MAO:40/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2017/640
Ratkaisun päivämäärä25.1.2019
Tuomion numero40
Laki, lainkohtatavaramerkkilaki 6 § 1 mom. ja 14 §
Tavaramerkin nimiFUSION XLT
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Henkel AG & Co. KGaA
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa arvioitiin sekaannusvaaraa kansainvälisen tavaramerkin ja rekisteröityjen EU-tavaramerkkien välillä.

Henkel AG & Co. KGaA (jäljempänä valittaja) vaati, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asiaa palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle (jäljempänä PRH). Valittaja vetosi valituksessa siihen, että PRH on virheellisesti asettanut kansainvälisen rekisteröinnin numero 1312800 FUSION XLT (kuvio) esteeksi neljä EU-tavaramerkkiä FUSION.

PRH lausui valitukseen antamassaan lausunnossaan, että Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ei tutki viran puolesta merkkien sekaannusvaaraa, joten EUIPO:n rekisterissä voi olla useita identtisiäkin merkkejä, jotka kattavat samoja tavaroita. Lisäksi aiemmin rekisteröityjen merkkien perusteella tietyssä luokassa ei voi päätellä, että tavaramerkin suoja-ala on kapea.

Tavaroiden yhteyden kokonaisarvioinnin osalta vertailtavat merkit kattoivat samoja tai samankaltaisia tavaroita luokissa 16 ja 17. Samankaltaisuuden arviointi suoritettiin rekisteriin merkittyjen tavaraluetteloiden perusteella, eikä asiassa ollut merkitystä sillä, että EU-tavaramerkkejä mahdollisesti käytetään tosiasiallisesti erilaisille tavaroille kuin kansainvälisen rekisteröinnin kattamia tavaroita. MAO:n ratkaisussa katsottiin selvitetyksi, että EU-tavaramerkki numero 5421318 ei ole enää voimassa, joten se ei enää muodostanut estettä valittajan kansainvälisen tavaramerkin rekisteröinnille.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa MAO arvioi lisäksi asianomaisen tavararyhmän tavanomaista ja huolellista keskivertokuluttajaa.

MAO lausui vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta, että arviointi perustuu tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan. Huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. MAO katsoi valittajan tavaramerkin FUSION XLT kuviomerkin hallitsevaksi osaksi lihavoiduin ja suuraakkosin kirjoitetun sanan sekä sen alla olevan kuvion. Ulkoasultaan vertailtavilla merkillä yhteisenä elementtinä oli sana FUSION, jossa XLT sanaosa teki valittajan merkistä erottamiskykyisemmän. Lausuntatavaltaan merkit muistuttivat toisiaan FUSION sanamerkin osalta, minkä merkitystä XLT sanaosa ei poistanut. FUSION tarkoittaa sulautumista, yhdistelmää tai fuusiota, joka tarkoitti vertailtavissa merkeissä samaa. XLT sanamerkillä ei katsottu olevan sellaista merkitystä, että kohdeyleisö tunnistaisi sen merkityssisällön valittajan merkissä. Merkkien katsottiin edellisen perusteella olevan lausuntavaltaan, ulkoasulta ja merkityssisällöltään samankaltaisia.

MAO kumosi PRH:n päätöksen siltä osin kuin valittajan kansainvälistä rekisteröintiä ei ole hyväksytty koskemaan Suomea luokan 1 tavaroiden osalta ja palautti asian PRH:lle. MAO hylkäsi valituksen muilta osin.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatarviointi, kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti, tavaramerkit, ulkoasu
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.