MAO:340/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/224
Ratkaisun päivämäärä15.7.2020
Tuomion numero340
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain (7/1964) 3 §, 13 §, 14 §, 6 §
Tavaramerkin nimiVICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)COMPAGNIE DE VICHY, Etat Francais
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse siitä, oliko tavaramerkki VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) erottamiskyvytön tavaroille ”kivennäisvesi” luokassa 32 tai aiheuttaako se sekaannusvaaran aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin.

PRH oli aiemassa päätöksessään katsonut, että AS Värska Vesi -nimiselle yhtiölle rekisteröity tavaramerkki VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) ei ollut erottamiskyvytön tai maantieteellisen alkuperän suhteen harhaanjohtava. Lisäksi se oli katsonut, ettei kyseinen tavaramerkki aiheuta sekaannusvaaraa aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin CELESTINS VICHY ETAT, VICHY Célestins EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT (ulkoasurekisteröinti) tai La Compagnie de Vichy, jotka olivat rekisteröity samaan luokkaan 32.

COMPAGNIE DE VICHY ja Etat Francais vaativat, että MAO kumoaa valituksenalaisen PRH:n päätöksen ja palauttaa asian tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista varten.

MAO tutki ensiksi erottamiskykyä. MAO totesi, että tavaramerkkiä on pidettävä tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskyvyttömänä, jos se on kuvaileva. MAO:n mukaan suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää sanan “vichy” merkitsevän ensisijaisesti hiilihappoista kivennäisvettä. Sanaosan EST. 1973 voitiin puolestaan katsoa viittaavan lähinnä yrityksen perustamisvuoteen. MAO:n mukaan, vaikka kysymyksessä olevan tavaramerkin sanaosia EST. 1973 ja VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA voidaan niiden kuvailevuuden perusteella pitää erottamiskyvyttöminä merkin kattamille tavaroille, tavaramerkki sisältää kuitenkin myös useita kuvioelementtejä. MAO katsoi, että tavaramerkki muodostaa kuviollisuutensa perusteella kokonaisuuden, jota oli pidettävä erottamiskykyisenä merkin kattamille tavaroille.

Seuraavaksi MAO tarkasteli sekaannusvaaraa suhteessa aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin CELESTINS VICHY ETAT, VICHY Célestins EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT (ulkoasurekisteröinti) tai La Compagnie de Vichy.

Tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. MAO totesi, että kysymyksessä olevat tavarat ovat tavanomaisia päivittäistavarakaupassa myytäviä elintarvikkeita, jolloin merkityksellinen kohdeyleisö koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

MAO totesi vertaillessaan tavaramerkkiä aiempaan merkkiin CELESTINS VICHY ETAT, että merkityssisällöltään ja lausuntatavaltaan vertailtavat merkit sisältävät yhteisen sanan “vichy”, joka on kuvaileva. Vertailtavien merkkien sanaosat eivät muodostu myöskään ainoastaan sanasta “vichy”, joskaan MAO:n mukaan aikaisemman EU-tavaramerkin sanojen “celestins” ja “etat” ei ollut katsottava omaavan sellaista merkitystä, jonka suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtäisi. MAO:n mukaan vertailtavia merkkejä voitiin pitää merkityssisällöltään ja lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisina. Tämän lisäksi rekisteröidyssä tavaramerkissä VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) on useita kuviollisia elementtejä, jonka vuoksi vertailtavia merkkejä voitiin pitää ulkoasultaan vain vähäisessä määrin samankaltaisina. MAO katsoi, että kokonaisuutena arvioituna vertailtavia merkkejä oli pidettävä vain vähäisessä määrin samankaltaisina.

Seuraavaksi MAO suoritti vertailun aikaisempaan EU-tavaramerkkiin VICHY Célestins EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT (ulkoasurekisteröinti). Ulkoasuarekisteröinti koostuu muovipullopakkauksen muodosta sekä sen kyljessä olevan etiketin kuvio- ja sanaosista. MAO totesi, että kun molemmissa vertailtavissa merkeissä on kuviollisia elementtejä ja aikaisempi merkki koostuu lisäksi muovipullopakkauksesta, vertailtavia merkkejä voitiin pitää ulkoasultaan vain hyvin vähäisessä määrin samankaltaisina. Lausuntatavaltaan vertailtavat merkit sisältävät sinänsä yhteisen sanan “vichy”, jonka vuoksi vertailtavia merkkejä voitiin pitää lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisina. MAO katsoi, että kokonaisuutena arvioituna vertailtavia merkkejä on pidettävä vain hyvin vähäisessä määrin samankaltaisina.

MAO vertaili viimeisenä tavaramerkkiä aiempaan EU-tavaramerkkiin La Compagnie de Vichy. MAO:n mukaan vertailtavia merkkejä voitiin pitää ulkoasultaan vain vähäisessä määrin samankaltaisina ja lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisina. MAO totesi, että vertailtavien merkkien sanaosat eivät muodostu myöskään ainoastaan sanasta “vichy”, ja suomalaisen keskivertokuluttajan voitiin katsoa ymmärtävän aikaisemman tavaramerkin La Compagnie de Vichy sanan “compagnie” viittaavan yhtiöön tai yritystoimintaan. MAO totesi, että vertailtavia merkkejä voidaan pitää merkityssisällöltään vain vähäisessä määrin samankaltaisina. MAO katsoi, että kokonaisuutena arvioituna vertailtavia merkkejä oli pidettävä vain vähäisessä määrin samankaltaisina.

MAO katsoi, että vertailtavien merkkien väliset erot riittävät siihen, ettei kohdeyleisöön kuuluva keskivertokuluttaja saata luulla, että kyseiset tavarat olisivat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesta keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, joten merkkien välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

MAO katsoi, ettei tavaramerkki VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) ole erottamiskyvytön eikä se aiheuta sekaannusvaaraa valittajien aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin. MAO hylkäsi valituksen.

(AH)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 29.5.2019

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, sekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.