MAO:444/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/310 ja 2019/393
Ratkaisun päivämäärä9.10.2020
Tuomion numero444
Laki, lainkohtaToiminimilaki 1.3 §, 3.1 §, 5.1 §, 6 §, 18.2 §, 19.1 §, 20.1 §, 23 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Cantina di Bacco Oy Ltd / Rederi Ab Fakir
Osapuolet, vastaaja(t)Rederi Ab Fakir / Cantina di Bacco Oy Ltd

Asiassa oli kyse toiminimiä koskevasta kiistasta. Cantina di Bacco Oy Ltd (”Cantina”) harjoittaa Turussa ravintolatoimintaa 7.8.2003 rekisteröidyllä aputoiminimellä Sergio’s. Myös Rederi Ab Fakir (”Fakir”) harjoittaa ravintolatoimintaa Turussa. Yhtiöt olivat vuosina 2017 ja 2018 tehneet yhteistyötä, joka koski Sergio’s al Mare -nimellä Turussa Ruissalon telakan alueella kesällä Fakirin toimesta harjoitettua ravintolaliiketoimintaa. Yhteistyö oli päättynyt vuoden 2019 alussa.

Cantinalle on 8.2.2019 rekisteröity aputoiminimi Pizzeria Al Mare toimialalle ravintolatoiminta Suomessa. Kumpikaan asianosaisista ei ole ennen 8.2.2019 käyttänyt liiketoiminnassaan tätä nimeä. Sen sijaan Fakir on ravintolaliiketoiminnassaan kesäkauden 2019 aikana käyttänyt nimeä Pizzeria al Mare.

Fakirille on 10.10.2019 rekisteröity aputoiminimi Pizzeria Mare toimialalle ravintola. Aputoiminimi Pizzeria Mare on poistettu kaupparekisteristä 2.3.2020. Kumpikaan asianosaisista ei ole käyttänyt liiketoiminnassaan tätä nimeä.

Cantina oli vaatinut (diaarinumero 2019/310), että MAO 1) kieltää Fakiria käyttämästä 50.000 euron sakon uhalla toiminimeä Pizzeria al Mare ja toiminimeä Pizzeria Mare; 2) velvoittaa Fakirin suorittamaan kohtuullisena hyvityksenä Cantinalle toiminimiloukkauksesta 10.000 euroa viivästyskorkoineen; ja 3) velvoittaa Fakirin korvaamaan Cantinan arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Cantina on perustanut väitettyä toiminimiloukkausta koskevan kanteensa sen rekisteröityyn aputoiminimeen Pizzeria Al Mare.

Fakir on vastakanteellaan (diaarinumero 2019/393) vaatinut, että MAO 1) kumoaa Cantinan aputoiminimen Pizzeria Al Mare rekisteröinnin; ja 2) velvoittaa Cantinan korvaamaan Fakirin arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

MAO:n oli asiassa ensin arvioitava, tuleeko Cantinan aputoiminimen Pizzeria Al Mare rekisteröinti kumota vastakanteessa esitetyin perustein. Siinä tapauksessa, että vastakanne ei menesty ja johda aputoiminimen rekisteröinnin kumoamiseen, oli seuraavaksi arvioitava aputoiminimen loukkaukseen perustettuja vaatimuksia.

Fakir oli MAO:n mukaan vastakanteessaan esittänyt, että Cantina on rekisteröinyt aputoiminimen Pizzeria Al Mare haittaamistarkoituksessa ja vastoin sitä, mitä asianosaiset ovat niiden välisen yhteistyön päättyessä sopineet. Kumpikaan asianosainen ei ollut ennen 8.2.2019 käyttänyt tuolloin rekisteröityä aputoiminimeä Pizzeria Al Mare. Fakir ei ollut väittänyt, että sillä olisi toiminimilain 6 §:ssä tarkoitettu aikaisempi oikeusperuste sanottuun nimeen, vaan Fakirin vaatimus perustuu Fakirin väitteeseen asianosaisten välisestä sopimuksesta ja sen sisällöstä sekä tarkoituksesta aiheuttaa rekisteröinnillä haittaa Fakirille.

