MAO:154/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2017/636, 2017/637 ja 2017/762
Ratkaisun päivämäärä3.4.2019
Tuomion numero154
Laki, lainkohtalaki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 1 § 1 momentti; tavaramerkkilaki 26 § 2 momentti; toiminimilaki 19 § 2 momentti
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Cramo Oyj (DNro 2017/636 ja 2017/637); RK Rakentajan Konevuokraamo Oy (DNro 2017/762)
Osapuolet, vastaaja(t)RK Rakentajan konevuokraamo Oy (DNro 2017/636 ja 2017/637); Cramo Oyj (DNro 2017/762)

Asiassa oli kyse toiminimeä ja tavaramerkkiä koskevasta riidasta sekä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa.

RK Rakentajan Konevuokraamo Oy toiminimi oli rekisteröity maaliskuussa 2017. Lisäksi yhtiö oli käyttänyt siitä lähtien tavaroidensa ja palveluidensa tunnuksena RK-merkkiä, joka ei kuitenkaan ollut rekisteröity tavaramerkki tai väitetty vakiintuneen tavaramerkkinä.

Cramo Oyj:llä, entiseltä nimeltään Rakentajain Konevuokraamo Oy, on rekisteröity aputoiminimi Rakentajain Konevuokraamo, ja 2006 rekisteröity kansallinen tavaramerkki 238056 RK (kuvio). Kuvioltaan vastaava tavaramerkki 272026 RK (kuvio) oli rekisteröity 2018, sisältäen enemmän tavara- ja palveluluokkia.

Cramo Oyj vaati kanteessaan RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n toiminimen kumoamista ja RK-merkin käytön kieltämistä. Cramo Oyj myös vaati MAO:tta vahvistamaan RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n toimineen hyvän liiketavan vastaisesti käyttäessään hyväkseen Cramo Oyj:n aputoiminimeä ja tavaramerkkiä. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy vaati vastakanteessaan Cramo Oyj:n aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista ja tavaramerkin 238056 RK (kuvio) menettämistä.

MAO arvioi ensin vastakanteen väitettä Cramo Oyj:n aputoiminimen tosiasiallisesta käytöstä. Toiminimilain 19.2 §:n 3 kohdan (käyttöpakkosäännös) mukaan toiminimen rekisteröinti voidaan kumota sen kanteesta, jolle aiheutuu rekisteröinnistä haittaa, jollei toiminimeä ole ilman hyväksyttävää syytä käytetty viimeisten viiden vuoden aikana. Näyttövelvollisuus on aputoiminimen haltijalla. MAO piti Cramo Oyj:n näyttöä hyvin vähäisenä, ja katsoi sen tosiasiallisesti luopuneen aputoiminimen käytöstä jo vuonna 2006. MAO kumosi rekisteröinnin käyttämättömyyden perusteella.

Tavaramerkkilain 26.2 §:n (käyttöpakkosäännös) mukaan rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole ilman hyväksyttävää syytä käytetty viimeisten viiden vuoden aikana. Tosiasiallista käyttöä MAO arvioi Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella. Tosiasiallinen käyttö on käyttöä haltijansa tavaroiden ja palveluiden erottamiseen muiden tavaroista ja palveluista, kun käyttö ei ole pelkästään symbolista. Huomioon on otettava kaikki tosiseikat ja olosuhteet (mm. Ansul, C-40/01). Näyttövelvollisuus tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä oli Cramo Oyj:llä, joka ei esittänyt todisteita käytöstä yli kymmeneen vuoteen ennen vuotta 2017, jolloin tavaramerkki oli ollut esillä yhtiön verkkosivustolla historiasta kertovan sivun yhteydessä. MAO määräsi tavaramerkin 238056 RK (kuvio) käyttömättömyyden perusteella menetettäväksi.

Cramo Oyj:n aputoiminimen, toissijaisen tunnuksen RK ja tavaramerkin 238056 RK (kuvio) väitettyjen loukkauksien osalta MAO hylkäsi kanteet, sillä MAO katsoi Cramo Oyj:n luopuneen tosiasiallisesti niiden käytöstä jo vuonna 2006. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n aikaisemmin rekisteröidyllä toiminimellä oli aikaprioriteetti suhteessa tavaramerkkiin RK 272026 RK (kuvio), jolloin tässä suhteessa kielto-oikeutta ei ollut, ja kanne hylättiin.

MAO arvioi tavaramerkin 272026 RK (kuvio) ja RK-merkin välistä sekaannusvaaraa. Tavaramerkki oli haettu sen jälkeen, kun RK Rakentajan Konevuokraamo Oy oli ottanut käyttöön oman RK-merkkinsä, mutta sitä ei oltu rekisteröity tavaramerkiksi tai väitetty vakiintuneen. Useamman kohderyhmän kohdalla sekaannusvaaraa on arvioitava alhaisemman tarkkaavaisuusasteen omaavan ryhmän perusteella (ERGO, T-220/09). Tapauksessa sekaannusvaaraa arvioitiin remontoivien kuluttajien kohderyhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi kuin rakennusalan ammattilaisilla. MAO katsoi merkkien olevan samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan. Hallitsevana osana pidettiin kirjainyhdistelmää RK, joka kahdesta kirjaimesta koostuvana on periaatteessa vähemmän erottamiskykyinen. Erot merkkien kuviollisuudessa eivät riittäneet poistamaan sekaannusvaaraa. MAO ei pitänyt RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n toiminimen käyttöä RK-merkissä esteenä Cramo Oyj:n kielto-oikeudelle. Kannevaatimus hyväksyttiin, ja tavaramerkin loukkaamisesta tuomittiin kohtuullisena hyvityksenä 1.000 euroa viivästyskorkoineen.

MAO katsoi, että esitetyt kyselytutkimukset eivät osoittaneet Rakentajain Konevuokraamo -nimen tai RK-logon erityistä tunnettuutta. RK-merkin käytön osalta MAO totesi, että merkin käyttö oli ollut tavaramerkkilain vastaista, joten Cramo Oyj:llä ei ollut oikeudellista tarvetta saada asiaa ratkaisua samansisältöisen kiellon määräämiseen lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa perusteella. MAO hylkäsi näiltä osin kanteen.

Cramo Oyj oli hävinnyt asian vastakanteen osalta sekä pääosin myös oman kanteensa osalta, toisaalta Cramo Oyj:n voittamalla osalla oli vähäistä suurempi merkitys asiassa. Cramo Oyj velvoitettiin korvaamaan RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n oikeudenkäyntikulut, palkkion osalta pääosin.

(SP)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanataputoiminimi, käyttämättömyys, sekoitettavuus, tavaramerkit, toiminimet
Huomautukset

Markkinaoikeuden ratkaisu luettavissa täältä.