MAO:H202/2021

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero20060/2021
Ratkaisun päivämäärä14.9.2021
Tuomion numeroH202
Laki, lainkohtaTekijänoikeus laki 57 §:n 1 momentti
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)A
Osapuolet, vastaaja(t)Otavamedia Oy

A oli valittanut markkinaoikeuteen, että Otavamedia Oy oli vuonna 2005 ilman hänen lupaansa julkaisut hänestä otetut kuvat Hymy-lehden nettisivuilla. A vaati markkinaoikeutta vahvistamaan, että hänellä on tekijänoikeus todisteina esitettyihin 1-8 ilmeneviin valokuviin. Tämän lisäksi A vaati markkinaoikeutta velvoittamaan Otavamedia Oy:tä maksamaan hänelle tekijänoikeuslain 57§ 1 momentin mukaista hyvitystä. Hyvitystä A vaati yhteensä 40 000 euroa sisältäen viivästyskorot 6.11.2020 lukien. Korvausten ja tekijänoikeuden vahvistamisen lisäksi A vaati, että Otavamedia Oy velvoitetaan korvaamaan hänelle oikeusavun omavastuuosuutta vastaavat arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut. Omavastuun osuus oli 907, 06 euroa viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus käsitteli ensin, oliko A:lla vaatimustensa mukainen tekijänoikeus lehdessä ja nettisivuilla julkaistuihin kuviin. Arvioinnissa markkinaoikeus käytti apuna tekijänoikeuslakia, tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaolosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoton direktiiviä 2006/116/EY sekä Euroopan unionin tuomioistuinkäytäntöä. Markkinaoikeus hyödynsi ratkaisussaan erityisesti tapauksia Cofemel ja Painer. Painer ratkaisu koski nimenomaan henkilökuvia, jonka mukaan tekijä voi tehdä vapaita luovia ratkaisuja monilla eri tavoilla ja monissa ei vaiheissa. Näiden eri ratkaisujen avulla tekijä pystyy saamaan teokseen ”oman persoonallisen leimansa.” Painer ratkaisun mukaan, jotta henkilökuva voi olla tekijänoikeussuojan alainen, valokuvan on oltava sellaisen henkisen luomistyön tulos, joka kuvastaa tekijän yksilöllisyyttä. Edellytyksenä on myös, että valokuvan on kuvastettava tekijänsä yksilöllisyyttä, joka käy ilmi vapaista luovista ratkaisuista.

Asian pääkäsittelyssä A:ta kuultiin todistelutarkoituksessa ja hänen kertomansa perusteella markkinaoikeus katsoi, että kuvia 1-5 ja 7-8 voidaan pitää tekijänoikeuslain mukaisina valokuvateoksina. Valokuvissa oli havaittavissa persoonallisuutta, suunnitelmallisuutta ja omaleimaisuutta. Yksi valokuvista oli kuitenkin markkinaoikeuden mukaan tavanomainen henkilökuva, jonka ei katsottu olevan tekijänoikeuslain mukainen valokuvateos. A:ta pidettiin myös valokuvien yhteistekijänä, sillä A kertoi suunnitelleensa valokuvat. Tämän lisäksi A esitti seikkoja, joiden perusteella markkinaoikeus katsoi, että kyseessä on ollut lain edellyttämä henkinen luomistyö.

Tekijänoikeuslain 2§:n mukaan teoksen tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksen yleisölle saattamisesta. A:n mukaan häneltä ei oltu pyydetty erillistä lupaa valokuvien jakamisesta Hymy-lehden verkkosivuille eikä asiasta oltu sovittu kirjallisesti, suullisesti tai konkludenttisesti. Tämän luvan osalta näyttötaakka oli Otavamedia Oy:lla. Otavamedia Oy ei kuitenkaan nimennyt tämän seikan osalta mitään todistelua ja se luopui pääkäsittelyssä nimeämänsä todistajan kuulemisesta. Markkinaoikeus katsoi, että Otavamedia Oy jätti näyttämättä, että A olisi antanut suostumuksen kuvien yleisölle saataville saattamiseen Hymy-lehden verkkosivuille. Näyttämättä jäi myös se, että A:lle maksettu korvaus olisi kattanut nämä verkkosivuille saataville saatetut valokuvat.

Tämän jälkeen markkinaoikeus harkitsi kohtuullisen hyvityksen suuruutta. Tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan tekijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen siltä, joka käyttää teosta tekijänoikeuslain vastaisesti. Korvauksen tarkoituksena on saattaa tekijänoikeuden haltija asemaan, jossa tämä olisi ollut ilman tekijänoikeudensa loukkausta. Tekijänoikeudenhaltija ei saa kuitenkaan päästä hyvityksen avulla parempaan asemaan. Hyvityksen suuruus on vakiintuneesti se vastike, jolla teoksen käyttäjä olisi voinut hankkia luvan. Hyvityksen määrässä markkinaoikeus otti huomioon A:n vaatimuksen (500 euroa kultakin valokuvalta 10 vuoden ajalta) , Kuvasto ry:n hinnaston (97 euroa kultakin valokuvalta) ja sen hinnan, jolla A olisi todennäköisesti antanut luvan. Markkinaoikeus katsoi kohtuullisen korvauksen määräksi 3 000 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta markkinaoikeus sovelsi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:ää sekä oikeusapulain 22 §:n 1 momenttia. Joissa säädetään vastapuolen kohtuullisten oikeudenkäynti kulujen korvaamista sekä oikeusavun saajan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta osittain tai kokonaan valtiolle. Markkinaoikeus velvoitti Otavamedia Oy:tä korvaamaan A:lle hänen vaatimansa oikeudenkäyntikulujen omavastuun osuuden viivästyskorkeineen. Tämän lisäksi markkinaoikeus velvoitti Otavamedia Oy:tä korvaamaan valtiolla A oikeudenkäyntiavustajalle maksettu palkkio 3 628,24 euroa korkolain korkokannan mukaisesti.

Asia ratkaistiin yksimielisesti ja määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.11.2021. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

(EJ)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanathyvitys, tekijänoikeus, yhteisteos
Huomautukset

Pääset lukemaan ratkaisun kokonaisuudessaan tästä.