MAO:573/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/361
Ratkaisun päivämäärä22.12.2020
Tuomion numero573
Laki, lainkohtaTavaramerkkilaki 3 §, 13 §
Tavaramerkin nimiKiiLTO (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Kiilto Family Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kysymys tavaramerkin erottamiskyvystä ja erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön kautta. Patentti- ja rekisterihallitus oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että haettu KiiLTO-kuviomerkki ei ollut tiettyjen luokkien 1 ja 2 tavaroiden osalta erottamiskykyinen eikä esitetty näyttö osoittanut merkin saavuttaneen erottamiskykyä myöskään käytön kautta. PRH oli hylännyt valittajan tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen osittain.

Kiilto Family Oy vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen PRH:n päätöksen siltä osin kuin sen hakemus tavaramerkin KiiLTO (kuvio) rekisteröimiseksi oli hylätty luokkien 1 ja 2 tiettyjen tavaroiden osalta ja palauttaa asian tältä osin PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi merkin rekisteröintiä varten.

MAO arvioi asiassa, oliko haettu tavaramerkki katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi tietyille tavaroille luokissa 1 ja 2. MAO katsoi, että kysymyksessä olevaa KiiLTO-kuviomerkkiä oli pidettävä kuvailevana, sillä luokkien tavarat sisälsivät esimerkiksi pesu- ja puhdistusaineita ja erilaisia kemiallisia aineita, joiden voitiin katsoa jättävän käsiteltävä pinta tai materiaali kiiltäväksi. Siten merkki oli sellaisenaan erottamiskyvytön kaikille kysymyksessä oleville tavaroille.

Lisäksi MAO arvioi oliko haettua merkkiä pidettävä erottamiskykyisenä mainituille tavaroille sen perusteella, että kyseinen merkki oli ollut niin kauan ja laajalti käytössä valittajan tarjoamien tavaroiden erityisenä tunnuksena, että sen voitiin katsoa käytön kautta tulleen erottamiskykyiseksi kyseisille tavaroille. MAO totesi, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käytön on tulkittava viittaavan paitsi tavaramerkin käyttöön siinä muodossa, jossa sille haettiin rekisteröintiä, myös tavaramerkin käyttöön muodoissa, jotka poikkeavat vain vähäisin osin kyseisestä muodosta ja joiden voidaan siis katsoa kokonaisuutena vastaavan mainittua muotoa.

MAO katsoi, että vaikka aikaisempi KIILTO-kuviomerkki poikkesi ulkonäköä koskevilta yksityiskohdiltaan hieman valittajan uudesta KiiLTO-kuviomerkistä, molempien merkkien hallitseva osa oli sana ”kiilto”. Lisäksi merkkien värimaailma oli samanlainen. Näin ollen myös valittajan aikaisempaa KIILTO-kuviomerkkiä koskeva näyttö voitiin ottaa huomioon arvioitaessa sitä, onko nyt kyseessä oleva modernisoitu KiiLTO-kuviomerkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta.

Valittaja esitti käyttönäyttönä esimerkiksi markkinatutkimuksia. MAO totesi, että valittajan esittämää selvitystä ei sellaisenaan voitu pitää riittävänä osoittamaan KiiLTO-kuviomerkin tunnettuutta ja laajaa käyttöä kaikkien kyseessä olevien luokkien 1 ja 2 tavaroiden osalta erikseen. Lisäksi MAO huomioi, että osa kyseessä olleista tuotteista oli tullut valittajayhtiön tuotevalikoimaan vasta vuonna 2017. MAO otti kuitenkin huomioon kyseessä olevien tavaroiden kohderyhmän tavanomaista korkeamman tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen ja katsoi, että valittajan esittämän selvityksen oli katsottava kokonaisuutena arvioituna osoittavan, että haettu KiiLTO-kuviomerkki oli tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää myös nyt kysymyksessä oleville tavaroille luokissa 1 ja 2. Kohderyhmä osasi valittajan KIILTO-tunnusten laajan ja pitkäkestoisen käytön perusteella yhdistää nyt kysymyksessä olevan merkin myös kyseisten tavaroiden osalta samaan kaupalliseen alkuperään.

Edellä esitetyin perustein MAO katsoi, että haettu merkki KiiLTO (kuvio) oli tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi myös niille luokkien 1 ja 2 tavaroille, joiden osalta PRH oli hylännyt valittajan rekisteröintihakemuksen. MAO kumosi PRH:n 5.9.2019 tekemän valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin Kiilto Family Oy:n hakemus tavaramerkin KiiLTO (kuvio) rekisteröimiseksi oli hylätty kysymyksessä olevien luokkien 1 ja 2 tavaroiden osalta ja palautti asian mainituilta osin PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi.

(HM)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.