MAO:85/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/121
Ratkaisun päivämäärä26.2.2019
Tuomion numero85
Laki, lainkohtatekijänoikeuslaki 2 § 1 mom. ja 3 mom, 27 , 57 ja 60 a §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Crystalis Entertainment UG ja Scanbox Entertainment A/S
Osapuolet, vastaaja(t)A

MAO antoi ratkaisun siitä, onko vastaaja saattanut teokset yleisön saataville ja loukannut menettelyllä kantajien tekijänoikeuksia.

Crystalis Entertainment UG vaati, että MAO velvoittaa A:n suorittamaan hyvityksen viivästyskorkoineen Black Sails –televisiosarjan kahden jakson luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta.  Vastaavasti Scanbox Entertainment A/S vaati, että MAO velvoittaa A:n suorittamaan hyvityksen viivästyskorkoineen Taken 3 –elokuvan yleisön saataville saattamisesta. Perusteluissa tuotiin esille, että molemmat kantajat ovat kyseisten teosten tekijänoikeuden haltijoita ja vastaaja A:n väitettiin loukanneen tekijänoikeutta saattamalla BitTorrent-vertaisverkossa kyseiset teokset yleisön saataville.

Vastauksessa A vaati, että MAO jättää Scanboxin kanteen tutkimatta tai hylkää sen joka tapauksessa sekä hylkää Crystaliksen kanteen, koska vastaaja ei ole tehnyt väitettyjä oikeudenloukkauksia. A perusteli vaatimustaan sillä, että Scanboxilla ei ole asiassa asiavaltuutta sekä kantajat ovat menettäneet oikeutensa vaatia kohtuullista hyvitystä, sillä kannevaatimuksia ei ole esitetty kohtuullisessa ajassa. Lisäksi kantajien menettely on loukannut vastaajan yksityiselämän suojaa, koska vastaajan henkilötietoja on käytetty Scanboxin vaatimusten esittämiseksi, mitkä ovat luovutettu ainoastaan Crystalikselle.

MAO totesi, että asiassa on ensin otettava kantaa siihen, ovatko Scanbox ja Crystalis menettäneet oikeutensa vaatia hyvitystä ja onko kanne hylättävä oikeuden väärinkäyttämisen perusteella sekä onko Scanboxilla asiavaltuus. Asiavaltuuden osalta MAO totesi, että tekijänoikeus voidaan tekijänoikeuslain 27 § 1 momentin mukaan luovuttaa kokonaan tai osittain tietyin rajoituksin.  Scanbox oli saanut esitetyn lisenssisopimuksen perusteella yksinoikeuden Taken 3 –elokuvateoksen levitykseen sekä lisenssisopimuksen muutosasiakirjan perusteella ilmeni, että Scanboxille oli annettu valtuutus ryhtyä toimenpiteisiin tekijänoikeuden loukkauksen torjumiseksi. Lisäksi asiassa katsottiin kokonaisuutena arvioiden, että Scanboxille oli luovutettu sopimuksella maantieteellinen yksinoikeus elokuvan levittämiseen, joka koski myös alkuperäistä englanninkielistä versiota. Vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä oli täten hylättävä.

MAO lausui, että tekijänoikeuslaki ei sisällä erityissäännöksiä siitä, missä ajassa vaatimuksia on esitettävä tai kanne nostettava, joten asiassa oli sovellettava velan vanhentumisesta annettua lakia hyvitysvaatimuksen osalta. Lain 4 §:n mukaan velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua lain 5-7- §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, jollei vanhentumista ole katkaistu tätä ennen. Kanne oli nostettu 22.3.2018 ja väitetty teko oli tapahtunut 4.8.2015 alkaen, joten kantajien saatava ei siten ollut vanhentunut ja oikeutta vaatia hyvitystä ei oltu menetetty.

Väitetyn oikeuden väärinkäyttämisen osalta MAO totesi, että asiassa on riidatonta, että kantajat ovat saaneet tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla annetulla markkinaoikeuden päätöksellä vastaajan yhteystiedot ainoastaan Crystaliksen osalta. MAO totesi, että oikeuden väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä sellaista menettelyä, joissa muodollisesti laillisia oikeustoimia käytetään hylättävässä tarkoituksessa (KKO 2011:68, kohta 10). Kyseessä on kuitenkin ollut tekijänoikeuden loukkaukseen eli kantajien oikeuksiin perustuva vaatimus, joten niitä ei voida katsoa oikeuden väärinkäytöksi, joten kannetta ei hylätty tällä perusteella.

Väitetyn oikeudenloukkauksen osalta MAO totesi näytöstä esitetyn, että kantajien asiakirjatodisteina esittämiä lokitietoja IP-osoitteiden tietoliikenteestä voidaan pitää luotettavina. Samasta IP-osoitteesta ja samasta portista tapahtuneen tietoliikenteen katsottiin erittäin todennäköisesti tapahtuneen samalta laitteelta kuin miltä kantajien teoksia oli jaettu ottaessa huomioon kantajien asiakirjatodisteista ilmenevä samantyyppisyys ja jatkuvuus. Henkilötodistelun perusteella MAO katsoi, että asiassa ollut tullut näytetyksi se, että vastaajan liittymään kytketty langaton verkko on ollut avoin. Lisäksi arvioidessa sitä, millä tavoin IP-osoitteiden BitTorrent-liikenne liittyy vastaajaan, MAO katsoi, että todisteena esitetyt Instagram-päivitykset liittävät vastaajan vain heikosti kantajien teosten yleisön saataviin saattamiseen, mutta BitTorret-liikenteen alkamisen ajoittuminen vastaajan muuttopäivään puhuu sen puolesta, että liikenne liittyy vastaajaan tai vastaajan avoimen langattoman verkon kantaman piirissä.

Uskottavan näytön arvioinnissa MAO totesi, että saman portin kautta tapahtunut BitTorrent-liikenne viittaa vahvasti siihen, että internetliittymää on käyttänyt vain yksi henkilö BitTorrent-verkossa ja teosten yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut samalta tietokoneelta. Ajallinen kesto puolestaan näyttää, että tämä henkilö on ollut langattoman verkon kantaman piirissä jatkuvasti tai usein, mutta yhteys on ollut myös muiden kuin vastaajan käytössä. Vastaaja on vedonnut siihen, että hänellä on ollut Mac-tietokone, mikä osoitti sen, että on todennäköisempää, että teko on tapahtunut Windows-käyttöjärjestelmää käyttävältä tietokoneelta, koska käytetty ohjelmaversio on ollut julkaistu ainoastaan Windowsille.

MAO hylkäsi kanteen, sillä kokonaisuutena arvioiden kantajien ei katsottu esittäneen uskottavaa näyttöä siitä, että vastaaja on henkilökohtaisesti saattanut teokset yleisön saataviin vertaisverkossa.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatasiavaltuus, hyvitys, tekijänoikeus, tekijänoikeusloukkaus, vertaisverkot
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa kokonaisuudessaan täältä.