MAO:534/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/27
Ratkaisun päivämäärä13.12.2019
Tuomion numero534
Laki, lainkohtatavaramerkkilain (7/1964) 6§ ja 14§
Tavaramerkin nimi1044608 ALUBOND (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)3A Composites GmbH
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

PRH oli 21.11.2018 tekemällään päätöksellä hylännyt 3 A Composites GmbH:n (myöhemmin 3A) väitteen kansainvälisen rekisteröinnin numero 1044608 ALUBOND (kuvio) Suomeen kohdistumista vastaan. PRH oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että mainittu kansainvälinen rekisteröinti ei aiheuta sekaannusvaaraa aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn kansalliseen tavaramerkkiin numero 58588 ALUCOBOND.

3A vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1044608 ALUBOND (kuvio) hylkäämiseksi Suomen osalta.

3A:n mukaan kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran sen aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin, sillä vertailtavat merkit kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita luokassa 6, ja ne ovat kokonaisuutena arvioiden samankaltaisia. 3A:n mukaan merkit ovat ulkoasultaan ja ääntämyksellisesti erittäin samankaltaisia, eikä merkkien pituus huomioiden lyhyt valittajan merkin keskellä sijaitseva ”co” -kirjainpari ja kansainvälisen rekisteröinnin tyylitelty A-kirjain riitä poistamaan vertailtavien merkkien välistä samankaltaisuutta. Lisäksi merkkien kattamia tavaroita markkinoidaan kaikille suomalaisille kuluttajille ja yrityksille samoja myyntikanavia käyttäen, joka on omiaan johtamaan kuluttajat siihen käsitykseen, että vertailtavilla merkeillä myytävät tavarat ovat peräisin vähintään taloudellisessa etuyhteydessä olevilta yrityksiltä. 3A katsoi vielä, että PRH:n päätös ei ole ollut linjassa EUIPO:n ratkaisukäytännön kanssa.

PRH:n mukaan valituksessa ei esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa valituksenalaista päätöstä.

MAO tarkasteli asiassa, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran 3A:n kansalliseen tavaramerkkiin. MAO:n mukaan asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että vertailtavat merkit koskevat luokassa 6 samoja tai samankaltaisia tavaroita siten kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu. MAO katsoi, että merkit eroavat ulkoasultaan ainoastaan kansallisen tavaramerkin keskellä olevan kirjainyhdistelmän ”CO” ja kansainvälisen rekisteröinnin ensimmäisen kirjaimen kuviollisuuden osalta. Lausuntatavaltaan merkit erosivat ainoastaan mainitun kirjainyhdistelmän ”CO” osalta. MAO totesi, että merkkien pääasiallinen ero sijaitsee kansallisesti rekisteröidyn merkin keskellä ja siihen ei näin ollen kiinnitetä yhtä suurta huomiota kuin esimerkiksi merkkien alkuosaan. Näin ollen merkkejä on pidettävä ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisina. MAO katsoi, että kysymyksessä olevan luokan tavaroiden voidaan katsoa suuntautuvan osittain myös suurelle yleisölle. Ottaen huomioon tavaroiden luonne, on kohdeyleisöön kuuluvien henkilöiden tarkkaavaisuusastetta pidettävä hieman tavanomaista korkeampana. MAO kuitenkin katsoi, ettei kohdeyleisön hieman tavanomaista korkeampi tarkkaavaisuusaste riitä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa ottaen huomioon vertailtavien merkkien erot.

MAO totesi vielä, että merkeillä ei ole merkityssisällön osalta sellaista eroavaisuutta, joka voisi muuttaa ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden perusteella tehtävää kokonaisarviointia.

MAO katsoi, että edellä todetun tavoin kansainvälisen rekisteröinnin ja kansallisen tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia ja merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samanlaisia. Kansainvälisestä merkistä saatava kokonaisvaikutelma johtaa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla kyseisten tavaroiden olevan peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara.

MAO kumosi PRH:n 21.11.2018 tekemän päätöksen ja palautti asian PRH:lle sen toteamiseksi, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa.

(VV)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 21.11.2018

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanattavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.