MAO:47/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/22
Ratkaisun päivämäärä14.2.2020
Tuomion numero47
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslain 60 a §, Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3§
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Scanbox Entertainment A/S
Osapuolet, vastaaja(t)DNA Oyj

Tapauksessa Scanbox Entertainment A/S (myöhemmin Scanbox) on vaatinut, että MAO määrää sakon uhalla DNA Oyj:n (myöhemmin DNA) selvittämään ja säilyttämään hakemuksen kohteena olevien teleliittymien tiedot myöhemmin tapahtuvaa luovuttamista varten lukuun ottamatta niitä tietoja, joita DNA säilyttää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 §:n nojalla pelkästään viranomaistarpeita varten.

Scanbox perusteli vaatimustaan sillä, että haettu turvaamistoimi kohdistui yhteystietoihin, joihin se oli oikeutettu tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla, ja se koski vain tietojen säilyttämistä niiden mahdollisesti myöhemmin määrättävää luovuttamista varten. Hakemus kohdistui tietoihin, joita DNA säilyttää vain 90 päivän ajan omaan käyttöönsä ja jotka ajan kulumisen jälkeen poistuvat sen järjestelmästä. Tällöin on olemassa vaara, että merkittävä osa luovutettavaksi määrättävistä tiedoista jää selvittämättä ja hakemuksen mukainen määräys menettää merkityksensä asian käsittelyn ja mahdollisen muutoksenhaun aikana. Scanbox:n mukaan sen oikeuksia on hakemuksessa yksilöidyistä IP-osoitteista loukattu.

DNA vaati hakemuksen hylkäämistä. DNA:n mukaan Scanbox:n oikeus luovutettavaksi vaadittaviin yhteystietoihin ei täyty ainakaan niiden IP-osoitteiden osalta, joista on havaittu jaetun teoksen koepaloja alle sen määrän tai lyhyemmän ajanjakson aikana kuin MAO on viimeaikaisessa oikeuskäytännössä katsonut riittäväksi tekijänoikeuslain 60 a §:n sisältyvän merkittävyyskynnyksen ylittämiseksi.  DNA:n mukaan turvaamistoimen määräämisestä voi aiheutua haittaa DNA:lle vaadittavan 1-2 päivän työpanoksen johdosta ja sen asiakkaille, joiden tietoja säilytetään ja selvitetään.

MAO arvioi täyttyvätkö oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä turvaamistoimen edellytykseksi asetetut vaade- ja vaaraedellytykset, ja suoritti saman pykälän 2 momentissa säädetyn haittavertailun. Turvaamistoimi voidaan myöntää, jos on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotain tai laiminlyömällä jotain heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä. Vastapuolelle ei saa aiheutua turvattavaan etuun nähden kohtuutonta haittaa.

MAO katsoi vaade-edellytyksen täyttyneen, sillä Scanbox esitti väitetystä oikeudenloukkauksesta varsin tarkkaa selvitystä ja näin saattoi tapahtuneiden oikeudenloukkausten olemassaolon varsin todennäköiseksi. MAO katsoi myös vaaraedellytyksen täyttyneen, sillä otettaessa huomioon turvaamistoimihakemuksen kohteena olevien tietojen luonne ja DNA:n ilmoittama tietojen säilyttämisen lyhyt kesto, vaara Scanbox:n oikeuden toteutumisen estymisestä tai sen merkityksen heikentymisestä oli käsillä, ellei turvaamistoimenpidettä määrätä. Haittavertailun osalta MAO totesi, että turvaamistoimen määräämisestä aiheutuva työmäärä oli verrattain vähäinen eikä turvaamistoimesta aiheutunut Scanbox:n turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. Lisäksi asiassa huomioitiin, että DNA on oikeutettu korvaukseen määräyksestä aiheutuvista kuluista ja, että Scanbox:lla on ankara vastuu vahingoista ja kuluista, jotka DNA:lle aiheutuu mahdollisesti tarpeettomasta turvaamistoimesta. Näin ollen edellytykset turvaamistoimen määräämiselle myös haittavertailun näkökulmasta olivat olemassa.

MAO:n mukaan edellä mainituilla perusteilla asiassa oli edellytykset määrätä vaatimuksen mukainen turvaamistoimi. MAO määräsi oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3§:n nojalla sakon uhalla DNA:n selvittämään ja säilyttämään päätöksen liitteessä ilmenevien teleliittymien tiedot liitteessä mainittuina aikoina mahdollista myöhemmin tapahtumaa luovuttamista varten lukuun ottamatta niitä tietoja, joita DNA säilyttää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157§:n nojalla pelkästään viranomaistarpeita varten.

(VV)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanattekijänoikeus, turvaamistoimet
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.