TN:2021:3

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä16.2.2021
Tuomion numero3
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki 1 §

Asia koski turvallisuustaulun tekijänoikeussuojan arviointia. Lausuntopyynnössä kysyttiin, saako turvallisuustaulu tekijänoikeuslain suojaa ja ylittyykö siinä teoskynnys. Kaikki taulussa nähtävissä oleva oli hakija S:n mukaan piirretty ja tehty, eli mitään valmista ei ole ollut saatavilla. Taulussa oli noudatettu virallisia merkintöjä, ja hakija oli kehittänyt osan symboleista itse. Turvallisuustaulu ei hakijan mukaan lukeutunut hänen työtehtäviinsä, koska se oli luotu hakijan vapaa-ajalla.

T:n antaman vastineen mukaan turvallisuustaulut olivat koosteita eri lähteistä kootusta olemassa olevasta tiedosta. Turvallisuustaulun piirustukset oli yksinkertaistettu pohjapiirustuksista ja ohjeet oli kerätty Pelastuslaitoksen turvakansioista, joten turvallisuustaulu ei tekijänoikeudellisesti ylittänyt teoskynnystä. Turvallisuustaulujen laatiminen oli vastineen mukaan kuulunut molempien osapuolten näkemysten mukaan hakijan työtehtäviin.

Neuvosto mainitsi erilaisen dokumentaation tekijänoikeussuojaa koskevina lausuntoina mm. lausunnot TN 1991:15, TN 1994:3, TN 1996:15, TN 2004:2 sekä 2015:4. Useissa tapauksissa dokumentin sisällön ovat määränneet pikemminkin ulkoiset olosuhteet, eli mitä luonteeltaan teknisiä seikkoja dokumentissa on haluttu ilmaista ja luetteloida, kuin tekijänsä luova panos. Ratkaisu on neuvoston mukaan tehtävä kuitenkin yksittäistapauksittain.

Tapauksessa jäi harkittavaksi, ilmensikö turvallisuustaulu tekijänsä henkistä luomistyötä siinä määrin, että se ilmaisultaan itsenäisenä ja omaperäisenä teoksena saa tekijänoikeussuojaa. Neuvosto katsoi, että tapauksessa käyttötarkoitus ei ollut tekijänoikeussuojan kannalta olennaisella tavalla rajannut tekijänsä vapautta tehdä luovia valintoja. Turvallisuustaulun tekoa ohjaavat seikat kuten selkeyden ja havainnollisuuden vaatimukset eivät poista tai olennaisesti vähennä esimerkiksi asettelun, värien, grafiikan ja muiden vastaavien seikkojen huomioonottamista tavoitellun ulkoasun saavuttamiseksi ilmentäen tekijänsä luovia valintoja. Käyttötarkoitus rajaakin neuvoston mukaan enemmän sitä, mitä turvallisuustaulun sisällöksi valitaan kuin sitä, miten sisältö konkreettisesti taulussa ilmaistaan selkeästi ja havainnollisesti. Neuvosto huomautti, että mahdolliset muualta lainatut tai hyödynnetyt pohjamateriaalit eivät poissulje tekijän vapaita ja luovia ratkaisuja turvallisuustaulua kokonaisuutena toteutettaessa.

Neuvosto katsoi, että lausuntoliitteeseen oheistettu turvallisuustaulu oli tapauksessa kokonaisuutena tarkastellen eri elementtien asettelun, valittujen kuvien ja piirrosten, tekstien, värien ja siten turvallisuustaulun konkreettisen toteutustavan seurauksena ilmaisultaan niin itsenäinen ja omaperäinen ilmentäen tekijänsä vapaita ja luovia valintoja, että se kokonaisuutena ylsi teostasoon.

Neuvosto huomautti, että tekijänoikeuslakiin ei sisälly yleisiä säännöksiä siitä, kenelle tekijänoikeus työ- tai virkasuhteessa luotuun teokseen kuuluu ja miten työ- tai virkasuhteessa luotuja teoksia voidaan hyödyntää. Neuvosto totesi, että se, ovatko tekijänoikeudet siirtyneet joko kokonaan tai osittain työnantajalle, on sekä näyttö- että mahdollisesti sopimusten tulkintakysymys, joista neuvosto ei anna lausuntoa.

Neuvoston eriävän mielipiteen mukaan turvallisuustaulu ei sisältänyt elementtejä, jotka olisivat yltäneet teostasoon. Taulun yksittäiset osat kuten tekstit, kuvat, värien käyttö ja laatikoiden sommittelu eivät osoittaneet taulun tekijän henkisen luomistyön tulosta siten, että ne kuvastaisivat tekijän persoonaa, eivätkä siten ylittäneet teoskynnystä. Kokonaisuus eri osien asettelun ja värivalintojen osalta ei myöskään ylittänyt teoskynnystä. Taulun sisältöä ja kokonaisuutta oli ohjannut merkittävissä määrin turvallisuuskansio, jossa käsiteltävät asiat oli tullut sijoittaa tauluun. Hakijan tekemät valinnat olivat eriävän mielipiteen mukaan koskeneet lähinnä sitä, mihin kohtaan elementit oli sijoitettu taulussa, eikä asettelu tai värien käyttö ollut niin itsenäistä tai omaperäistä, että se olisi ylittänyt teoskynnyksen.

(JT)

Asiasanattekijänoikeus, teostaso, työsuhde
Huomautukset

Lausunto on luettavissa täältä.