MAO:579/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/418
Ratkaisun päivämäärä23.12.2020
Tuomion numero579
Laki, lainkohtaTavaramerkkilaki 3 §, 13 §, 14 §
Tavaramerkin nimiklar (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Lilleborg AS
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kysymys kansainvälisen tavaramerkin erottamiskyvystä. Patentti- ja rekisterihallitus oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1407634 klar (kuvio) oli erottamiskyvytön tietyille rekisteröinnin kattamille tavaroille luokissa 3, 5 ja 21. Lisäksi PRH oli katsonut, että kyseinen kansainvälinen rekisteröinti aiheutti sekaannusvaaran tiettyjen luokan 3 ja kaikkien luokan 21 tavaroiden osalta aikaisempaan EU:ssa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1310051 KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio). Kantaja Lilleborg AS vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi rekisteröinnin hyväksymiseksi.

Kansainvälinen rekisteröinti klar (kuvio) koostui tyylitellystä, muun ohella ruotsin- ja saksankielisestä sanasta ”klar”, jossa osa kirjaimista ”k” ja ”r” oli korvattu pallonmuotoisella irrallisella kuviolla. Esteeksi asetettu kansainvälinen rekisteröinti KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio) koostui suuraakkosin kirjoitetusta sanasta ”klar” ja sen alapuolella olevasta vähäisessä määrin tyylitellystä sanaosasta ”Seifenmanufaktur seit 1840”. Merkin sanaosan alapuolelle oli sijoitettu ympyränmuotoinen kehystetty kuvioelementti, jossa jääkarhu nostaa suullaan pentuaan niskasta jäisessä maisemassa.

Asiassa tuli arvioitavaksi, oliko kansainvälistä rekisteröintiä pidettävä kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä tavaroille luokissa 3, 5 ja 21. MAO katsoi, että keskivertokuluttaja ymmärsi kansainvälisen rekisteröinnin ilmaisevan kyseessä olevien tavaroiden yhteydessä ilmaistuna, että tavarat olivat kirkkaita tai läpinäkyviä taikka, että niiden käyttämisellä päästiin kirkkaaseen lopputulokseen. Sillä, oliko tavaroiden kirkkaus tai läpinäkyvyys kaikkien kyseessä olevien tavaroiden osalta kaupallisesti olennaista, ei ollut merkitystä asian arvioinnissa.

MAO totesi, että rekisteröinti kuvaili suoraan ja välittömästi sen kattamien tavaroiden laatua ja käyttötarkoitusta, eikä merkin vähäinen kuviollisuus riittänyt tekemään merkistä erottamiskykyistä. MAO katsoi, ettei kansainvälinen rekisteröinti ilmaissut kyseessä olevien tavaroiden kaupallista alkuperää, ja sitä oli siksi pidettävä erottamiskyvyttömänä kyseessä oleville tavaroille luokissa 3, 5 ja 21.

Asiassa oli lisäksi arvioitava, aiheuttiko rekisteröinti sekaannusvaaran EU:ssa voimassa olevaan aikaisempaan kansainväliseen rekisteröintiin KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio). MAO totesi, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan. Tällöin on otettava huomioon erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.

MAO totesi, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioidaan erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuus ja niiden tavaroiden samankaltaisuus, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. MAO katsoi, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat olivat suurelta osin samoja, mikä näiden tavaroiden osalta lisäsi sekaannusvaaraa merkkien välillä. Kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta ei MAO:n mukaan voitu kyseessä olevien tavaroiden tapauksessa pitää tavanomaista korkeampana.

MAO totesi myös merkkien olevan ulkoasultaan ja merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisia ja lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisia. MAO huomioi, että myöhemmän merkin ainoa sanaosa sisältyi kokonaisuudessaan aikaisempaan merkkiin sen toisena hallitsevana elementtinä,  ja kohdeyleisö saattoi luulla, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. MAO katsoi, että kyseinen kansainvälinen rekisteröinti aiheutti sekaannusvaaran aikaisempaan EU:ssa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio) tiettyjen luokkien 3 ja 21 tavaroiden osalta.

Edellä esitetyin perustein MAO hylkäsi valituksen.

 (HM)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti, sekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.