MAO:161/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/401
Ratkaisun päivämäärä15.4.2020
Tuomion numero161
Laki, lainkohtaHallintolainkäyttölain 38 §:n 1 mom.
Tavaramerkin nimiSANSUI (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Sansui Acoustics Research Corporation
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse suullisen käsittelyn toimittamista koskevasta välipäätöksestä tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa valitusasiassa.

PRH oli 25.9.2019 tekemällään päätöksellä osittain hylännyt tavaramerkkihakemuksen T201800435 SANSUI (kuvio) rekisteröinnin. Hylkääminen perustui siihen, että haettu merkki aiheutti tiettyjen tavaroiden osalta sekaannusvaaran aiempaan EU-tavaramerkkiin numero 9406505 SANSAI (kuvio) ja aiempaan EU:ssa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1153337 Sansei Technologies (kuvio).

Sansui Acoustics Research valitti päätöksestä MAO:een, jossa pääasian osalta arvioitavana oli valituksenalaisen päätöksen lainmukaisuus sekä suullisen käsittelyn toimittaminen asianosaisen pyynnöstä.

Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta esimerkiksi jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Jos asianosainen pyytää suullisen käsittelyn toimittamista, hänen on ilmoitettava, minkä vuoksi sen toimittaminen on tarpeen ja mitä selvitystä hän esittäisi suullisessa käsittelyssä.

MAO katsoi, että tavaramerkkioikeudellisen sekaannusvaaran arviointi ei tyypillisesti edellyttänyt, että merkityksellisten tosiseikkojen selvittämiseksi tarvitsisi ottaa vastaan henkilötodistelua kun asia koski erityisesti oikeuskysymysten arviointia kirjallisen materiaalin perusteella eli oikeudellista tulkintaa. MAO viittasi tapaukseen KHO 2015:45, jossa on todettu, että suullisen käsittelyn toimittamista koskevaan perusteltuunkin pyyntöön voi jättää suostumatta, mikäli asiassa ei ole kyse henkilötodistelua tai suullista kuulemista edellyttävistä uskottavuuskysymyksistä, vaan selvästi asiakirjojen perusteella ratkaistavasta kysymyksestä.

MAO otti huomioon perusteet, joilla valittaja oli pyytänyt suullista käsittelyä sekä seikat, joista valittaja halusi tulla MAO:ssa kuulluksi. Näiden perusteella MAO katsoi, että suullisen käsittelyn toimittaminen ei ollut hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin perusteella tarpeen asian selvittämiseksi ja se oli  hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin ilmeisen tarpeetonta.

MAO hylkäsi valittajan suullisen käsittelyn toimittamista koskevan pyynnön.

(AL)

 

 

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatsekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.