MAO:43/​21

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/319
Ratkaisun päivämäärä8.2.2021
Tuomion numero43
Laki, lainkohtaTavaramerkkilaki (7/1964) 51 a §, Patentti- ja rekisterihallituksesta annettu laki 6 §, Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki 14 §, 15 §, 16 §, 36 §, 40 §, 41 §
Tavaramerkin nimiRUSTA
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Bruksbo i Uppsala Kommanditbolag
Osapuolet, vastaaja(t)Joint-stock company ”Sovtransavto-Moskva

PRH oli 14.5.2020 tehnyt päätöksen Bruksbo i Uppsala Kommanditbolagetin (”valittaja”) tekemän, kansainvälistä rekisteröintiä numero 1450915 RUSTA (kuvio) koskevan väitteen johdosta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan päätös oli annettu valittajalle tiedoksi 29.5.2020, ja valitusaika MAO:een oli siten päättynyt 28.7.2020 kello 16.15.

MAO:een oli 27.7.2020 kello 16.13 lähetetty erään asianajajan toimesta sähköpostiviesti: ”Valitamme Patentti- ja rekisterihallituksen 14.5.2020 antamasta päätöksestä koskien tavaramerkkirekisteröintiä numero 1450915 RUSTA. Toimitamme liitteet myöhemmin.” Sähköpostiviestin johdosta MAO:n kirjaamosta oli 28.7.2020 tiedusteltu, ovatko valituksen liitteet tulossa MAO:een kyseisen päivän aikana. MAO:n kirjaamosta oli lisäksi pyynnöstä ilmoitettu edellä selostetun sähköpostiviestin saapuneen MAO:een 27.7.2020 kello 16.13 ja pyydetty yksilöimään valittajataho. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan edellä mainittu asianajaja oli 28.7.2020 sopinut MAO:n kirjaamon kanssa, että valituksen liitteet voi toimittaa MAO:een kyseisen viikon aikana.

Kyseisen asianajajan toimesta oli valitusajan päättymisen jälkeen 29.7.2020 lähetetty MAO:lle valituksenalainen PRH:n päätös ja selvitys päätöksen tiedoksiannosta. MAO:n kirjaamon uudistettua pyyntönsä valittajatahon yksilöimisestä mainitun asianajajan toimesta oli 30.7.2020 ilmoitettu MAO:lle muun ohella kyseisen asianajajan edustaman valittajatahon nimi ja lisäksi 31.7.2020 lähetetty MAO:lle varsinainen valituskirjelmä, josta on käynyt ilmi muun ohella valittajana toimineen tahon vaatimukset ja vaatimusten perusteet.

Asiassa oli MAO:ssa arvioitava, onko valitusajan kuluessa saapunut sähköpostiviesti ollut sisällöltään riittävä valituksen vireille saattamiseksi ja onko valittaja voinut täydentää valitustaan muun ohella vaatimusten ja perusteiden osalta valitusajan jälkeen.

MAO totesi, että valitusajan puitteissa MAO:een on saapunut ainoastaan edellä mainittu 27.7.2020 lähetetty sähköpostiviesti. Sähköpostiviestistä ei ole ilmennyt valittajan yksilöintitietoja, sitä, miltä kohdin viestissä mainittuun PRH:n päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, tai vaatimusten perusteita. Sähköpostiviestin liitteenä ei ole myöskään ollut valituksen kohteena olevaa päätöstä valitusosoituksineen eikä selvitystä päätöksen tiedoksisaannista.

MAO:lle on toimitettu vasta valitusajan päättymisen jälkeen valittajatahoa koskevat yksilöintitiedot, valituskirjelmä vaatimuksineen ja perusteineen sekä valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen ja selvitys päätöksen tiedoksisaannista.

MAO katsoi, että sille valitusajan puitteissa lähetetty yksittäinen sähköpostiviesti on ollut niin puutteellinen, ettei sen voida katsoa täyttäneen valitukselle asetettavia vähimmäisvaatimuksia eikä se ole siten kelvannut oikeudenkäynnin perustaksi MAO:ssa. Valitusajassa toimitetut viestit ovat sisältäneet pikemminkin ilmoituksen tahdosta valittaa tietystä ratkaisusta kuin varsinaisen, vähintään jonkin vaatimuksen sisältävän valituskirjelmän. Valitusajan puitteissa toimitettua sähköpostiviestiä ei ole myöskään voitu sallia täydennettävän ilman, että sovellettava valitusaika menettäisi velvoittavuutensa. Koska valituksen tekemiselle varattu määräaika ei ole pidennettävissä, sen, että MAO:n kirjaamosta on sallittu valituksen liitteiden toimittaminen valitusajan päättymisen jälkeen, ei ole katsottava antavan aihetta arvioida asiaa toisin.

Kun valittaja oli toimittanut muun ohella varsinaisen valituskirjelmän vaatimuksineen ja perusteineen vasta valitusajan umpeutumisen jälkeen, jätti MAO valituksen myöhässä saapuneena tutkimatta.

(JT)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 14.5.2020

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanatmääräaika, tavaramerkit, valitusoikeus
Huomautukset

Koko ratkaisu on luettavissa täältä