MAO:47/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2017/40
Ratkaisun päivämäärä30.1.2019
Tuomion numero47
Laki, lainkohtatavaramerkkilaki 1 §, 6 § ja 14 §
Tavaramerkin nimiSPRING HOUSE
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Spring House Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Adecco Group AG (aiemmin Adecco S.A.)

Ratkaisussa oli kyse siitä, onko valittajan tavaramerkin numero 262163 SPRING HOUSE sekoitettavissa vastaajan aiempaan EU-tavaramerkkiin numero 701920 SPRING.

Valittaja Spring House Oy vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen PRH:n päätöksen siltä osin kuin päätöksellä oli kumottu valittajan tavaramerkin SPRING HOUSE rekisteröinti osittain luokkien 9, 35 ja 41 osalta ja kokonaan luokkien 16 ja 42 tavaroiden ja palveluiden osalta vastaajan Adecco Group AG:n tekemän väitteen perusteella. Lisäksi valittaja vaati asian palauttamista PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi.

MAO jätti tutkimatta vastaajan vaatimuksen myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin kumoamisesta, koska vaatimus esitettiin myöhästyneenä.

MAO katsoi, ettei PRH ollut yksilöinyt valituksenalaisessa päätöksessä, miltä osin merkkien tavarat ja palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, mutta totesi ettei vertailulla ollut vaikutusta käsiteltävän asian lopputulokseen. MAO totesi, ettei aiemman tavaramerkin SPRING tavara-ja palveluluettelon suoja-ala ollut valittajan esittämällä tavalla suppeampi kuin mitä PRH oli tulkinnut päätöksessään sen olevan, koska aiempi tavaramerkki merkki SPRING oli haettu rekisteröitäväksi Nizzan luokituksen version 7/1997 aikana, joten vastaajan tavaramerkin luokituksilla ei ollut vaatimusta tai mahdollisuutta täsmentää EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan mukaisesti.

Luokissa 9 (mm. tietokoneohjelmat), 35 (mm. yritysneuvonta- ja konsultointipalvelut) ja 41 (mm. koulutuspalvelut) myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti oli kumottu osittain. MAO katsoi, että aiemman merkin kyseiset luokat kattoivat myös myöhemmän merkin kattamat luokat. Perusteluissa katsottiin esimerkiksi, että tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisö sekä käyttötarkoitus olivat samat. Myöhemmän merkin rekisteröinnin luokissa 16 (mm. paperi- ja pahvituotteet) ja 42 (mm. tieteelliset ja teknologiset palvelut) kattamien tavaroiden ja palveluiden osalta katsottiin myös niiden olevan samoja tai samankaltaisia kuin aiemman merkin.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi perustui merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden arviointiin, jossa otetaan erityisesti huomioon merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. MAO katsoi, että osaa SPRING voidaan pitää valittajan merkin hallitsevana osana, mutta osaa HOUSE ei voi pitää merkityksettömänä, koska se on heikosti erottamiskykyinen viitatessa tavaroita ja palveluita tarjoavaan tahoon. Ulkoasultaan vertailtavat merkit olivat hyvin samankaltaisia, jota osa HOUSE ei riittänyt poistamaan. Lausuntatavaltaan merkit olivat sanan ”spring” osalta samanlaisia. Merkityssisällön puolesta MAO katsoi, että merkityssisältö on sama ”spring” sanan osalta ja eroavat sanan ”house” osalta.

MAO totesi, että kokonaisuutena arvioiden myöhempi merkki SPRING HOUSE on sekoitettavissa arvioitavana olleiden tavaroiden ja palveluiden osalta aiempaan tavaramerkkiin SPRING. Valittajan esittämän selvityksen perusteella myöhempään merkkiä ei katsottu laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi, minkä lisäksi MAO totesi, ettei merkin erottamiskyvyllä ole lähtökohtaisesti merkitystä merkkien sekaannusvaaraa arvioitaessa. Merkkien samankaltaisuuden asteen todettiin olevan melko korkea. Kohdeyleisö saattoi luulla, että kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä.

MAO hylkäsi valituksen ja jätti tutkimatta vastaajan vaatimuksen valittajan tavaramerkin rekisteröinnin kumoamisesta kokonaisuudessaan.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatarviointi, sekoitettavuus, tavaramerkit, tunnettuus, ulkoasu
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.