MAO:381/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/476
Ratkaisun päivämäärä29.8.2019
Tuomion numero381
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain (7/1964) 6§:n 1 momentin 2 kohta, 14§:n 1 momentin 7 kohta
Tavaramerkin nimi1377007 myScotty
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Robert Bosch Gmbh
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kysymys siitä, aiheuttiko kansainvälinen rekisteröinti (1377007) myScotty sekaannusvaaran luokan 9 tavaroiden ja luokan 38 palveluiden osalta aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 4357083 SCOTTY (kuvio).

PRH oli aiemmin katsonut, että kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin luokan 9 kattamat tavarat ovat samoja ja luokan 38 kattamat palvelut ovat samankaltaisia. Robert Bosch Gmbh (myöhemmin Bosch) on vaatinut, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen. Bosch vetosi siihen, että kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 9 kattamia tavaroita ei voida pitää samankaltaisina esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokassa 9 kattamiin tavaroihin nähden, ja, että kumpikaan vertailtavista merkeistä ei kata luokassa 9 koko luokkaotsikkoa. Näin ollen EU-tavaramerkin suoja-alaa on tulkittava suppeasti ja tulkinnassa on pitäydyttävä tavaraluettelon nimikkeiden kirjallisessa merkityksessä.  Kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 38 kattamien palveluiden osalta Bosch totesi, että niitä ei voida pitää samankaltaisina esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokassa 38 kattamiin palveluihin nähden. Bosch esitti, että EU-tavaramerkki sisältää luokan 38 osalta koko luokkaotsikon, joten sitä on tältä osin koskenut EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukainen ilmoitusmenettely. Ilmoitusta ei kuitenkaan ole tehty, joten Boschin mukaan myös luokan 38 palveluluetteloa olisi tulkittava sen kirjaimellisen merkityksen mukaisesti. Bosch totesi vielä, että edellä mainitun lisäksi huomioiden merkkien välillä olevat eroavaisuudet ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, ei ole syytä epäillä kohdeyleisön erehtyvän luulemaan vertailtavien merkkien olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä.

MAO arvioi tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n mukaista sekaannusvaaraa, jonka mukaan kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroidensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

Verrattavien merkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuusarvioinnissa MAO kiinnitti huomiota kaikkiin niiden väliseen yhteyteen liittyviin merkityksellisiin tekijöihin. MAO totesi, että esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokan 9 tavaraluettelon nimikkeitä ja sen luokan 38 kattamia palveluita oli tulkittava niiden kirjaimellisen merkityksen mukaisesti.  Arvioinnissaan MAO totesi, että kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 9 kattamien tavaroiden on katsottava olevan vähintään samankaltaisia kuin esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokassa 9 kattamat tavarat. Vertailtavien merkkien luokassa 38 kattamien palveluiden osalta MAO lausui, että niiden on katsottava olevan samoja.

Arvioidessaan merkkien välistä samankaltaisuutta niiden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, MAO totesi, että arvion on perustuttava näistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, jossa on erityisesti annettava painoarvoa merkin erottamiskykyisille ja hallitseville osille, sillä keskivertokuluttaja tarkastelee tavallisesti merkkiä kokonaisuutena. Kumpaankin vertailtavaan merkkiin sisältyi sana ”Scotty”, jota oli pidettävä molempien merkkien osalta erottamiskykyisimpänä osana. MAO katsoi, että huolimatta merkkien yleisilmeessä havaittavissa olevista yksittäisistä eroavaisuuksista, merkkejä on pidettävä samankaltaisina niiden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta.

MAO katsoi lopulta, että merkeistä saatava kokonaisvaikutelma johtaa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Näin ollen vertailtavien merkkien välillä oli siten olemassa sekaannusvaara.

MAO hylkäsi valituksen.

 

(VV)

 

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 29.8.2018

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatsekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.