MAO:66/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2017/747
Ratkaisun päivämäärä24.2.2020
Tuomion numero66
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohta, 6 §:n 1 momentin 2 kohta, 6 §:n 2 momentti
Tavaramerkin niminumero 266552 VMP-interior (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Eezy VMP Oy (aikaisemmin Varamiespalvelu-Group Oy)
Osapuolet, vastaaja(t)VMP-interior Oy (aikaisemmin VMP-Interior Oy)

Tapauksessa oli kyse luokan 42 sisustussuunnittelupalveluille rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) sekaannusvaarasta aikaisempiin mm. luokan 35 henkilöstövuokrauspalveluille ja luokan 41 koulutuspalveluille rekisteröityihin tavaramerkkeihin VMP (kuvio) ja VMP-GROUP, kansainvälisiin merkkeihin VMP Group (kuvio), VMP-GROUP ja VMP (kuvio) sekä EU-tavaramerkkiin VMP Group (kuvio). Lisäksi asiassa oli kyse tavaramerkin VMP-interior (kuvio) sekaannusvaarasta valittajan vakiinnutetuksi väitettyyn tavaramerkkiin VMP. Toiseksi asiassa oli kyse tavaramerkin VMP-interior (kuvio) rekisteröinnin esteestä valittajan aikaisempien aputoiminimien VMP Group, Helsingin VMP, Turun VMP ja Rauman VMP johdosta. Kolmanneksi asiassa oli kyse tavaramerkin VMP-interior (kuvio) rekisteröinnin esteestä tavaramerkin VMP laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

PRH oli 9.10.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt Varamiespalvelu-Group Oy:n tekemän väitteen VMP-Interior Oy:n tavaramerkkiä vastaan. Eezy VMP Oy Oy (aikaisemmin Varamiespalvelu-Group Oy) vaati MAO:ssa, että MAO kumoaa valituksenalaisen PRH:n päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle tavaramerkin numero 266552 VMP-interior (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten. VMP-interior Oy vaati, että MAO hylkää valituksen.

Ensiksi MAO arvioi tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa, joka edellyttää muun ohessa, että vertailtavat merkit koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita. MAO arvioi valittajan tavaramerkkien kattamia palveluita suhteessa tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamiin palveluihin. Yksinomaan se, että valittajan tavaramerkin kattamia henkilöstönvuokraus- ja koulutuspalveluita voidaan tarjota myös sisustussuunnittelun toimialalla, ei tehnyt niistä samankaltaisia kuin tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamat palvelut. Henkilöstö- ja koulutuspalvelut poikkesivat myös esimerkiksi luonteeltaan sisustussuunnittelusta ja sisustuspalvelusta. MAO katsoikin, ettei tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamia palveluja ollut pidettävä samoina tai samankaltaisina valittajan aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen kanssa, minkä vuoksi sekaannusvaara ei tullut lainkaan arvioitavaksi. Aputoiminimeen liittyvän esteen osalta MAO totesi tavaramerkkien kattamien palveluiden erilaisuuden vuoksi, etteivät myöskään valittajan aikaisemmat aputoiminimetkään muodostaneet estettä tavaramerkin VMP-interior (kuvio) rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisesta laajalti tunnetun tavaramerkin suojasta MAO totesi, viitaten unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, että vahvennetun suojan soveltaminen ei edellytä sekaannusvaaran olemassaoloa, vaan riittävää on, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä johtaa siihen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Esitetty selvitys, johon sisältyi valittajan teettämä tunnettuustutkimus ja panostus merkin lanseerauskampanjaan, ei MAO:n arvion mukaan osoittanut, että merkki VMP olisi tullut laajalti tunnetuksi. Kokonaisuutena arvioiden MAO katsoi merkkien olevan ainoastaan jossain määrin, esimerkiksi kirjainyhdistelmä VMP:n osalta samankaltaisia. Sanaosaa ”interior” ei kuitenkaan voitu vertailussa pitää merkityksettömänä. MAO katsoi, ettei tavaramerkin VMP-interior (kuvio) rekisteröinnistä luokan 42 palveluille aiheutunut laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan soveltumisen edellyttämää tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhteyttä kyseisten merkkien välillä suuren yleisön keskuudessa. Siksi tavaramerkin VMP laajaan tunnettuuteen perustuva suoja ei muodostanut estettä tavaramerkin VPM-interior (kuvio) rekisteröinnille.

MAO hylkäsi valituksen.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatlaajalti tunnettu, sekoitettavuus, tavaramerkit, vakiinnuttaminen
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.