MAO:114/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2015/758 ja 2015/759
Ratkaisun päivämäärä13.3.2019
Tuomion numero114
Laki, lainkohtateollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 a § ja oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 ja 40 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Osapuolet, vastaaja(t)vannetukku.fi Oy

Kyse oli asiakirjan esittämisvelvollisuudesta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 §:n perusteella sekä tiedonsaantioikeudesta todistelun turvaamislain 7 a §:n perusteella. MAO oli antanut asiassa 4.10.2018 välituomion numero 494/18.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (kantaja) vaati, että MAO määrää vannetukku.fi Oy:n sakon uhalla esittämään kirjanpitolain edellyttämät osto- ja myyntitositteet viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille tuloa aina määräyksen antamispäivään saakka tuotteista, joissa on ollut tunnus Blaukreuz sekä Mi6-vannetta koskevista tuotteista. Lisäksi kantaja vaati, että vastaajan tulee antaa todistelun turvaamislain 7 a §:n mukaiset tarpeelliset tiedot vastaavalta ajalta jokaisesta myymästä, ostamasta, maahantuomasta tai maasta viemästä tuotteista, joissa on käytetty Blaukreuz-tunnusta sekä kyseessä olessa Mi6-vanne. Kantaja vetosi siihen, että välituomion perusteella toimitettu aineisto muodostaa vain murto-osan siitä, mitä kantaja on vaatinut asiakirjan esittämisestä ja tiedonsaantia koskevilla vaatimuksillaan. Kantaja esitti tarvitsemansa tiedot perusteettoman edun laskemista varten.

Vastaaja vaati puolestaan, että MAO hylkää kantajan molemmat vaatimukset. Vastaaja perusteli vaatimustaan sillä, että tuotteiden myynti ja markkinointi on tapahtunut rekisteröityjen EU-tavaramerkkien perusteella, joten se ei ole käyttänyt vanteiden markkinoinnissa välituomiossa tarkoitettua Blaukreuz-tunnusta.

MAO katsoi, että välituomiossa on pidetty todistelun perusteella selvänä, että vannetukku.fi Oy on käyttänyt Blaukreuz-tunnusta sellaisenaan markkinoidessaan keskimerkkejä sekä vanteita. Tämä huomioiden, vannetukku.fi Oy ei esittänyt nyt vaatimuksessaan seikkoja, etteikö asiakirjan esittämistä koskevaa vaatimusta voitaisi arvioida välituomiosta ilmenevien tavaramerkin loukkausta koskevien seikkojen pohjalta. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n mukaan esittämismääräyksen edellytyksenä on, että asiakirjalla saattaa olla merkitystä näyttönä asiassa ja merkityksen kynnys katsotaan matalaksi oikeuskäytännön perusteella. Arvioinnissa MAO totesi, että vanteiden ja niiden keskimerkkien osto- ja myyntitositteita on pidettävä keskeisenä näyttönä arvioitaessa tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkausten perusteella vaadittavia ja määrättäviä taloudellisia seuraamuksia. Tämä seikka tukee erittäin tärkeiden syiden käsillä oloa kantajan vaatimuksen 1 mukaisen esittämisvelvollisuuden määräämiseksi.

Todistelun turvaamislain 7 a 1 §:n mukaan tuomioistuin voi teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asiassa määrätä vastaajan antamaan tarpeelliset tiedot oikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta kantajan vaatimuksesta, ellei siitä aiheudu vastaajalle kohtuutonta haittaa. Annettavia tietoja ovat mm. tuotettujen ja valmistettujen tavaroiden määrä ja niistä saadut hinnat. MAO totesi, että asiassa oli vahvistettu tuomiolla loukkaus, joten tiedonsaantivaatimus oli tämän osalta sekä erittäin tärkeiden syiden perusteella luovuttamista vaativa ottaen huomioon ennakkopäätöksen KKO 2019:10 sekä sen, mitä oli asian arvioinnissa todettu vannetukku.fi Oy:n vastauksessa perusteluissa.

MAO määräsi vastaajan sakon uhalla toimittamaan markkinaoikeuteen kirjanpitolain edellyttämät osto-ja myyntitositteet vaadituista tuotteista (esittämisvelvollisuus) sekä todistelun turvaamislain perusteella tarpeelliset tiedot mm. tavaroiden tuottajien ja jakelijoiden yhteystiedoista sekä tavaroiden määrästä ja niistä saaduista hinnoista (tiedonsaanti). Mainitut asiakirjat oli toimitettava viimeistään 30 päivän kuluttua markkinaoikeuteen päätöksen saadessa lainvoiman.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanattiedonsaanti
Huomautukset

Ratkaisu luettavisssa täältä.