MAO:34/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/472
Ratkaisun päivämäärä24.1.2019
Tuomion numero34
Laki, lainkohtatekijänoikeuslaki 60 a §, Bernin sopimus 4 ja 5 artikla
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Warner Bros. Entertainment Inc.
Osapuolet, vastaaja(t)Elisa Oyj

Warner Bros. Entertainment Ins (jäljempänä Warner) pyysi hakemuksessaan, että markkinaoikeus määrää Elisa Oyj:n (jäljempänä Elisa) antamaan yhteystiedot yksilöidyistä teleliittymistä, joista hakija oli havainnut saatettavan yleisön saataville elokuvateoksia BitTorrent-vertaisverkossa ilman sen lupaa. Hakemus perustui siihen, että tietojen luovuttaminen on välttämätöntä tekijänoikeuden loukkauksen selvittämiseksi ja vaatimusten kohdentamiseksi teoksen oikeudettomaan jakelijaan. Elisa Oyj ei antanut asiassa lausuntoa.

Elokuvateosten tuottajien kotipaikka on Yhdysvalloissa, mutta hakija esitti tällä olevan sopimukseen perustuva saanto tuottajayhtiön luomien teosten oikeuksiin, mikä on rekisteröity Yhdysvalloissa. MAO lausui, että Yhdysvallat ja Suomi ovat liittyneet Bernin yleissopimukseen taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamista (SopS 79/1986), jonka 4 artiklan mukaan yleissopimuksen mukaista suojaa sovelletaan sellaisten elokuvateosten tekijöihin, joiden valmistajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on liittomaassa. Hakijan asiavaltuus kävi toimitetuista asiakirjoista riittävällä tavalla ilmi, joten hakijalla katsottiin olevan tekijänoikeuslain 60 a §:ä koskevassa asiassa asiavaltuus ja oikeus tehdä tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia.

Tekijänoikeuslain 60 a § 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Lisäksi eduskunnan lakivaliokunta (LaVL 5/2005 vp s. 8) on todennut, että laittoman toiminnan estämiseksi tulee olla käytettävissä riittävät keinot sekä tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain sellaisen liittymän osalta, josta saatetaan merkittävässä määrin loukkaavaa aineistoa. Unionin tuomioistuin on katsonut, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklassa ei suljeta pois jäsenvaltioiden mahdollisuutta säätää velvollisuutta paljastaa siviiliprosessin yhteydessä henkilötietoja. Tällöin on varmistettava, että unionin oikeusjärjestyksessä suojattujen perusoikeuksien välillä on tasapaino sekä noudatetaan yleisiä oikeusperiaatteita (ks. tuomio Promusicae, C-275/06). MAO totesi, että yhteystietojen luovuttaminen siviiliprosessissa on mahdollista edellyttäen, että tämä toteutetaan ja säännöksiä tulkitaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi MAO viittasi ratkaisussa tuomioihin Tele2 Sverige, C-203/15 sekä Watson, C-698-/15, joiden mukaan poikkeusperustetta on tulkittava suppeasti ja toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa tarkoitukseen nähden.

MAO arvioi lisäksi sitä, onko tekijänoikeudella suojatun aineiston saattaminen yleisön saataviin katsottava tapahtuneen merkittävissä määrin, jotta tietoja voidaan luovuttaa tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla. Hakija oli esittänyt selvityksen teoksien latauksista otetuista koepaloista, joita oli pisimmillään yli kuukauden ja lyhyimmillään noin minuutin ajanjaksoilta. MAO totesi, että ajanjakson pituus ei sellaisenaan osoita kuinka toistuvaa tai pitkäkestoista yleisölle saattaminen on ollut. Sen sijaan selvityksestä ilmeni, että yleisölle saattaminen on tapahtunut useina vuorokausina sekä vuorokauden aikoina pitkäkestoisesti tai toistuvasti. MAO katsoi, että yleisön saataville saattaminen oli siinä määrin merkittävää, että oikeudenhaltijalla on oltava mahdollisuus puuttua siihen.

MAO määräsi Elisan selvittämään ja antamaan hakijalle yksilöityjä teleliittymiä koskevat yhteystiedot päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla ja hylkäsi hakemuksen muilta osin.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatelokuvat, tekijänoikeus
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa kokonaisuudessa täältä.