MAO:295/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2017/712
Ratkaisun päivämäärä26.6.2019
Tuomion numero295
Laki, lainkohtaoikeudenkäymiskaari 7 luku 3 §, 10 §, 12 § 1 momentti, oikeudenkäymiskaari 21 luku 1 §, 3 §:n 1 momentti
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Finnsementti Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Kristian Gerhard Jebsen Skipsreder AS, KGJ Cement AS

Tapauksessa oli kyse siitä, soveltuiko lainvoimaisesti ratkaistun turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n pääsääntö vai kyseisen luvun 3 §:n tarkoittama osavoittotilanne tilanteessa, jossa MAO on ensin hylännyt toisen osapuolen tutkimatta jättämistä koskevan vaatimuksen ja tutkinut asian, jonka jälkeen se hylkäsi itse turvaamistoimihakemuksen.

Aiemmin käsitellyssä turvaamistoimiasiassa (MAO 676/16) oli kyse Kristian Gerhard Jebsen Skipsreder AS:n ja KGJ Cement AS:n eurooppapatentin numero FI/EP 2 032 426 loukkaukseen perustuvasta oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisesta turvaamistoimihakemuksesta Finnsementti Oy:tä ja kolmea muuta vastapuolta vastaan. MAO hylkäsi sittemmin lainvoimaiseksi tulleella päätöksellään turvaamistointa koskevan hakemuksen. Asian käsittelyn yhteydessä Finnsementti Oy esitti vaatimuksen turvaamisasian jättämisestä tutkimatta, minkä väitteen MAO hylkäsi. Nyt käsillä olevassa MAO:n tapauksessa oli kyse tuon asian oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ja siitä, vaikuttiko Finnsementti Oy:n (kantaja) vaatimuksen hylkääminen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuteen. Kantaja vaati Kristian Gerhard Jebsen Skipsreder AS:ää ja KGJ Cement AS:ää (vastaajat) suorittamaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n pääsääntöön perustuen oikeudenkäyntikuluja 177.369,95 euroa viivästyskorkoineen, sillä vastaajat olivat hävinneet turvaamistoimiasian. Lisäksi kantaja vaati käsillä olevan asian oikeudenkäyntikulujen, 59.140 euroa viivästyskorkoineen, korvaamista.

MAO viittasi KKO:n ennakkopäätökseen 1998:122, jonka perusteella oikeudenkäymiskaaren osavoittosäännöstä ei ole tarkoitettu soveltumaan tilanteeseen, jossa vastaaja vaatii kanteen tutkimatta jättämisestä ja toissijaisesti sen hylkäämistä. MAO katsoi, että turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen osalta asiaan soveltui siis oikeudenkäymiskaaren pääsääntö. Finnsementti Oy:llä oli siis oikeus saada täysi korvaus kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan, jotka johtuivat tarpeellisista toimenpiteistä turvaamistoimiasiassa.

Oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuuden ja toimenpiteiden tarpeellisuuden arvioinnissa MAO otti huomioon muun ohella prosessin kirjallisen luonteen, turvaamistoimiasian kiireellisyyden, patentinloukkausväitteen kohdistumisen useampaan tahoon, teknisten seikkojen selvittämisen, toimitettujen lausumien ja vastauksien määrän ja laadun sekä sen, että turvaamistoimiasiat edellyttävät käytännössä kattavaakin perehtymistä jutun pääasiaan. MAO totesi, että turvaamistoimiasiaan vastaaminen edellytti Finnsementti Oy:ltä huomattavasti enemmän työtä tavanomaiseen turvaamistoimiasiaan nähden, mutta yhden vastauksen ja kirjallisen lausuman toimittamiseen nähden palkkiovaatimus oli ylimitoitettu. MAO piti palkkion osalta kohtuullisena korvauksena kahta kolmasosaa vaaditusta eli 106.183,33 euroa. Lisäksi MAO katsoi, etteivät ulkomaisen asianajajan käyttämiseen liittyvät kulut 17.939,60 euroa olleet asiassa tarpeettomia, koska asiaan liittyi muita kuin Suomen lain mukaan ratkaistavia kysymyksiä.

MAO velvoitti vastaajat yhteisvastuullisesti suorittamaan 124.278,28 euroa viivästyskorkoineen oikeudenkäyntikulujen korvauksena turvaamistoimiasiassa. Käsillä olevan tapauksen oikeudenkäyntikulujen osalta MAO katsoi, että kannevaatimuksen tultua hyväksytyksi vain osin, niin ettei tämä koskenut ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ollut sanottavaa vaikutusta oikeudenkäyntikulujen määrään, kantajalla katsottiin olevan oikeus kahteen kolmasosaan oikeudenkäyntikuluistaan. MAO velvoitti vastaajat korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 12.000 euroa viivästyskorkoineen.

(AL)

Alempi oikeusaste

MAO 676/16

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanatkorvaukset, turvaamistoimet
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä