, että merkkien NFC FIGHT NIGHT ja UFC FIGHT NIGHT välillä oli vain yhden kirjaimen ero ja että ”fight” ja ”night” sisältyivät molempiin merkkeihin, vaikkakin merkkien erottamiskykyisimmät ja hallitsevimmat osat olivat ”NFC” ja ”UFC”.

PRH oli pyytänyt lupaa valittaa MAO:n päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että päätös kumotaan.

KHO katsoi MAO:n päätöksessä lausutuilla perusteilla, että mainittujen tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluja oli pidettävä vähintään heikosti samankaltaisina. KHO totesi, että varsinkaan tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) tarkoittamia taistelu-urheilulajien univormuja ei voitu katsoa tarkoitetun ensisijaisesti vartalon suojaamiseen tai kantajansa maun tai tyylin ilmaisemiseen, vaan käytettäväksi muun ohella tavaramerkillä UFC FIGHT NIGHT järjestettävissä tilaisuuksissa siten, että kohdeyleisö saattaa mieltää tavaroiden ja palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

Valituksessa oli kiinnitetty huomiota lisäksi siihen, että MAO:n päätöksessä esimerkkeinä tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) tarkoittamista tavaroista tavaraluokassa 25 mainitut urheiluasusteisiin mahdollisesti kuuluvat suojapäähineet kuuluvat luokkaan 9 ja käsineet luokkaan 28. KHO katsoi, että tämä seikka ei antanut aihetta arvioida tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden ja EU-tavaramerkin tarkoittamien palvelujen välistä samankaltaisuutta muutoin toisin kuin MAO oli tehnyt.

KHO totesi, että vertailtavien tavaramerkkien välillä oli kokonaisharkinnan perusteella katsottava olevan sekaannusvaara. KHO hylkäsi valituksen ja totesi, ettei MAO:n päätöksen lopputulosta muuteta.

(AH)

Alempi oikeusaste

MAO:520/19

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanatsekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.