MAO:510/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/83
Ratkaisun päivämäärä17.11.2020
Tuomion numero510
Laki, lainkohtaTavaramerkkilaki 11 §, 12 §
Tavaramerkin nimiVantaan Tilitoimisto
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Oy Novopak Ab
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

PRH oli valituksenalaisella päätöksellään 16.12.2019 hylännyt Oy Novopak Ab:n tavaramerkkihakemuksen merkille Vantaan Tilitoimisto. Oy Novopak Ab vaati, että MAO kumoaa päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle haetun merkin rekisteröimistä varten. PRH:n mukaan valituksessa ei oltu esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Asiassa oli MAO:ssa kysymys sen arvioinnista, onko rekisteröitäväksi haettu merkki Vantaan Tilitoimisto katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi hakemuksen luokassa 35 kattamille palveluille ”kirjanpito”. Tämän jälkeen asiassa oli tarvittaessa arvioitava, onko haettu merkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan palvelujen merkkinä.

Valituksen perusteina oli muun ohella esitetty, että mikäli yritykselle on rekisteröity aputoiminimi, sen tulee olla rekisteröitävissä myös tavaramerkiksi. MAO totesi tältä osin, että toiminimien ja tavaramerkkien rekisteröitävyyttä arvioidaan eri perustein. Tästä seuraa, että toiminimen rekisteröinnistä ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että vastaavanlainen tunnusmerkki olisi tavaramerkkinä erottamiskykyinen ja rekisteröitävissä.

Merkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Asiassa merkityksellinen kohdeyleisö muodostui MAO:n mukaan ammattilaisista, johon kuuluvien henkilöiden tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaisia keskivertokuluttajia korkeampana.

MAO katsoi, että kysymyksessä olevien kirjanpitopalvelujen yhteydessä kohdeyleisö ymmärtää välittömästi, että haettu merkki ilmaisee palvelujen maantieteellistä alkuperää ja lajia. Merkki ei siten ole omiaan erottamaan hakijan tarjoamia palveluja toisten tarjoamista vastaavista palveluista. Haettu merkki Vantaan Tilitoimisto ei täten ollut sellaisenaan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville luokan 35 palveluille.

Asiassa oli vielä arvioitava, oliko haettu merkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa merkin hakijan palvelujen merkkinä.

MAO totesi Oy Novopak Ab:n PRH:lle esittämään selvitykseen sisältyvistä yritystietojärjestelmän otteista ja kaupparekisteriotteista ilmenevän, että toiminimi tai aputoiminimi Vantaan Tilitoimisto on ollut rekisteröitynä eri yrityksille sinänsä useita kymmeniä vuosia. Selvityksen ei kuitenkaan voitu katsoa osoittavan toiminimen tai aputoiminimen Vantaan Tilitoimisto käyttöä tavaramerkkinä.

Edelleen MAO:n mukaan käyttönäyttönä esitetystä kolmen osakeyhtiön antamasta todistuksesta ja kyseisille yhtiöille laadituista laskuista ei ilmennyt, että haettua merkkiä olisi käytetty tavaramerkinomaisesti kysymyksessä olevien palvelujen tunnuksena. Selvityksestä ei myöskään ilmennyt, että haettua merkkiä Vantaan Tilitoimisto olisi käytetty laajasti merkin hakijan palvelujen merkkinä.

MAO katsoi asiaa kokonaisuutena arvioiden, ettei Oy Novopak Ab ollut esittänyt asiassa näyttöä, joka osoittaisi, että haettua merkkiä Vantaan Tilitoimisto olisi käytetty tavaramerkkinä niin kauan ja laajalti, että se olisi saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta ennen merkin rekisteröintihakemuksen tekoa 5.9.2019.

MAO hylkäsi valituksen katsoen, että rekisteröitäväksi haettu merkki Vantaan Tilitoimisto on erottamiskyvytön hakemuksen luokassa 35 kattamille palveluille ”kirjanpito”.

(JT)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 16.12.2019

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanaterottamiskyky, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.