MAO:215/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2020/22
Ratkaisun päivämäärä15.5.2020
Tuomion numero20
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslain 60 a §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Scanbox Entertainment A/S
Osapuolet, vastaaja(t)DNA Oyj

Hakemuksessaan Scanbox Entertainment A/S (jäljempänä Scanbox) pyysi, että MAO määrää DNA Oyj:n (jäljempänä DNA) antamaan yhteystiedot sille kuuluvista hakemuksen liitteestä 1 ilmenevistä teleliittymistä kunkin liittymän osalta pyydetyltä ajankohdalta. Hakemus koski tietojen luovuttamista vain siltä osin kuin DNA Oyj säilytti tietoja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 17 luvun nojalla.

Scanbox oli havainnut, että hakemuksessa yksilöidyistä teleliittymistä oli saatettu yleisön saataviin tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävissä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman Scanbox:in suostumusta loukaten näin sen yksinoikeutta valmistaa teoskappaleita ja saattaa teoksia yleisön saataviin.

MAO:n mukaan hakemukseen liitettyjen valvontaohjelman lokitiedoista muodostettujen taulukoiden perusteella voitiin katsoa saatetun tässä asiassa riittävän todennäköiseksi, että kustakin liitteestä yksilöidystä IP-osoitteesta oli sarakkeessa ”Ajankohta (UTC+2)” yksilöitynä ajankohtana saatettu BitTorrent -vertaisverkossa yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Näin ollen Scanbox:lla oli oikeus esittää kysymyksessä olevaan suojattuun aineistoon perustuvia tekijänoikeuslain 60 a §:ään perustuvia vaatimuksia. Scanbox:in hakemuksen perusteella yleisön saataviin saattaminen oli tapahtunut ilman oikeudenhaltijan suostumusta.

MAO voi tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla määrätä kysymyksessä olevan viestinnän välittäjän luovuttamaan yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Näin ollen MAO:n oli vielä arvioitava, oliko tekijänoikeudella suojatun aineiston saataviin saattamista katsottava asiassa esitetyn selvityksen perusteella tapahtuneen kustakin teleliittymästä, eli tässä tapauksessa kustakin tietyllä ajanhetkellä yksilöidystä IP-osoitteesta tekijän oikeuksien kannalta merkittävissä määrin. MAO totesi, että ”merkittävissä määrin” -kriteerin täyttymistä on aina arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon erityisesti latausten toistuva tai pitkäkestoinen jakautuminen kyseiselle ajanjaksolle. MAO katsoi, että Scanbox oli esittänyt riittävän selvityksen merkittävyyskynnyksen ylittymisestä viiden päätöksen liitteestä ilmenevän teleliittymän osalta.

MAO totesi, että erikseen eritellyistä teleliittymistä oli saatettu tekijänoikeuksien kannalta tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävissä määrin yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijänoikeuksien haltijan suostumusta. Asiassa oli sen vuoksi perusteet määrätä DNA:n antamaan hakijalle tämän päätöksen liitteessä yksilöityjä teleliittymiä koskevat yhteystiedot.

(VV)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanattekijänoikeus
Huomautukset

Ratkaisun kokonaisuudessaan löydät täältä.