MAO:25/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2017/505
Ratkaisun päivämäärä17.1.2019
Tuomion numero25
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain 6 § 2 momentti, 14 § 1 momentin 7 kohta
Tavaramerkin nimiBC NOKIA (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Nokia Oyj
Osapuolet, vastaaja(t)BC Nokia Näädät Oy

BC Nokia Näädät Oy:lle oli rekisteröity tavaramerkki numero 264537 BC NOKIA (kuvio). Nokia Oyj vaati, että MAO kumoaa päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista varten. Nokian mukaan tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) oli sekoitettavissa valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 10608743 NOKIA ja aikaisempaan tavaramerkkiin numero 264430 NOKIA.

MAO katsoi, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat ja palvelut olivat samoja luokissa 25 (vaatteet; jalkineet; päähineet), 27 (muun muassa matot), 35 (muun muassa mainonta) ja 41 (muun muassa koulutus, urheilu- ja kulttuuritoiminta). MAO totesi, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.  Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa.

Tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) on kuviomerkki, joka muodostuu kahden mustan viivan väliin valkoiselle taustalle sijoitetuilla isoilla lihavoiduilla mustilla kirjaimilla kirjoitetuista sanaosista BC ja NOKIA sekä niiden takana olevasta mustavalkoisesta kuvio-osasta, jonka voidaan katsoa esittävän palloa heittävää eläintä. MAO katsoi, että kuviomerkin BC NOKIA erottamiskykyisimpinä ja hallitsevimpina osina oli pidettävä sanaosia BC ja NOKIA.

Sanaosan BC osalta MAO katsoi vastoin PRH:n päätöksessä esitettyä, ettei kirjainyhdistelmää ”bc” voida pitää englannin kielessä yleisesti käytettynä lyhenteenä sanoista ”basketball” (”koripallo”) ja ”club” (”joukkue” tai ”seura”). MAO totesi, ettei suomalaisen keskivertokuluttajan voida katsoa ymmärtävän kirjainyhdistelmän ”bc” viittaavan edellä mainittuihin sanoihin.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta MAO totesi, että aikaisempi EU-tavaramerkki NOKIA sisältyi kokonaisuudessaan kuviomerkkiin BC NOKIA. Ottaen huomioon, että mainittu sanaosa NOKIA muodosti kuviomerkin BC NOKIA erottamiskykyisimmän ja hallitsevimman osan, vertailtavia merkkejä oli MAO:n mukaan pidettävä ulkoasultaan samankaltaisina. Kuviomerkkiin sisältyvä sanaosa BC sekä palloa heittävää eläintä esittävä kuvio-osa eivät MAO:n mukaan poistaneet tätä samankaltaisuutta. Merkkejä oli pidettävä myös lausuntatavaltaan samankaltaisina ja se, että kuviomerkkiin sisältyi kirjainyhdistelmä ”bc”, ei poistanut tätä samankaltaisuutta.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta MAO totesi, että keskivertokuluttaja ymmärtää sanan ”Nokia” ensinnäkin suomalaisen paikkakunnan nimeksi sekä toisaalta yhden Suomen suurimman julkisesti noteeratun pörssiyhtiön nimeksi. Vertailtavilla merkeillä oli siten samanlainen merkityssisältö siltä osin kuin niissä oli sana ”Nokia”. Kuviomerkin palloa heittävää eläintä esittävä kuvio-osa ei MAO:n mukaan poistanut samankaltaisuutta merkityssisällön osalta kokonaan.

MAO katsoi, ottaen huomioon vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen samanlaisuuden sekä mainittujen merkkien samankaltaisuuden, että kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) oli sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin NOKIA.

MAO katsoi valittajan asiassa esittämän selvityksen perusteella, että valittajan aikaisempaa EU-tavaramerkkiä NOKIA oli pidettävä erittäin tunnettuna ja siten erottamiskyvyltään erittäin vahvana. Koska kuviomerkkiä hallitsi yhdessä sanaosan BC kanssa sanaosa NOKIA, josta aikaisempi erottamiskyvyltään erittäin vahvana pidettävä EU-tavaramerkki NOKIA yksinomaan muodostui, kuviomerkistä BC NOKIA saatava kokonaisvaikutelma johti MAO:n mukaan siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä oli siten olemassa sekaannusvaara.

MAO kumosi PRH:n päätöksen ja palauttaa asian kuviomerkin BC NOKIA rekisteröinnin kumoamista varten.

(AH)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatsekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.