MAO:530/18

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2017/683
Ratkaisun päivämäärä19.10.2018
Tuomion numero530
Laki, lainkohtaOikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 ja 8 §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Gilead Sciences, Inc., Gilead Biopharmaceutics Ireland UC ja Gilead Sciences Finland Oy
Osapuolet, vastaaja(t)KRKA Finland Oy

Asiassa oli kyse oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisesti määrätyn turvaamistoimen peruuttamisvaatimuksesta. MAO oli kieltänyt vastapuolta tarjoamasta, saattamasta vaihdantaan, maahantuomasta, pitämästä hallussa ja käyttämästä EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg kalvopäällysteinen tabletti ja EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA D.D. 200 mg/245 m -lääkevalmisteita 500.000 euron uhkasakon nojalla hakijan vaatimuksesta päätöksellään 831/17 (annettu 21.12.2017). Turvaamistoimen hakijan mukaan kyseessä oleva rinnakkaislääkevalmiste loukkasi sen lisäsuojatodistusta. Nyt arvioitavana olevassa asiassa vastapuoli jätti markkinaoikeuteen hakemuksen tämän turvaamistoimen peruuttamisesta oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 8 §:n 1 momentin perusteella, jonka mukaan, jos syytä, jonka vuoksi turvaamistoimesta on päätetty, ei enää ole, turvaamistoimi on määrättävä peruutettavaksi.

Vastapuoli perusteli turvaamistoimen peruuttamista erityisesti unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisulla, johon viitattiin MAO:n ratkaisussa 831/17 ja joka annettiin turvaamistoimen myöntämisen jälkeen. Ennakkoratkaisussa C-121/17 unionin tuomioistuin tulkitsi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 469/2009 (kodifioitu toisinto) 3 artiklan a alakohtaa, jonka mukaan lisäsuojatodistuksen edellytyksenä on, että tuotetta suojaa voimassa oleva peruspatentti. EUT:n mukaan tuotetta on katsottava suojaavan tällainen voimassa oleva peruspatentti, jos tuotteen muodostamien vaikuttavien aineen yhdistelmää, vaikkei sitä nimenomaisesti mainittaisikaan peruspatentin patenttivaatimuksissa, tarkoitetaan välttämättä ja nimenomaan kyseisissä vaatimuksissa.

Vastapuoli perusteli lisäksi turvaamistoimen peruuttamista sillä, että edellä mainitun ennakkoratkaisun perusteella Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetussa pääasiaratkaisussa vastaava lisäsuojatodistus kumottiin. Lisäksi se viittasi Saksassa, Ranskassa ja Portugalissa tehtyihin ratkaisuihin, joissa vastaava lisäsuojatodistus oli kumottu. Hakijan mukaan tuomioistuinratkaisuja ei voitu huomioida, sillä ne eivät olleet lainvoimaisia, eikä esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetussa ratkaisussa tuomari vastaanottanut täysimääräistä todistelua. Hakijan mukaan turvaamistoimen määräämisen perusteena olevan lisäsuojatodistuksen kohdalla arvioinnin lähtökohtana on oltava sen pätevyysolettama.

Turvaamistoimen määräämistä koskevassa päätöksessään MAO oli arvioinut, että asiassa oli kyse etukäteisnautintatilanteesta, jonka vuoksi turvaamistoimen myöntämisen tuli perustua hakijan oikeuden huomattavasti korkeampaan todennäköisyyteen kuin esimerkiksi takavarikkoasioissa.

MAO:n mukaan kyseessä oli edelleen etukäteisnautintatilanne. Pätevyysolettaman osalta se totesi, että kyseessä oli edelleen tilanne, jossa lähtökohtana pidetään lisäsuojatodistuksen pätevyyttä, jolloin näyttötaakka lisäsuojatodistuksen pätemättömyydestä on siihen vetoavalla.

EUT:n ennakkoratkaisun osalta MAO totesi, että EUT asetti kansallisille tuomioistuimille velvollisuuden toteuttaa kaksiosaisen testin, jonka perusteella asetuksen 469/2009 3 artiklan mukaista peruspatentin olemassaoloa arvioidaan tilanteessa, jossa on kyse yhteisvaikutuksen tuottavasta, useista vaikuttavista aineista muodostuvasta tuotteesta. Ratkaisussa EUT totesi, että on kansallisen tuomioistuimen tehtävä soveltaa sen luomaa testiä.  Käsiteltävässä asiassa sekä hakija ja vastapuoli esittivät toisistaan poikkeavaa näyttöä mm. siitä, miten alan ammattimiehen on katsottava ymmärtäneen peruspatentin tarkoittaman keksinnön. Ottaen huomioon, että asian käsittely on summaarista turvaamistoimien yhteydessä, MAO:n mukaan asiassa esitetyn tiedon valossa oli mahdotonta pitää todennäköisempänä, että lisäsuojatodistusta olisi pidettävä pätemättömänä, kuin sitä, että se olisi pätevä. Täten MAO arvioi, että pätevyysolettama ei tullut riittävän luotettavalla tavalla horjutetuksi. Tällöin MAO:n mukaan asiassa ei voitu katsoa, ettei hakijan vaade-edellytys täyttyisi edelleen. Sen sijaan MAO arvioi, että perusteet, joiden nojalla turvaamistoimi oli määrätty, täyttyivät edelleen ja siten vastapuolen esittämä vaatimus turvaamistoimen peruuttamisesta oli hylättävä.

(HK)

Ylempi oikeusaste

Korkein oikeus 11.4.2019 nro 610, dnro S2018/706, KKO kumosi päätöksen (tiivistelmä).

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanatlisäsuojatodistus, patentit, turvaamistoimet
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.

Ks. myös turvaamistoimesta MAO:831/17 (tiivistelmä).