MAO:130/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2017/125
Ratkaisun päivämäärä25.3.2019
Tuomion numero130
Laki, lainkohtapatenttilaki 52 ja 53 b §
Riidanalaisen patentin numeroFI/EP 1 173 181
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)ratiopharm GmbH
Osapuolet, vastaaja(t)ICOS Corporation

Asiassa oli kyse patentin rajoittamispyynnöstä, joka oli tehty patentin mitättömäksi julistamisesta koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä (MAO:131/19).

ICOS Corporationille on myönnetty 15.10.2003 eurooppapatentti numero EP 1 173 181 keksinnölle nimeltä ”Compositions comprising phosphodiesterase inhibitors for the treatment of sexual disfunction”. Euroopan patenttivirasto hyväksyi 25.3.2015 patenttia koskeneen rajoittamispyynnön ja eurooppapatentti on voimassa Suomessa patenttijulkaisun numero FI/EP 1 173 181 T6 mukaisessa muodossa (riitapatentti). Riitapatentti koskee tadalafiilin yksikköannostuskoostumusta ja sen käyttöä seksuaalisen toimintahäiriön hoitomenetelmässä. Riitapatentin tarkoittama keksintö muodostui patenttivaatimuksista 1–17.

Ratiopharm GmbH nosti 7.3.2017 kanteen riitapatentin julistamisesta mitättömäksi. ICOS teki kanteen käsittelyn yhteydessä riitapatentin rajoittamista koskevan pyynnön, jossa se pyysi rajoittamaan riitapatentin olemaan voimassa ratkaisussa yhteydessä olevien liitteiden 3 ja 4 mukaisten patenttivaatimusten mukaisessa muodossa ja toissijaisesti liitteiden 5 ja 6 mukaisessa muodossa. ICOS perusteli rajoittamisvaatimusta sillä, ensisijaisen pyynnön mukaiset patenttivaatimukset täyttävät patenttilain 53 b §:n mukaiset edellytykset patentin rajoittamiselle sekä myös toissijaisen rajoittamispyyntö on säännöksen mukainen.

Ratiopharm vaati, että MAO hylkää ICOSin esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaan patentin mitättömäksi julistamisesta koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Rajoittamisen on täytettävä mainitun lain 53 b §:n mukaiset edellytykset: 1) patentti on esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä; 2) patentti ei käsitä sellaista, mitä ei ole ilmennyt hakemusta tehtäessä; ja 3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu hyväksytyn patentin käsittämästä alasta. Tarkoituksena on antaa patentinhaltijalle oikeus puolustautua mitätöintikannetta vastaan patenttivaatimuksia muuttamalla (HE 92/2005 vp s. 14) ja sitä, että patentinhaltijan ei ole mahdollista muotoilla patenttivaatimuksia uudelleen esim. patenttivaatimuksia selventämällä tai käyttämällä toisenlaista terminologiaa (HE 92/2005 vp s.40).

Ensisijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön osalta MAO tarkasteli sitä, onko patentin rajoittamista koskevan pyynnön hyväksyttävyyttä arvioidessa kiinnitettävä huomiota ratiopharmin esittämään perusteeseen rajoittamisen hylkäämisestä. Ratiopharm oli esittänyt, että rajoittamispyynnön itsenäisen patenttivaatimuksen 1 on katsottava tarkoittavan niin sanottua toisen lääketieteellisen indikaation käyttöön sidottua tuotevaatimusta, mikä on sallittu ainoastaan patenttien osalta, jotka on myönnetty 13.1.2007 jälkeen (riitapatentti oli myönnetty 15.10.2003). MAO katsoi asiassa, että kyseinen peruste ei ollut sellainen, joka voisi tulla otettavaksi huomioon patenttilain 53 b §:n sekä Euroopan patenttisopimuksen määräysten valossa ja siten ICOSin esittämän pyynnön hyväksymiselle ei ollut estettä.

Arvioinnissa siitä, täyttyykö patenttilain 53 b § 1 kohta, MAO katsoi, että patenttivaatimusten tulkinnan perusteella ei ole katsottava, etteivät ensisijaisen rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset määrittelisi Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan tavoin täsmällisesti sitä, mitä patentilla halutaan suojata. Tämän perusteella ICOSin ensisijainen rajoittamispyyntö täytti patenttilain 53 b § 1 kohdan edellytyksen patentin rajoittamisen hyväksymiselle.

MAO totesi, että patenttilain 53 b § 2 kohta sekä Euroopan patenttisopimuksen patentin rajoittamista koskevien säännösten sanamuodon perusteella voidaan katsoa seuraavat tilanteet mahdollisiksi: patentti ei saa käsittää sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä ja toisaalta eurooppapatenttia ei saa muuttaa siten, että hakemuksen kohde laajenee. Lisäksi rajoittamispyyntöjärjestelmän tarkoituksena on arvioida vain siltä osin, kun patenttivaatimuksia ehdotetaan muutettavaksi rajoittamispyynnön yhteydessä, joten ratiopharmin esittämiä perusteluita hylkäämiselle siitä, että riitapatentin perusasiakirjasta ei ilmene tiettyjä seikkoja, ei ollut otettava huomioon, esitetyt patenttivaatimukset eivät sisältäneet sellaista, joka ei olisi ilmennyt hakemusta tehtäessä. MAO totesi myös patenttilain 53 b § 3 kohdan edellytysten osalta, ettei asiassa esitetty sellaista, jonka perusteella ICOSin rajoittamispyyntö ei täyttäisi rajoittamisen edellytyksiä.

MAO hyväksyi ICOSin ensisijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatpatentit, rajoittaminen
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.