TN 2019:12

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä22.10.2019
Tuomion numero12
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslain 22 § ja 25 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)A

Asiassa oli kyse siitä, voiko rakennushankkeen havainnekuvaa siteerata median uutisoinnissa kuvasitaattina tai yleisen siteeraussäännöksen mukaisena.

Hakija pyysi tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa siitä, voiko tietokoneohjelmalla tehtyjen, kaupungin arkkitehtitoimistolta tilaaman rakennushankkeen havainnekuvia käyttää (printti)median uutisointia selventämässä ilman erillistä lupaa mutta tekijän mainiten.

Tekijänoikeusneuvosto arvioi ensiksi siteerausta tekijänoikeuslain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan kuvasitaatin perusteella. 2 kohdan mukaan julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia sanomalehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päiväntapahtumaa, edellyttäen ettei teosta ole valmistettu sanomalehdessä tai aikakauskirjassa toisinnettavaksi.

Siteerattu havainnekuva oli hakijan kertoman mukaan toimitettu muun aineiston mukana kaupungin rakennuslautakunnalle asian käsittelyä varten. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaiselle toimitetusta asiakirjasta, joka on viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan julkinen, eikä tekijänoikeus rajoita tätä oikeutta. Se, että havainnekuva mahdollisesti on julkisuuslain mukainen julkinen asiakirja, ei välttämättä tarkoita sitä, että kuva on julkistettu tekijänoikeuslain tarkoittamalla tavalla. Tekijänoikeusneuvosto totesi, ettei se toimitetun aineiston perusteella pystynyt ottamaan kantaa siihen, onko havainnekuva tullut julkistetuksi. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että muutoin havainnekuvan siteerauksessa oli kyse tekijänoikeuslain 25 § 1 momentin 2 kohdan mukaisesta päiväntapahtuman, kauppahallin remontointihankkeen selostuksesta sanomalehdessä. Siteerauksen edellytykset täyttyivät mikäli kuva on saatettu yleisön saataviin. Kuva on esittänyt mahdollisen remontointihankkeen lopputulosta ympäristössään. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kuvan siteeraus esitetyssä laajuudessaan on ollut käsiteltävän aiheen kannalta perusteltua ja sillä on ollut riittävän asiallinen yhteys artikkelin tekstiin.

Tekijänoikeusneuvosto arvioi myös siteeraamista tekijänoikeuslain 22 §:n yleisen siteeraussäännöksen perusteella. Yleisen sitaattioikeuden mukaan julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa edellyttäen, että siteeraus toimii apuna henkisessä luomistyössä ja siteeraamisella on asiallinen yhteys siteeraajan teokseen.

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tekijänoikeuslain 25 d §:n 3 momentin mukaan asiakirjaan sisältyvää suojan kohdetta voidaan siteerata lain 22 §:n mukaisesti. Rajoitus koskee myös julkistamattomia teoksia, jotka sisältyvät julkisiin asiakirjoihin. Koska 22 §:n mukainen siteerausoikeus edellyttää teoksen olevan julkistettu, on 25 d §:n 3 momenttiin otettu poikkeus julkistamisvaatimuksesta. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että havainnekuvan osalta yleisen siteerausoikeuden edellytykset täyttyivät, vaikka kuvaa ei olisikaan julkistettu. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kuvalla oli riittävä asiallinen yhteys artikkelin tekstiin, kun tekstissä on selostettu remontti- ja lupamenettelyä eri vaiheineen ja kuva on esittänyt mahdollisen remontointihankkeen lopputulosta ympäristössään. Kuva on havainnollistanut ja selkeyttänyt lainaajan omaa tekstimuotoista esitystä käsiteltävästä aiheesta olematta kuitenkaan artikkelin pääasia. Tekijänoikeusneuvoston mukaan kuvan siteeraus esitetyssä laajuudessaan on myös ollut käsiteltävän aiheen kannalta perusteltua.

Lopuksi tekijänoikeusneuvosto totesi, että artikkelissa tulee siteerauksen yhteydessä, tapahtuupa se 22 tai 25 §:n perusteella, mainita kuvan lähde sekä kuvien tekijän nimi jos ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.

(AH)

Asiasanatsitaatit, tekijänoikeus
Huomautukset

Lausunto luettavissa täältä.