MAO:46/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/430
Ratkaisun päivämäärä13.2.2020
Tuomion numero46
Laki, lainkohtasopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentti
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Blue Water Shipping Oy
Osapuolet, vastaaja(t)X-WK Logistics Oy Ab

Asiassa oli kyse väliaikaisen kiellon määräämisen edellytyksistä mahdollisen sopimattoman menettelyn estämiseksi elinkeinotoiminnassa.

Blue Water Shipping Oy (jäljempänä BWS) vaati, että MAO kieltää X-WK Logistics Oy Ab:ia (jäljempänä X-WK) väliaikaisesti sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta a) hyvän liiketavan vastaista ja muutoin BWS:n kannalta sopimatonta menettelyä, jossa sen markkinointimateriaalia käytetään X-WK:n mainostamisessa ja markkinoinnissa, b) totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan ilmaisun käyttämistä, jossa viitataan BWS:n elinkeinotoimintaan X-WK:n markkinoinnissa tai levitetään totuudenvastaisia ja perusteettomia väitteitä BWS:n liiketoiminnasta sekä BWS:n edellytyksistä jatkaa liiketoimintaansa ja c) BWS:n liikesalaisuutta loukkaavia tekoja, kuten niiden käyttöä ja ilmaisua.

Tapauksessa X-WK oli BWS:n mukaan esimerkiksi markkinoinut itseään ilmaisulla ”reincarnation of Wikeström & Krogius” sekä markkinoimalla itseään lähes samana yhtiönä, vaikka BWS omistaa kaikki oikeudet Wikeström & Krogiukseen. X-WK vastasi, että se on muuttanut markkinointiaan huomautettujen seikkojen osalta, eikä se ole toiminut sopimattomasti tai käyttänyt harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia ilmaisuja. Yhtiöllä ei sen mukaan ollut hallussa BWS:n liikesalaisuuksikseen väittämiä tietoja.

Sopimattomasta menettelystä annetun lain (SopMenL) 6 §n 1 momentin nojalla MAO voi kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamista lain 1-3 §:n vastaista menettelyä. SopMenL:n 6 §:n mukaan elinkeinonharjoittajaa, joka vastoin 4 §:n säännöksiä on käyttänyt toisen liikesalaisuutta, teknistä esikuvaa tai teknistä ohjetta taikka ilmaissut sen, voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta tällaista menettelyä. MAO voi lain 7 §:n mukaan määrätä kiellon myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

MAO arvioi vaatimuksen a) kohtaa, jonka osalta X-WK kiisti menetelleensä SopMenL:n vastaisesti ja oli muuttanut markkinointiaan vaatimuksessa viitatun markkinointimateriaalin osalta. MAO katsoi voitavan pitää varsin todennäköisenä, että X-WK ei jatkaisi tai uudistaisi kyseistä markkinointia asian ollessa vireillä MAO:ssa, joten väliaikaisen kiellon määräämiselle ei ollut tarvetta. Vaatimusten b) ja c) kohtien osalta MAO totesi, ettei BWS:n vaatimuksissa oltu tarkalleen yksilöity kiellettäväksi vaadittuja ilmaisuja tai mikä liikesalaisuuksien käyttö ja ilmaisu tulisi kieltää. Asianosaisten esittämän perusteella oli riitaista, oliko X-WK käyttänyt kieltovaatimuksen b) mukaisia ilmauksia ja olivatko ne olleet totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia sekä olivatko kieltovaatimuksessa c) viitatut seikat olleet liikesalaisuuksia ja oliko X-WK käyttänyt tai ilmaissut niitä.

Asianosaisten perusteet ja vaatimustensa tueksi esittämät todisteet hakemuksessa väitetyistä menettelytavoista tulevat tarkemmin käsiteltäviksi pääasian yhteydessä. MAO katsoi, ettei BSW ollut esittänyt vaatimiensa kieltojen tueksi riittävän todennäköisiä perusteita, minkä vuoksi väliaikaisen kiellon määräämiselle ei ollut edellytyksiä.

MAO hylkäsi väliaikaista kieltoa koskevat vaatimukset.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanatsopimaton menettely, väliaikainen kielto
Huomautukset

Päätös luettavissa täältä.