MAO:310/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/531
Ratkaisun päivämäärä25.6.2020
Tuomion numero310
Laki, lainkohtapatenttilaki 53 b §
Riidanalaisen patentin numeroEP 2 949 335
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Mylan AB
Osapuolet, vastaaja(t)Yeda Research and Development Company, Ltd.

Asiassa oli kyse patentin rajoittamisesta patenttilain 53 b §:n mukaisesti eurooppapatentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen yhteydessä.

Yeda Research and Development Company Ltd:lle (Yeda) oli vuonna 2017 myönnetty eurooppapatentti numero EP 2 949 335 glatirameeriasetaattihoitoa koskevalle keksinnölle. Patentti oli muun ohella voimassa Suomessa. Mylan AB oli vuonna 2018 nostanut MAO:ssa kanteen kyseisen eurooppapatentin julistamisesta mitättömäksi. Yeda oli tässä yhteydessä tehnyt patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaan patentinhaltija voi patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Rajoittamisen on täytettävä lain 53 b §:n mukaiset edellytykset eli rajoitettavan patentin tulee täyttää seuraavat ehdot: 1) patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä; 2) patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä; ja 3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

Yedan esittämä patentin rajoittamista koskeva pyyntö muodostui MAO:n mukaan siitä, että eurooppapatentin itsenäiset patenttivaatimukset 1 ja 2 muutettaisiin koskemaan multippeliskleroosin relapsoivien muotojen sijasta relapsoivaa-remittoivaa multippeliskleroosia eli kyseessä rajoittaminen tapahtuisi eri multippeliskleroosin muotojen välillä. Lisäksi voimassa olevat epäitsenäiset patenttivaatimukset 3 ja 4, joista ensimmäinen viittaa itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 ja toinen epäitsenäiseen patenttivaatimukseen 2, poistetaan.

MAO arvioi rajoittamispyynnön edellä mainittua kolmea edellytystä siltä osin kuin patenttivaatimuksia oli ehdotettu muutetavaksi. Ensimmäisen, selvyyttä koskevan edellytyksen osalta MAO katsoi, että kyseessä oli Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan mukainen vaatimus patenttivaatimusten täsmällisyydestä. Asiassa esitetyn perusteella kyseisessä edellytys täyttyi kun rajoittaminen koski muutosta multippeliskleroosin yhdestä muodosta toiseen. Toisen edellytyksen, jonka mukaan rajoittamispyynnössä esitetty patentti ei käsitä sellaista mikä ei ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä, osalta MAO totesi, että rajoittamispyyntö muodostui perusasiakirjassa mainittuun keksinnön yhteenvetoon, joten edellytys täyttyi. Kolmannen, patentin suoja-alaa koskevan edellytyksen osalta MAO katsoi, että rajoittamispyyntö ei johda eurooppapatentin suojapiirin laajenemiseen.

MAO hyväksyi Yedan patentin rajoittamista koskevan pyynnön ja vahvisti sen pyynnön liitteenä olevien patenttivaatimusten mukaiseksi.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatpatentit, rajoittaminen
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.