MAO:88/20

Diaarinumero2018/362
Ratkaisun päivämäärä6.3.2020
Tuomion numero88
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain 5§:n 2 kohta, 5§:n 3 kohta
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Alko Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Aldar Latvia SIA

Tapauksessa oli kysymys siitä, onko Aldar Latvia SIA (myöhemmin Aldar) loukannut Alko Oy:n (myöhemmin Alko) tavaramerkkejä numero 24550 ALKO ja numero 240341 ALKO (kuvio) sekä toiminimilain mukaista toissijaista tunnusta Alko käyttämällä SUPER ALKO -tunnuksia The Baltic Guide -lehdessä sekä www.superalko.lv verkkosivustolla.

MAO arvioi asiassa ensin onko SUPER ALKO -tunnuksia käytetty elinkeinotoiminnassa Suomessa. Alko:n asiakirjatodistelusta ilmeni, että Aldar on julkaissut tarjoamiensa alkoholijuomien vähittäismyyntipalveluiden mainoksia Suomessa jakelussa olleessa suomenkielisessä The Baltic Guide -lehdessä vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana. Lehti oli ollut tilattavissa kotiin Suomessa, ja sitä oli mainostettu Suomessa ”suomenkielisenä matkailulehtenä”, joten oli ilmeistä, että lehti oli suunnattu ainakin pääosin Suomessa asuville matkailijoille. Myös verkkotunnus www.superalko.lv on ollut näkyvästi esillä Aldar:in mainostaessa palveluitaan lehdessä, ja näin matkailijoita on ohjattu lehtimainosten kautta suomenkielisille verkkosivuille. MAO totesi, että verkkosivujen sisältöä, kieltä ja verkkosivuja koskevaa lehtimainontaa kokonaisuutena arvioiden voidaan katsoa verkkosivuilla olevan mainonnan osaltaan suunnatun Suomessa oleville kuluttajille.

Seuraavaksi MAO arvioi sekaannusvaaran olemassaoloa. Arviointi tehtiin ensin Aldar:in sanan ”alko” sisältävien SUPER ALKO tunnusten osalta, ja sen jälkeen erikseen sanan ”Latvia” sisältävien tunnusten osalta. Lopuksi MAO arvioi sekaannusvaaraa Super A-tunnuksen osalta.

MAO katsoi, että Aldar:in SUPER ALKO -tunnuksiin sisältyy Alkon laajalti tunnettu ja erottamiskyvyltään vahva tavaramerkki numero 24550 ALKO, ja lisäksi sanaosa laajalti tunnetusta tavaramerkistä numero 240341 ALKO (kuvio). Lisäksi kun otettiin huomioon, että vertailtavien merkkien ja tunnusten muut osat ovat heikkoja erottamiskyvyltään ja ne koskevat samoja palveluita, MAO katsoi sekaannusvaaran syntyvän merkkien välille. Aldar:in joidenkin tunnusten lopussa käytetty heikosti erottamiskykyiseksi katsottu sana ”Latvia” ei myöskään poistanut sekaannusvaaraa, vaikka kohdeyleisön voitiin olettavan tiedostavan Alko:lle säädetystä yksinoikeudesta myydä tietyn vahvuisia alkoholijuomia nimenomaan Suomessa.

Super A-tunnuksen osalta loukkauskysymystä arvioitiin laajalti tunnetun tavaramerkin suojan perusteella. MAO katsoi, että kun otetaan huomioon merkkien ja tunnusten merkityssisällön tietty samankaltaisuus ja Super A-tunnuksen käyttö yhdessä muiden SUPER ALKO -tunnusten kanssa, kohdeyleisö mieltää Super A-tunnuksen kuvio-osan viittaavan sanaan ”alko”, ja näin ollen liittää myös Super A-tunnuksen Alko:n laajalti tunnettuihin merkkeihin. Lisäksi kun Super A -tunnusta on käytetty samoille palveluille kun Alko:n tavaramerkkejä, MAO katsoo Aldar:in Super A -tunnuksen käytöllä saaneen epäoikeutetusti hyötyä Alko:n laajalti tunnetuista tavaramerkeistä.

MAO katsoi Alko:n toissijaisella tunnuksella Alko olevan tunnettuutta samoin kuin Alko:n asiassa kysymyksessä olevilla tavaramerkeillä. MAO katsoi, että SUPER ALKO -tunnukset ovat näillä perusteilla sekoitettavissa toissijaiseen tunnukseen.

MAO vahvisti Aldar:in loukanneen Alko:n tavaramerkkejä numero 245540 ALKO ja numero 240341 ALKO (kuvio) sekä toissijaista tunnusta Alko käyttämällä SUPER ALKO tunnuksia Suomeen suunnatussa alkoholin myynnissä ja markkinoinnissa sekä Suomessa jaetuissa markkinointimateriaaleissa.

(VV)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanattavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.