MAO:115/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/37
Ratkaisun päivämäärä18.3.2020
Tuomion numero115
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslain 60 a §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Copyright Management Services Ltd
Osapuolet, vastaaja(t)DNA Oyj

Tapauksessa Copyright Management Services Ltd (myöhemmin CMS) on pyytänyt, että MAO määrää DNA Oyj:n toimittamaan yhteystiedot sille kuuluvista erikseen eritellyistä teleliittymistä kunkin liittymän osalta pyydetyltä ajankohdalta. Hakemus koskee tietojen luovuttamista siltä osin, kun DNA Oyj säilyttää tietoja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 17 luvun nojalla.

CMS oli havainnut, että erikseen yksilöidyistä teleliittymistä oli saatettu tekijänoikeuksilla suojattuja elokuvateoksia yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa ilman teosten tekijän suostumusta. CMS:n päämies Millenium Media Inc (myöhemmin MMI) oli sopimuksella myöntänyt CMS:lle oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin tekijänoikeuksien loukkausten johdosta. CMS toimii päämiehensä valtuutuksen perusteella elokuvateosten tekijän edustajana, joten sen mukaan sillä oli tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla oikeus saada yhteystiedot teleliittymistä.

CMS esitti selvityksenä asiavaltuudesta MMI:n kanssa solmimansa sopimuksen, josta ei kuitenkaan käynyt ilmi MMI:n luovuttaneen tekijänoikeuslakiin perustuvia yksinoikeuksia. Näin ollen CMS:llä ei MAO:n arvion mukaan ollut asiassa esitetyn selvityksen perusteella asiavaltuutta saada yhteystietoja tekijänoikeuslain 60 a §:n perusteella teosten tekijänä. MAO arvioi seuraavaksi oliko CMS:llä asiavaltuus saada yhteystietoja tekijänoikeuslain perusteella teosten tekijän edustajana.

Korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä käy ilmi, että asiavaltuus riita-asioissa kuuluu tavanomaisesti riitautetun oikeussuhteen osapuolille, eivätkä asianosaiset voi tuomioistuinta sitovasti sopia, että oikeus esittää omissa nimissään vaatimuksia annettaisiin henkilölle, joilla sitä lain mukaan ei ole. Tekijänoikeuslain 60 a §:n esitöissä ei ole käsitelty sitä, mitä tekijän edustajalla säännöksessä on tarkoitettu. MAO:n mukaan nimenomaisen tätä tukevan kannanoton puuttuessa säännöksen tarkoituksena ei ole voinut olla se, että kuka ja millä tavalla tahansa tekijän valtuuttama taho voisi tekijän oikeudenkäynnissä edustamisen asemasta omissa nimissään vaatia ja saada käsitteleväkseen teleliittymien haltijoiden yhteystietoja. Arvioitaessa CMS:n asiavaltuutta myös yksityisyydensuojaa koskevat näkökohdat oli otettava huomioon siten, ettei teleliittymän haltijan yhteystietoja voida luovuttaa sellaiselle taholle, jonka oikeutta saada ja käsitellä tietoja ei voida pitää riittävän selvänä.

Edellä todetuilla perusteilla MAO katsoi, että tekijänoikeuslain 60 a §:ssä ei ollut tarkoituksena säätää esillä olevaan asiaan soveltuvaa poikkeusta niin sanottuun prosessimandaatin kieltoon. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella MAO katsoi, että CMS:lle ei ollut luovutettu oikeutta omissa nimissään saada ja käsitellä teleliittymien haltijoiden yhteystietoja. Hakemus oli näin ollen jätettävä CMS:n asiavaltuuden puuttumisen vuoksi tutkimatta.

(VV)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanatasiavaltuus, tekijänoikeuden luovutus, tekijänoikeus
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.