KHO:2019:100

Instanssin nimiKHO
Diaarinumero1328/2/15
Ratkaisun päivämäärä22.8.2019
Tuomion numero3757
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n 2 momentti, 13 §, 17 §, 19 § 1 momentti ja 2 momentti sekä 23 §, hallintolainkäyttölain 27 § ja 51 § 2 momentti, tavaramerkkidirektiivin 2008/95/EY 2 artikla
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Oy Hartwall Ab
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko värimerkin rekisteröinnille este, kun merkki oli esitetty tavaramerkkihakemuksessa graafisesti kuvion muodossa.

Oy Hartwall Ab oli Patentti- ja rekisterihallitukselle 20.9.2012 tekemällään hakemuksella tavaramerkin rekisteröintiä tavaroille luokassa 32: Kivennäisvedet. Tavaramerkkiä oli haettu rekisteröitäväksi väritavaramerkkinä väriselityksin: Merkin värit ovat sininen (PMS 2748, PMS CYAN) ja harmaa (PMS 877). Tavaramerkkimerkki koostui hakemuksen mukaan graafisen kuvauksen esittämällä tavalla sinisestä nauhasta, jonka reunoilla on ohut harmaa reunus. Yhtiö oli PRH:n välipäätöksen johdosta täsmentänyt hakevansa hakemuksen mukaiselle tavaramerkille rekisteröintiä väritavaramerkkinä eikä kuviotavaramerkkinä.

PRH:n hylkäyspäätöksen jälkeen yhtiö oli valittanut asiassa MAO:en, joka oli hylännyt valituksen katsoen, ettei haettu väritavaramerkki ollut täyttänyt graafisen esitettävyyden vaatimusta. MAO:n mielestä haetussa merkissä olleita värejä ei ollut yhdistetty unionin oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla ennalta määrätysti ja muuttumattomasti, koska haetusta kolmiulotteisesta poimuilevasta värisommitelmasta ei selkeästi ilmennyt, pysyikö värien osuus samana läpi koko sommitelman.

Hartwall valitti MAO:n päätöksestä KHO:en sillä perusteella, että MAO oli virheellisesti soveltanut graafisen esityksen vaatimusta. KHO päätti esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle asiassa ennakkoratkaisupyynnön.

Unionin tuomioistuimen KHO:n ennakkoratkaisupyynnön johdosta asiassa antaman tuomion C-578/17 Hartwall, mukaan sillä, haettiinko merkin rekisteröintiä väritavaramerkiksi vai kuviotavaramerkiksi, oli merkitystä tavaramerkkioikeuden suojan kohteen ja laajuuden määrittämisen kannalta ja se oli myös yksi merkityksellinen tekijä tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa. Sellainen väritavaramerkin rekisteröimistä koskeva hakemus, jossa merkki on esitetty värillisenä ääriviivallisena kuviona, mutta määritetty tavaramerkkihakemuksessa ääriviivattomaksi väriyhdistelmäksi, on hylättävä, sillä tällöin on mahdotonta määrittää täsmällisesti tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan kohdetta ja laajuutta. KHO totesi EUT:n tuomion johdosta, että tällaisen merkin rekisteröiminen aiheuttaisi yleisön ja kilpailijoiden keskuudessa sekaannusta, koska rekisteröinnin perusteella olisi epäselvää, onko se suojattu väri- vai kuviotavaramerkkinä.

KHO katsoi, että tavaramerkin hakemusvaiheessa tehty määrittely väri- tai kuviomerkiksi ei liity pelkästään rekisteröintimenettelyyn, vaan sillä on keskeinen merkitys tavaramerkin rekisteröinnin aineellisten edellytysten, kuten tavaramerkin erottamiskyvyn, täyttymisen arvioinnissa. Tavaramerkin esittämistapa määrittää tavaramerkkisuojan kohteen ja laajuuden. KHO totesi, että kun yhtiön hakemus koskee sellaisen tavaramerkin rekisteröintiä väritavaramerkiksi, joka on graafisesti esitetty ääriviivoilla varustetun kuvion muodossa, haetun rekisteröinnin kohde jää unionin tuomioistuimen tuomiossa tarkoitetulla tavalla epäselväksi.

Hakemuksen hyväksymiselle alkuperäisessä muodossaan oli tavaramerkkilain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettu este.

Yhtiö oli unionin tuomioistuimen tuomion johdosta vaatinut, että hakemus muutetaan koskemaan sijaintitavaramerkkiä sen asemesta, että tavaramerkin rekisteröinnin edellytysten täyttymistä arvioitaisiin hakemuksen ja valituksessa esitetyn mukaisesti värimerkin rekisteröimistä koskevien erityispiirteiden mukaisesti. Yhtiö oli ilmoittanut olevansa valmis muuttamaan hakemusta koskemaan tavaramerkin rekisteröintiä kuviotavaramerkkinä vain siinä tapauksessa, että merkkiä ei voitaisi täsmentää sijaintitavaramerkiksi.

KHO katsoi, että yhtiön KHO:ssa esitettyjen vaatimusten osalta ei ole kysymys oikeuskäytännössä hyväksytyistä vähäisistä muutoksista tai täsmennyksistä. KHO totesi, että tavaramerkille haetaan eri tavaramerkkityypin mukaista suojaa kuin mistä asiassa oli ollut kysymys sekä PRH:ssa että MAO:ssa ja KHO:ssa ennen ennakkoratkaisupyynnön esittämistä. KHO totesi, että asiassa oli kysymys sellaisesta uudesta vaatimuksesta, jota ei voida hallintolainkäyttölain 27 §:n 1 momentin nojalla tutkia. Unionin tuomioistuimen tuomiota ei ollut pidettävä sellaisena olosuhteiden muutoksena tai uutena seikkana, jonka perusteella asiaa olisi arvioitava toisin.

(AH)

Alempi oikeusaste

Markkinaoikeus 31.3.2015 nro 238/15

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanatkuviomerkki, rekisteröintieste, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.

KHO:n välipäätös ennakkoratkaisun pyytämisestä unionin tuomioistuimelta luettavissa täältä.

EUT:n tuomio C-578/17, Hartwall luettavissa täältä.