MAO:265/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/271
Ratkaisun päivämäärä11.6.2020
Tuomion numero265
Laki, lainkohtaHallintolainkäyttölain 27 §:n 2 mom
Tavaramerkin nimi271316 MINETIT
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)A ym.
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse tavaramerkkiä numero 271316 MINETIT koskevasta valitusasiasta, joka koski PRH:n antamaa rekisteröintipäätöstä sekä asian prosessuaalista palautusta.

A ja B, jotka olivat olleet työ- ja sopimussuhteessa Tampereen Voimistelijat ry:hyn, vaativat MAO:ssa valituksenalaisen PRH:n päätöksen kumoamista ja asian palauttamista tavaramerkin poistamiseksi tavaramerkkirekisteristä. Valittajat esittivät MAO:ssa, että Tampereen Voimistelijat ry oli vilpillisessä mielessä hakenut tavaramerkin MINETIT rekisteröintiä. Valittajat myös katsoivat, että he olivat käyttäneet tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan. Valittajien mukaan Minetit-joukkueeseen liittyvä toiminta oli nimenomaisesti ollut näiden eikä Tampereen Voimistelijat ry:n vastuulla. Tällöin rekisteröimätöntä tavaramerkkiä koskeva käyttö oli tosiasiassa tapahtunut valittajien toimesta.

MAO totesi, että valittajat olivat esittäneet MAO:ssa nimenomaisen väitteen tavaramerkin harhaanjohtavuudesta vasta valitusajan päätyttyä. Hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää uusia perusteita vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi.

Vuosikirjapäätöksen KHO 2013:99 perusteella MAO katsoi, ettei asia ollut valittajien esittämän harhaanjohtavuuteen perustuvan valitusperusteen esittämisen vuoksi muuttunut MAO:ssa toiseksi ja se oli otettava huomioon. MAO ei kuitenkaan ensiasteena ottanut ratkaistavakseen mikä merkitys kyseiselle valitusperusteelle tuli antaa. Sama koski valittajien esittämää uutta todistelua liittyen valittajien tavaramerkin käyttöä ja tavaramerkin haltijan vilpillisestä mielestä esitettyä.

MAO päätyi kumoamaan PRH:n 29.5.2019 tekemän päätöksen sitä asiallisesti ratkaisematta ja palautti asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi.

(AL)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallitus

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanattavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.