KHO:2021:41

Instanssin nimiKHO
Diaarinumero20100/2020
Ratkaisun päivämäärä14.4.2021
Tuomion numero41
Laki, lainkohtaTavaramerkkilaki (7/1964) 14.1 §:n 7 kohta, 6.1 §
Tavaramerkin nimiRUMA
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Puma SE
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa oli kyse luokan 25 ja 28 tavaroille rekisteröidyn A:n tavaramerkin numero 268047 RUMA ja saman luokan tavaroille rekisteröityjen Puma SE:n kansallisen tavaramerkin numero 102722 PUMA (kuvio) ja EU-tavaramerkin numero 12579728 PUMA (kuvio) välisen sekaannusvaaran arvioinnista.

A:lle oli 19.8.2016 tehdyn hakemuksen perusteella 22.11.2016 rekisteröity tavaramerkki RUMA. Puma SE oli 30.1.2017 tehnyt PRH:lle rekisteröintiä vastaan väitteen, jonka PRH oli 30.10.2017 tekemällään päätöksellä hylännyt. Puma SE:n valitettua päätöksestä oli MAO 13.7.2018 antamallaan päätöksellä numero 319/18 kumonnut PRH:n päätöksen ja palauttanut asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi.

PRH oli 27.8.2018 päivätyllä uudella päätöksellä edelleen hylännyt väitteen. Puma SE oli valittanut päätöksestä MAO:een 29.10.2018. MAO oli päätöksellään 27.12.2019 numero 562/19 hylännyt valituksen. Puma SE pyysi valituslupaa ja vaati valituksessaan, että KHO kumoaa PRH:n ja MAO:n päätökset.

KHO myönsi valitusluvan ja katsoi, ettei asiaa ollut syytä arvioida toisin kuin MAO siltä osin kuin kyse oli sovellettavasta laista, asian tutkimisen laajuudesta sekä tavaramerkin RUMA erottamiskyvystä. Asiassa ei jälkimmäisen osalta ollut MAO:n mukaan perusteita katsoa, että tavaramerkki RUMA olisi Puma SE:n esittämin tavoin erottamiskyvytön.

Asiassa oli KHO:ssa siten ratkaistava, aiheutuiko tavaramerkin RUMA rekisteröinnistä sekaannusvaara suhteessa Puma SE:n aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin PUMA sekä EU-tavaramerkkiin PUMA. KHO huomautti, että asiassa oli riidatonta, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat olivat samoja, eikä asiassa oltu edes muuta esitetty. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu tavarayhteys oli asiassa siis selvä.

KHO katsoi, samoin kuin MAO, että vertailtavat merkit olivat ulkoasultaan samankaltaisia. Lausuntatavaltaan merkit erosivat toisistaan siltä osin kuin estemerkit alkoivat P- ja muutoksenhaun kohteena oleva merkki R-kirjaimella. Toisin kuin MAO, KHO piti kuitenkin kyseenalaisena, kuinka yleisesti kohderyhmä mieltää pelkästään PUMA-sanasta muodostuvien estemerkkien merkityssisällön ja lausuu sen puma-sanan ruotsin- ja englanninkielisen merkityksen vuoksi ”puuma”.

KHO katsoi, ettei estemerkkien pitämiselle erottamiskyvyltään ja suojapiiriltään heikkoina ollut ilmennyt perusteita. Vaikka estemerkkien merkityssisältö mielletään puumaan eli kissaeläimeen viittaavaksi, eivät ne kuvailleet erottamiskykyä heikentävällä tavalla esterekisteröintien tarkoittamia tavaroita luokissa 25 tai 28. Estemerkkejä oli KHO:n mukaan pidettävä suojapiiriltään vahvoina merkkeinä.

Asiassa oli vielä arvioitava, mikä painoarvo eri tekijöille oli annettava, kun huomioon otettiin kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet. Arviota tehtäessä oli annettava merkitystä myös sille, että vertailtavien tavaramerkkien kattamat tavarat olivat täysin samoja. Kyseessä olevia tavaroita myytiin usein kaupassa tai verkkokaupassa siten, että eri valmistajien tavarat oli aseteltu vierekkäin tai niiden vertailu rinnakkain oli hyvin helppoa. Tämän vuoksi sekaannusvaaraa arvioitaessa oli annettava erityistä painoarvoa merkkien yleisen ulkoasun samankaltaisuudelle sekä myös tavaroiden yleiselle samankaltaisuudelle. Keskivertokuluttajan voitiin arvioida kiinnittävän tämän kaltaisissa tilanteissa vähemmän huomiota merkin lausuntatapaan ja merkityssisältöön.

KHO katsoi kokonaisarvion perusteella, että tavaramerkki RUMA aiheutti yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisälsi myös vaaran vertailtavien merkkien välisestä mielleyhtymästä. PRH:n ja MAO:n päätökset kumottiin ja asia palautettiin PRH:lle tavaramerkin RUMA rekisteröinnin kumoamiseksi.

(JT)

Alempi oikeusaste

Markkinaoikeus 27.12.2019 nro 562/19

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanaterottamiskyky, sekoitettavuus, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.