MAO:583/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/198
Ratkaisun päivämäärä30.12.2020
Tuomion numero583
Tavaramerkin nimiOikeudenkäymiskaari 7. luku §3 , Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettu laki 7 a ja 7 b §
Riidanalaisen patentin numeroFI/EP 3 002 289
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Illumina Cambridge Limited ja Illumina Finland Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Labema Oy

Instanssin nimi: MAO

Diaarinumero: 2020/198

Asia koski turvaamistoimen edellytysten arviointia. Illumina Cambridge Limited ja Illumnia Finland Oy (”hakijat”) olivat vaatineet, että MAO kieltää OK 7 luvun 3 §:n nojalla 500. 000 euron sakon uhalla Labema Oy:tä (”vastapuoli”) tarjoamasta ja saattamasta vaihdantaan sellaisia sekvensointireagenssipakkauksia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tietyn merkkisten laitteiden tai olennaisesti samalla tavalla toimivien sekvensointilaitteiden kanssa, taikka tuomasta maahan tai pitämästä hallussa edellä mainittuja sekvensointireagenssipakkauksia näitä tarkoituksia varten, niin kauan kuin Suomessa voimaan saatettu eurooppapatentti on voimassa. Samaiseen säännökseen perustuen hakijat olivat vaatineet, että vastaajaa kielletään 500. 000 euron sakon uhalla tarjoamasta tai saattamasta vaihdantaan edellä mainittuja laitteita, tai tuomasta maahan tai pitämästä niitä hallussa näitä tarkoituksia varten, niin kauan kuin edellä mainittu patentti oli voimassa. Lisäksi hakijat olivat vaatineet, että MAO määrää vastapuolta luovuttamaan hakijoille tietyn merkkiset ja olennaisesti samalla tavalla toimivien sekvensointilaitteiden ja sekvensointireagenssipakkausten valmistuksesta ja toimituksesta vastapuolelle vastaavien tahojen nimen ja yhteystiedot, 500. 000 euron sakon uhalla. Vastapuoli oli vaatinut, että MAO hylkää turvaamistoimihakemuksen kokonaisuudessaan.  

OK 7 luvun 3 §:n mukaan yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan myöntää, jos hakija täyttää sekä niin kutsutun vaade-edellytyksen että vaaraedellytyksen. Hakijan tulee voida saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan tietynlainen oikeus, ja että on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollain muulla tavoin estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä. Lisäksi tuomioistuimen tulee turvaamistointa arvioidessaan suorittaa niin kutsuttu haittavertailu ja kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Ensimmäisen, sekvensointireagenssipakkauksia koskevan vaatimuskohdan ja niin kutsutun vaade-edellytyksen osalta MAO totesi, että hakijat olivat edellytetysti saattaneet todennäköiseksi, että vastapuoli oli toimittamalla hakemuksessa mainitut sekvensointireagenssipakkaukset loukannut kannepatentteja, ja että hakijoilla oli Labema Oy:tä vastaan Suomessa voimaan saatettuun perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaressa tarkoitetulla ratkaisulla. Näin ollen turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä oleva niin sanottu vaade-edellytys täyttyi.

Vaaraedellytyksen osalta MAO katsoi, että hakijoiden esittämää väitettä siitä, että oli vaara, että Labema Oy voi tulevaisuudessa toimittaa lisää kannepatenttia loukkaavia tuotteita useammille käyttäjille, ei voitu pitää epätodennäköisenä. Turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä oleva vaaraedellytys täyttyi. Lisäksi MAO katsoi, ettei mahdollisesta turvaamistoimesta aiheudu vastapuolelle OK:ssa tarkoitetulla tavalla hakijoiden turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa, ja että edellytykset turvaamistoimen määräämiselle olivat myös niin sanotun haittavertailun näkökulmasta tarkastellulta osin olemassa. Hakemus hyväksyttiin vaatimuskohdan 1 osalta.

Toisen vaatimuskohdan osalta MAO totesi, että välillisen patentinloukkauksen edellytyksenä on, että välillisen loukkauksen muodostavan laitteen, eli tässä tapauksessa hakemuksessa tarkoitetun sekvensointilaitteen, tarjoamisen tai toimittamisen tulee liittyä johonkin olennaiseen keksinnössä. Lisäksi sen tulee soveltua ja olla tarkoitettu kyseisen keksinnön käyttämiseen. MAO jatkoi todeten, etteivät hakijat olleet juurikaan perustelleet sitä, miten hakemuksessa tarkoitettujen sekvensointilaitteiden tarjoaminen tai toimittaminen muodostaisi kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen mukaisen tuotevaatimuksen taikka itsenäisen patenttivaatimuksen mukaisen menetelmän välillisen patentinloukkauksen. Tähän perustuen MAO katsoi, etteivät hakijat nyt tarkasteltavana olevalta osin saattaneet OK:ssa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että niillä olisi vastapuolta kohtaan kannepatenttiin perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaressa tarkoitetulla ratkaisulla. Edellytystä hakemuksessa vaaditun turvaamistoimen myöntämiselle nyt tarkasteltavana olevalta osin ei MAO:n mukaan ollut. Hakemus hylättiin vaatimuskodan 2 osalta.

Vaatimuskohdan 3 osalta MAO totesi, ettei vaatimuksen hyväksyminen ollut tarpeen, jotta hakijat olisivat voineet ryhtyä Labema Oy:tä vastaan oikeudenkäyntiin, määrittää korvausvaatimuksensa sekä näyttää toteen vaatimustensa perusteet. Tämän perusteella MAO katsoi, että hakijoiden hakemus vaatimuskohdan 3 osalta oli hylättävä.

Edellä mainituin perustein MAO kielsi 500. 000 euron sakon uhalla Labema Oy:tä tarjoamasta tai saattamasta vaihdantaan sekvensointireagenssipakkauksia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tietyn merkkisten laitteiden tai olennaisesti samalla tavalla toimivien sekvensointilaitteiden kanssa, ja jotka sisältävät eurooppapatentin avulla suojattuja nukleotidejä, taikka tuomasta maahan tai pitämästä hallussa edellä mainittuja sekvensointireagenssipakkauksia näitä tarkoituksia varten, niin kauan kuin Suomessa voimaan saatettu eurooppapatentti on voimassa. Määräys on voimassa siihen saakka, kunnes patentin voimassaolosta annetaan ulosottokaaren mukainen ratkaisu tai asiassa toisin määrätään. MAO hylkäsi hakemuksen muilta osin.

(VS) 

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen.
Asiasanatturvaamistoimet
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.