MAO:229/17

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2016/286
Ratkaisun päivämäärä26.4.2017
Tuomion numero229
Laki, lainkohtaLääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 469/2009 (kodifioitu toisinto) 1 artiklan (b) alakohta, 1 artiklan (c) alakohta, 3 artiklan (a) alakohta
Riidanalaisen patentin numeroEP 0 865 448
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Amgen Inc.
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse siitä, oliko Amgen Inc. –nimisen yhtiön hakeman lisäsuojatodistuksen myöntämisen perusteeksi esitetyn peruspatentin EP 0 865 448 katsottava suojaavan mainitun hakemuksen kohteena olevaa vaikuttavaa ainetta, eli ”trastutsumabiemtansiiniä”.

Amgen Inc.:lle oli 11.6.2014 myönnetty eurooppapatentti numero EP 0 865 448, jonka Amgen Inc. oli sittemmin saattanut voimaan Suomessa. Amgen Inc. oli tehnyt PRH:lle edellä mainittuun eurooppapatenttiin perustuen hakemuksen lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi tuotteelle ”trastutsumabiemtansiini”.

PRH oli 7.3.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt edellä mainitun Amgen Inc.:n hakemuksen lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi perustaen päätöksensä siihen, että koska edellä mainittu peruspatentti ei suojaa tuotetta ”trastutsumabiemtansiini”, eivät lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 469/2009 (kodifioitu toisinto) (”lisäsuojatodistusasetus”) 3 artiklan (a) alakohdassa säädetyt edellytykset lisäsuojatodistuksen myöntämiselle ole täyttyneet.

Amgen Inc. vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen PRH:n päätöksen hyväksyy yhtiön hakemuksen lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi tuotteelle ”trastutsumabiemtansiini”. Amgen Inc.:n mukaan PRH:n valituksenalaisessa päätöksessä katsottiin virheellisesti, että lisäsuojatodistusasetuksen 3 artiklan (a) alakohdan mukaiset edellytykset lisäsuojatodistuksen myöntämiselle eivät olisi täyttyneet, koska eurooppapatentti EP 0 865 448, joka on esitetty peruspatentiksi Amgen Inc.:n lisäsuojatodistusta koskeneelle hakemukselle, ei suojaisi tuotetta trastutsumabiemtansiini. Tämä PRH:n näkemys on perustunut siihen oletukseen, että konjugoituneet vasta-aineet, kuten trastutsumabiemtansiini, eivät kuuluisi edellä mainitun peruspatentin suojapiiriin.

MAO katsoi peruspatentin patenttivaatimuksen ja selityksen perusteella, että itsenäinen patenttivaatimus 1 ei suojaa Amgen Inc.:n hakemuksen lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi vaikuttavaa ainetta trastutsumabiemtansiiniä. Hakemus ei näin ollen täyttänyt 3 artiklan (a) alakohdassa säädettyjä edellytyksiä lisäsuojatodistuksen myöntämiselle. MAO hylkäsi valituksen.

(JT)

Alempi oikeusaste

PRH:n päätös 7.3.2016

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanatlisäsuojatodistus, patentit
Huomautukset

Ratkaisun löydät täältä