MAO totesi, että asianosaisten välinen sopimus ei sellaisenaan ole toiminimilain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu rekisteröinnin este. Lisäksi toiminimilaissa tai muissa toiminimeä koskevissa säännöksissä ei ole säädetty haittaamistarkoituksessa haetusta rekisteröinnistä. Fakir ei ollut siten kanteensa tueksi vedonnut toiminimilain 19 §:n 1 momentin mukaiseen perusteeseen rekisteröinnin kumoamiselle, minkä johdosta aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista koskeva vastakanne oli hylättävä.

Cantinan toiminimioikeuden loukkaamista koskevan kanteen osalta MAO katsoi, että asiassa oli riidatonta, että Fakir on vuoden 2019 kesällä käyttänyt ravintolatoiminnassaan nimeä Pizzeria al Mare. Fakirin käyttämä nimi on sekoitettavissa Cantinan rekisteröimään aputoiminimeen, ja Fakir on harjoittanut sanotulla nimellä samaa toimintaa kuin mikä on Cantinan aputoiminimen rekisteröity toimiala. Fakir on käyttämällä nimeä Pizzeria al Mare loukannut Cantinan oikeutta aputoiminimeen, ja Fakiria on kiellättävä käyttämästä kyseistä nimeä uhkasakon uhalla.

Cantina oli lisäksi vaatinut nimen Pizzeria Mare käytön kieltämistä. Fakirille oli 10.10.2019 rekisteröity aputoiminimi Pizzeria Mare toimialalle ravintola. Aputoiminimi oli sittemmin poistettu kaupparekisteristä 2.3.2020. MAO huomautti, että asiassa ei oltu edes väitetty, että Fakir olisi käyttänyt aputoiminimeä Pizzeria Mare. Aputoiminimen rekisteröinti ei sellaisenaan merkitse sitä, että aputoiminimeä olisi myös käytetty. Näin ollen kysymys ei ole tältä osin ollut Cantinan yksinoikeuden loukkauksesta toiminimilain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Cantinan vaatimus oli siten hylättävä siltä osin kuin se koskee nimen Pizzeria Mare käytön kieltämistä.

Kohtuullista hyvitystä koskevan Cantinan vaatimuksen osalta MAO katsoi, että kesäkauteen 2019 rajoittunut nimen Pizzeria al Mare käyttö on ollut ajallisesti suhteellisen lyhytkestoista, eikä nimen käyttöä ole pidettävä erityisen laajana. Arvioinnissa oli lisäksi otettava huomioon, että Cantina ei ole itse käyttänyt toiminimeään Pizzeria Al Mare. Kun muuta näyttöä vaaditun hyvityksen määrästä ei oltu esitetty, MAO arvioi kohtuulliseksi hyvitykseksi Cantinan aputoiminimen loukkauksesta 1.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen osalta MAO totesi, että Cantina on voittanut asian vastakanteen osalta. Cantinan oman kanteen osalta MAO on hylännyt kieltovaatimuksen nimen Pizzeria Mare osalta ja hyväksynyt hyvitysvaatimuksen 1.000 euron suuruisena vaaditun 10.000 euron sijasta. MAO katsoi, että nimeä Pizzeria Mare koskevalla kiellolla on vain vähäinen merkitys asiassa, kun kielto on määrätty koskemaan nimeä Pizzeria al Mare. Siltä osin kuin hyvitystä ei ole määrätty maksettavaksi vaatimuksen mukaisena, kysymys on ainoastaan harkinnanvaraisesta seikasta, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta oikeudenkäyntikulujen määrään. Cantina oli vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista pää- ja vastakanteen osalta yhteensä 15.498,40 eurolla. Fakirilla ei ole ollut huomauttamista vaatimuksen määrän osalta. Näin ollen Fakir oli velvoitettava korvaamaan Cantinan oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä. Fakirin vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta oli hylättävä.

MAO hylkäsi tuomiolauselmassan Fakirin kanteen, kielsi Fakiria uhkasakon uhalla käyttämästä nimeä Pizzeria al Mare Cantinan kanssa samaa tai samankaltaista toimintaa harjoittaessaan, velvoitti Fakirin maksamaan oikeudenloukkauksesta Cantinalle kohtuullista hyvitystä 1.000 euroa viivästyskorkoineen ja velvoitti Fakirin korvaamaan Cantinan oikeudenkäyntikulut 15.498,40 eurolla viivästyskorkoineen.

(JT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanataputoiminimi, toiminimen loukkaus, toiminimet
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 8.12.2020.