TN:2019:7

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä12.3.2019
Tuomion numero7
Laki, lainkohtaTekijänikeuslain 1 §, 7 § 1 momentti ja 49 a §, Bernin yleissopimuksen 5 artiklan 2 kohta
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)B

B pyysi tekijänoikeusneuvoston lausuntoa videon nimeltä ”Trev’s Urban Fishing Adventure” tekijänoikeudellisesta suojasta.

Lausuntopyynnössä mainittu video on noin minuutin mittainen. Siinä päähenkilö puhuu aluksi Tammerkoski taustallaan. Noin 20 sekunnin kohdalla hän osoittaa taivaalle, missä näkyy animointitekniikalla toteutettu avaruusalus, jonka päähenkilö ampuu aseellaan alas. Animoitu alus putoaa Tammerkosken rakennusten taakse nostaen savupilven rakennusten ylle. 40 sekunnin kohdalla kuva palaa päähenkilöön ja tämän yleisölle kohdistettu yksinpuhelu jatkuu videon loppuun saakka.

B kysyi ensiksi, onko videolla tekijänoikeussuoja. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että kestoltaan lyhyetkin videot tai -leikkeet voivat saada tekijänoikeuslain 1 §:n mukaista teossuojaa samoilla edellytyksillä kuin pitemmät työtkin, eli niiden on oltava riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että nyt kyseessä olevasta videosta kävivät ilmi tekijän vapaat ja luovat valinnat teosta tehtäessä. Se kuvasti ilmaisultaan tekijänsä persoonaa siinä määrin, että se oli tekijänoikeusneuvoston mukaan riittävän itsenäinen ja omaperäinen ja sai tekijänoikeuslain 1 §:n mukaista elokuvateoksen suojaa.

Toiseksi B kysyi, onko videon osilla suojausta kuten esimerkiksi yksittäisellä pysäytyskuvalla. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että tekijänoikeus suojaa sekä teosta kokonaisuutena että sellaista teoksen osaa, jota muusta teoksesta irrallaan tarkasteltuna voidaan pitää tekijänsä luovan työn omaperäisenä tuloksena. Pysäytyskuvia arvioidaan ainakin lähtökohtaisesti samoin kuin valokuvia, jotka voivat nauttia tekijänoikeuslain 1 §:n mukaista teossuojaa tai 49 a §:n mukaista suojaa. Valokuvat, jotka eivät yllä teostasoon, saavat tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaista suojaa. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että ratkaisu tehdään tapauskohtaisella harkinnalla kunkin pysäytyskuvan osalta erikseen.

Kolmanneksi B kysyi, riittääkö hänen nimensä mainitseminen teoksessa, jotta häntä pidetään teoksen tekijänä. Tekijänoikeuslain 7 § 1 momentin mukaan tekijänä pidetään, jollei näytetä toisin olevan, sitä, jonka nimi taikka yleisesti tunnettu salanimi tai nimimerkki yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen tai ilmaistaan saatettaessa teos yleisön saataviin. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että nimen mainitseminen luo niin sanotun tekijäolettaman, ja sen vastatessa todellisuutta, toimii olettama tekijän hyväksi.

Neljänneksi B kysyi, pidetäänkö lausuntopyynnössä esitettyä videota erillisenä teoksena hänen edellisessä lausuntopyynnössään (TN 2019:6, previsualisaatiovideo) kyseessä olleeseen videoon. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että previsualisaatiossa ja nyt käsiteltävässä videoissa tapahtumat vastasivat pääosin toisiaan, mutta niissä oli kuitenkin havaittavia eroavaisuuksia muun muassa viimeistelyn asteen, keston, tapahtumien, monologin ja animoinnin suhteen. Tämä oli tekijänoikeusneuvoston mukaan todennäköisesti seurausta ainakin osin siitä, että edellisen lausuntopyynnön previsualisaatiovideo oli alustava visuaalinen versio. Previsualisaatiovideo ja tässä lausuntopyynnössä kyseessä oleva video eivät olleet tekijänoikeusneuvoston mukaan tekijänoikeudellisessa mielessä saman työn tai teoksen identtisiä kappaleita.

Viidenneksi B kysyi, jos videolla näkyvällä UFO:lla ei ole tekijänoikeussuojaa Suomessa, voiko saman teoksen tekijänoikeussuojata toisessa EU:n jäsenmaassa kuten Bernin sopimuksen artiklassa 5(2) mainitaan.

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että Bernin yleissopimus rakentuu kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteiden varaan. Kansallisen kohtelun periaate tarkoittaa sitä, että jokainen sopimuksen jäsenvaltio on pääsääntöisesti velvollinen antamaan toisen jäsenvaltion kansalaisille kulloinkin kysymykseen tulevissa asioissa saman kohtelun kuin omille kansalaisilleen. Vähimmäissuojan periaate käytännössä johtaa siihen, että sopimukseen liittyvän valtion tekijänoikeutta koskevan lainsäädännön on täytettävä sopimuksen asettamat vähimmäisvaatimukset. Tekijänoikeusneuvosto totesi, että käytännössä kukin valtio kuitenkin lähtökohtaisesti arvostelee kutakin työtä tai teosta oman, kansallisen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädäntönsä nojalla.

Bernin yleissopimuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan ”oikeuksien nauttimisen ja käyttämisen on oltava riippumattomia siitä, suojataanko teosta sen alkuperämaassa. Tämän vuoksi sekä tämän yleissopimuksen määräysten estämättä määräytyvät täten suojan laajuus sekä tekijän oikeuksien suojaamiseksi käytettävissä olevat oikeuskeinot yksinomaan sen maan lakien mukaan, jossa suojaa vaaditaan.” Tekijänoikeusneuvosto totesi, mikäli teoksen alkuperämaa on esimerkiksi Suomi, suojan laajuus ja sekä suojan täyttämiseksi käytettävissä olevat oikeuskeinot määräytyvät sen sopimusvaltion lakien mukaan, jossa suojaa vaaditaan. Määräys koskee sanamuotonsa mukaisesti vain suojan laajuutta ja kansallisia oikeuskeinoja.

(AH)

Asiasanatkansainväliset sopimukset, tekijänoikeus, teostaso, videokuvaus
Huomautukset

Lausunto luettavissa täältä.