TN:2019:5

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä12.3.2019
Tuomion numero5
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslain 1 §, 49 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)K

Lausunnossa oli kyse rakennuksen lämmöneristeen palosuunnitteluohjeen tekijänoikeudellisesta suojasta.

Hakija pyysi tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa siitä, saako palosuunnitteluohje 1) tekijänoikeuslain 1 §:n mukaista teossuojaa, 2) tekijänoikeuslain 49 §:n mukaista luettelosuojaa sekä 3) tietokantasuojaa.

Kyseessä oli 42-sivuinen, kuvitettu palosuunnitteluohje, joka koskee tiettyä lämmöneristykseen käytettävää eristemateriaalia ja sisältää useita taulukoita ja graafisia piirroksia. Ohjeessa esitetään paloturvallisuutta koskevan asetuksen mukaiset käyttöedellytykset ja suojausperiaatteet tietyn valmistajan lämmöneristeille rakennuksen julkisivuissa. Liitteenä 1 on sivun pituinen asiantuntijanlausunto palosuunnitteluohjeen arvioinnista. Liitteenä 2 on 28- sivuinen kuvaluettelo selityksineen esimerkkeinä tyypillisimpien rakenneratkaisujen ja liitosten palosuojauksista.

Ensimmäisen kysymyksen osalta tekijänoikeusneuvosto totesi, että saadakseen tekijänoikeuslain 1 §:n mukaista teossuojaa, teoksen on oltava niin itsenäinen ja omaperäinen, että se ylittää ns. teoskynnyksen. Tekijänoikeusneuvoston mukaan, vaikka palosuunnitteluohjeen sisältö oli paljolti teknisluontoista ja tosiasiapitoista, voitiin sitä pitää kirjoittajansa luovan työn tuloksena syntyneenä ja niin itsenäisenä ja omaperäisenä, että se ylitti kokonaisuutena teoskynnyksen. Tekstin kerrontatavasta ja jäsentelystä, aiheen käsittelyjärjestyksestä sekä havainnollistavien piirrosten valinnasta kävivät ilmi tekijän vapaat ja luovat valinnat teosta tehtäessä.

Toinen kysymys koski tekijänoikeuslain 49 §:n § momentin 1 kohdan luettelosuojaa, jonka mukaan sillä, joka on valmistanut luettelon, taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, on yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että palosuunnitteluohje ei ollut kokonaisuutena sellaisenaan lainkohdan tarkoittama luettelo.

Sen sijaan tekijänoikeusneuvosto katsoi, että palosuunnitteluohjeen liitteenä 2 oleva 28-sivuinen esimerkkikuvia sisältävä, järjestelty kuvaluettelo hakemistoineen sai luettelosuojaa. Kuvaluettelon kullakin sivulla oli yhdestä viiteen piirroskuvaa palosuojauksista lisätietoineen ja tekijänoikeusneuvoston mukaan liitteen kuvissa oheistietoineen oli yhdisteltynä suuri määrä tietoja.

Kolmas kysymys liittyi tekijänoikeuslain 49 § 1 momentin 2 kohdan tietokantojen suojaan, jota kutsutaan myös Sui Generis-suojaksi. Lainkohdan mukaan sillä, joka on valmistanut tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, on yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin.

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että lähtökohtana on, että nauttiakseen tietokantasuojaa tulee kyseessä olevan tietokannan olla järjestelmällisellä tai menetelmällisellä tavalla järjestetty itsenäisten tietojen kokoelma ja lisäksi, että siihen on elektronisesti tai muulla tavoin mahdollistettu yksilöllinen pääsy. Tekijänoikeusneuvoston arvioi, että kyseessä oleva palosuunnitteluohje ei kokonaisuutena ollut tekijänoikeuslaissa tarkoitettu tietokanta, sillä se ei ole itsenäisten tietojen kokoelma, johon on järjestetty yksilöllinen pääsy.

Sen sijaan palosuunnitteluohjeen liitteen 2 kuvaluettelo oli tekijänoikeusneuvoston mukaan tietokanta, sillä se on itsenäisten aineistojen kokoelma ja kuviin oli yksilöllinen pääsy. Tekijänoikeusneuvoston mukaan oli mahdollista, että kuvaluetteloon syntyisi tietokantaoikeus, mikäli siihen kuuluvien tietojen kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on vaatinut tietokannan valmistajalta huomattavaa panostusta. Tämä oli kuitenkin näyttökysymys, johon tekijänoikeusneuvosto ei toimivaltansa rajoissa ottanut kantaa.

(AH)

Asiasanatluettelot, tekijänoikeus, teostaso, tietokannat
Huomautukset

Lausunto luettavissa täältä.